سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  


نشانِ بودنِ بوده ی من! – سروده ای منتشر نشده از اسماعیل خویی (ادبیات)

٣۰ دی ۱۴۰۱

با پگاهِ به گاه اش – سروده منتشر نشده ای از اسماعیل خویی (ادبیات)

۲۲ آذر ۱۴۰۱

چکامه ی آن «نزاده خویشتن زای» – سروده ای منتشر نشده اسماعیل خویی (ادبیات)

۶ آذر ۱۴۰۱

تا خود چون کنی! – سروده ای منتشر نشده از اسماعیل خویی (ادبیات)

۲۶ مهر ۱۴۰۱

فرمود خدا! (ادبیات)

۲ شهريور ۱٣۹٨

بیا به باغ رویم (ادبیات)

۲۶ مرداد ۱٣۹٨

چرا باید چنین باشد؟ (ادبیات)

۲۱ مرداد ۱٣۹٨

قافیه ها را می بینیم یا می شنویم؟! (ادبیات)

۱۵ مرداد ۱٣۹٨

خستو به ناتوانی (ادبیات)

۹ مرداد ۱٣۹٨

انفال (ادبیات)

۴ مرداد ۱٣۹٨

چه پیش آمد در تاریخ؟ (ادبیات)

٣۱ تير ۱٣۹٨

یادِ فریدونِ فرخ زاد (ادبیات)

۲۵ تير ۱٣۹٨

اسطوره ی آدم و حوّا (ادبیات)

۱۹ تير ۱٣۹٨

در ستایشِ استاد درخشانی و دخترانِ همنوازِ او (ادبیات)

۱۴ تير ۱٣۹٨

و شعر چیست (ادبیات)

٨ تير ۱٣۹٨

پرسیدنِ معناشناسانه و پرسیدنِ فلسفی (سیاسی)

٣ تير ۱٣۹٨

به از جهّنمِ بومی؟ (ادبیات)

۲ تير ۱٣۹٨

برای نوه هایم (ادبیات)

۲۷ خرداد ۱٣۹٨

نگاهی بر «عهدِ نسیم» (ادبیات)

۲۵ خرداد ۱٣۹٨

جدال با سهراب جانِ سپهری (ادبیات)

۲۲ خرداد ۱٣۹٨

شعرِ اندیشیدن (ادبیات)

۱۷ خرداد ۱٣۹٨

غزل (ادبیات)

۱۱ خرداد ۱٣۹٨

«عالمانِ دین»! (سیاسی)

۱۱ خرداد ۱٣۹٨

چند رباعی (ادبیات)

۶ خرداد ۱٣۹٨

چند رباعی (ادبیات)

٣۱ ارديبهشت ۱٣۹٨

نبوده گیرم اش (ادبیات)

۲۵ ارديبهشت ۱٣۹٨

«اپوزیسیون» در فرمانفرمایی ی آخوندی؟! (سیاسی)

۲٣ ارديبهشت ۱٣۹٨

چکامه ی دین های خاوری (ادبیات)

۱٨ ارديبهشت ۱٣۹٨

چرا نمی پرسید؟ (ادبیات)

۱۰ ارديبهشت ۱٣۹٨

به ناگزیر (ادبیات)

٣ ارديبهشت ۱٣۹٨

از این نمادِ شرارت (ادبیات)

۲٨ فروردين ۱٣۹٨

کُشتارستان (ادبیات)

۲۲ فروردين ۱٣۹٨

زمان؟ (ادبیات)

۱۷ فروردين ۱٣۹٨

این چرخه ی شبانروزی (ادبیات)

۱٣ فروردين ۱٣۹٨

هر کُجایی (ادبیات)

۶ فروردين ۱٣۹٨

درختِ توت (ادبیات)

۱ فروردين ۱٣۹٨

هنوز نو رَهِ عشقی! (ادبیات)

۲۵ اسفند ۱٣۹۷

ای همه هم میهنان! هنگام خوش! (ادبیات)

۲۰ اسفند ۱٣۹۷

پلکیدن (ادبیات)

۱۴ اسفند ۱٣۹۷

من ام هستِ تو، ای عشق! (ادبیات)

٨ اسفند ۱٣۹۷

انتخابات در فرمانفرمایی ی آخوندی (ادبیات)

۲ اسفند ۱٣۹۷

مَزَل؟! (ادبیات)

۲۷ بهمن ۱٣۹۷

آسیبِ بزرگی که به ما شیخ زده ست (ادبیات)

۲٣ بهمن ۱٣۹۷

شما چرا هستید؟! (ادبیات)

۱٨ بهمن ۱٣۹۷

گریختن (ادبیات)

۱٣ بهمن ۱٣۹۷

غزلقصیده ی یاد و ملال (ادبیات)

۷ بهمن ۱٣۹۷

نمای هستی ی کیهان (ادبیات)

۲ بهمن ۱٣۹۷

با قدرتِ مطلقِ ولایت فقیه (ادبیات)

۲۷ دی ۱٣۹۷

این شیخ، وبای دانش و فرهنگ است (ادبیات)

۲۲ دی ۱٣۹۷

چکامه ی بیابانی از فریب (ادبیات)

۱٨ دی ۱٣۹۷

سپارش (ادبیات)

۱۲ دی ۱٣۹۷

چکامه ی تنِ پیر و جانِ جوان (ادبیات)

۷ دی ۱٣۹۷

مُرداد و بهمن* (ادبیات)

٣۰ آذر ۱٣۹۷

دو سروده (ادبیات)

۲۵ آذر ۱٣۹۷

تا چند؟ چون؟ چرا؟ (ادبیات)

۱٨ آذر ۱٣۹۷

به روی تخت اش، بیمارِ پیر (ادبیات)

۱٣ آذر ۱٣۹۷

دو سروده (ادبیات)

٨ آذر ۱٣۹۷

معنای «دوست» (ادبیات)

٣ آذر ۱٣۹۷

دو سعید (ادبیات)

۲٨ آبان ۱٣۹۷

زلزله ی کرمانشاهان (ادبیات)

۲۱ آبان ۱٣۹۷

بهشت کُجاست؟! (ادبیات)

۱۲ آبان ۱٣۹۷

باز هم در ستایشِ هادی جانِ خرسندی (ادبیات)

۴ آبان ۱٣۹۷

هُش دار،چو دل را بسپاری به خیال! (ادبیات)

۲٨ مهر ۱٣۹۷

ز من این حرفِ آخر است (ادبیات)

۲۲ مهر ۱٣۹۷

تو جهان ام را ویران کردی! (ادبیات)

۱۶ مهر ۱٣۹۷

تا نو کنم جهانم را (ادبیات)

۵ مهر ۱٣۹۷

دل ام گرفته ست (ادبیات)

۲٨ شهريور ۱٣۹۷

مهمان (ادبیات)

۲۰ شهريور ۱٣۹۷

نگر به فاصله! (ادبیات)

۱۵ شهريور ۱٣۹۷

اهل قهوه خانه (ادبیات)

۹ شهريور ۱٣۹۷

در این دفتر (ادبیات)

۲ شهريور ۱٣۹۷

"شکلی از بازی ی بخت" و "غنیمتی ست بهشت" (ادبیات)

۲۶ مرداد ۱٣۹۷

چکامه ی نهادِ ولایت (ادبیات)

۱٨ مرداد ۱٣۹۷

از کنشگر شاعری در من (ادبیات)

۱۱ مرداد ۱٣۹۷

گر می شد،از اینجا به کجا می رفتی؟! (ادبیات)

٣ مرداد ۱٣۹۷

«دانشِ جهل»! (ادبیات)

٣۰ تير ۱٣۹۷

چکامه ی دوزخ (ادبیات)

۲۵ تير ۱٣۹۷

غزلواره (ادبیات)

۲۰ تير ۱٣۹۷

پُرسی ز من از چه «شیخشاه»اش نامم؟! (ادبیات)

۱۴ تير ۱٣۹۷

چونچرایی با خدا (ادبیات)

٨ تير ۱٣۹۷

سروِ دوساقه (ادبیات)

٣۱ خرداد ۱٣۹۷

از بلندگوی گلوی خروس (ادبیات)

۲٣ خرداد ۱٣۹۷

از دو سوی عشق (ادبیات)

۱۶ خرداد ۱٣۹۷

غزلواره (ادبیات)

۱۱ خرداد ۱٣۹۷

شکارچی ی پیر (ادبیات)

۵ خرداد ۱٣۹۷

دیدن به چشمِ بیزاری (ادبیات)

۲۹ ارديبهشت ۱٣۹۷

کندو (ادبیات)

۲۲ ارديبهشت ۱٣۹۷

ادای چپ را در می آورم؟! (ادبیات)

۱۲ ارديبهشت ۱٣۹۷

نگاهی به چهار دفتر از علیرضا آبیز (ادبیات)

۹ ارديبهشت ۱٣۹۷

نهنگان چرا خودکشی می کنند؟ (ادبیات)

۴ ارديبهشت ۱٣۹۷

زبان همگانی! (ادبیات)

۲۵ فروردين ۱٣۹۷

غم توز! (ادبیات)

۱۹ فروردين ۱٣۹۷

غم اندوز (ادبیات)

۱۲ فروردين ۱٣۹۷

غزلواره ی نگاره ی زیبا (ادبیات)

۱ فروردين ۱٣۹۷

"با تو" و چند سروده ی دیگر (ادبیات)

۲۵ اسفند ۱٣۹۶

«باید خون گریست»! (ادبیات)

۱٨ اسفند ۱٣۹۶

غزلِ شطح آگین (ادبیات)

۱۲ اسفند ۱٣۹۶

نگاهی به نمایشگاهِ نگاره های خانمِ هایده ی بابایی (ادبیات)

۷ اسفند ۱٣۹۶

«مسیح»نام نو شده ی «مریم»است (ادبیات)

۷ اسفند ۱٣۹۶

دریافتن (ادبیات)

۲ اسفند ۱٣۹۶

مخوان به راهِ فقیه ام! (ادبیات)

۲۴ بهمن ۱٣۹۶

آیا "فروغ، اگر می بود، برای زلزله شعری نمی سرود"؟ (ادبیات)

۱۶ بهمن ۱٣۹۶

#براندازیم (ادبیات)

۹ بهمن ۱٣۹۶

چکامه ی فقیهِ کشور دُزد! (ادبیات)

۲ بهمن ۱٣۹۶

بگو به هادی ی خوشخو! (ادبیات)

۲٣ دی ۱٣۹۶

برای م. سحر (ادبیات)

۱٣ دی ۱٣۹۶

زمین لرزه ی کرمانشاهان (ادبیات)

۷ دی ۱٣۹۶

همین مباح؟ نه، واجب! (ادبیات)

۲٨ آذر ۱٣۹۶

تا چند؟ چون؟ چرا؟ (ادبیات)

۲٣ آذر ۱٣۹۶

چکامه ی نهادِ ولایت (ادبیات)

۱۴ آذر ۱٣۹۶

زلزله ی کرمانشاهان (ادبیات)

٨ آذر ۱٣۹۶

دوسروده (ادبیات)

۱ آذر ۱٣۹۶

انسان فرشته نیست (ادبیات)

۲۴ آبان ۱٣۹۶

قافیه اندیشی (ادبیات)

۱۵ آبان ۱٣۹۶

چکامه ی خودنوردی (ادبیات)

۴ آبان ۱٣۹۶

از فقیه و مگس (ادبیات)

۲۷ مهر ۱٣۹۶

چکامه ی «زنِ خوب»! (ادبیات)

۲۱ مهر ۱٣۹۶

در عرصه ی دانش (ادبیات)

۱۴ مهر ۱٣۹۶

در ستایشِ دکتر سعیدجانِ یوسف (ادبیات)

۵ مهر ۱٣۹۶

برآیشِ* آیت الله (ادبیات)

۲۹ شهريور ۱٣۹۶

رضاشاه (ادبیات)

۱۹ شهريور ۱٣۹۶

نامه ای سرگشاده (ادبیات)

۱۱ شهريور ۱٣۹۶

با مدعیانِ ابراهیم جانِ گلستان (ادبیات)

۲ شهريور ۱٣۹۶

فلسفه ـ ای مردِ دانش!ـ علم نیست (ادبیات)

۲۴ مرداد ۱٣۹۶

فاشیسمِ دینی (ادبیات)

۲۰ مرداد ۱٣۹۶

چکامه ی آه (ادبیات)

۱٣ مرداد ۱٣۹۶

روزی خوش است (ادبیات)

۴ مرداد ۱٣۹۶

"خروسِ لاری و مُرغان خانگی" (ادبیات)

۲٨ تير ۱٣۹۶

در ستایشِ دکتر ابراهیم جانِ هرندی (ادبیات)

۲٣ تير ۱٣۹۶

قاری ی قرآن (ادبیات)

۱۴ تير ۱٣۹۶

نه! هیچ گشتن نیست! و دو سروده ی دیگر (ادبیات)

۱۰ تير ۱٣۹۶

"این داعشیان" و چند سروده ی دیگر (ادبیات)

۵ تير ۱٣۹۶

بُن مایه ی این همه بدی (ادبیات)

۲۴ خرداد ۱٣۹۶

سوگسرودی برای ابراهیم جانِ مُکَلّا (ادبیات)

۱۵ خرداد ۱٣۹۶

کُشتارستان (ادبیات)

۱۲ خرداد ۱٣۹۶

پاداش یا کیفر؟! و دو سروده ی دیگر (ادبیات)

۶ خرداد ۱٣۹۶

انتخابات در فرمانفرمایی ی آخوندی (ادبیات)

۲۵ ارديبهشت ۱٣۹۶

"در مجلس عزا" و دو سروده ی دیگر (ادبیات)

۲٣ ارديبهشت ۱٣۹۶

نفرین (ادبیات)

۱۷ ارديبهشت ۱٣۹۶

باز هم در ستایشِ هادی جانِ خرسندی (ادبیات)

۶ ارديبهشت ۱٣۹۶

چکامه ی انبانه ی یاد (ادبیات)

٣۱ فروردين ۱٣۹۶

در ستایشِ بانو سیما بینا (ادبیات)

۲۰ فروردين ۱٣۹۶

شش سروده ی بهاری (ادبیات)

۷ فروردين ۱٣۹۶

چارشنبه سوری (ادبیات)

۲۴ اسفند ۱٣۹۵

ملالِ شامگاهی (ادبیات)

۲٣ اسفند ۱٣۹۵

از جنگ در خاور میانه (ادبیات)

۲۰ اسفند ۱٣۹۵

در مرگِ رفسنجانی (ادبیات)

۱۵ اسفند ۱٣۹۵

زمستانگردی (ادبیات)

٨ اسفند ۱٣۹۵

ملالِ شامگاهی (ادبیات)

۲۶ بهمن ۱٣۹۵

چکامه ی سنگسارِ زن (ادبیات)

۱۷ بهمن ۱٣۹۵

زآن کو نبود (ادبیات)

٨ بهمن ۱٣۹۵

چکامه ی سوگند (ادبیات)

٣۰ دی ۱٣۹۵

چکامه ی شرمساری (ادبیات)

۱۹ دی ۱٣۹۵

چکامه ی تخت شدنِ منبر* (ادبیات)

۱۲ دی ۱٣۹۵

ملالِ شامگاهی (ادبیات)

۶ دی ۱٣۹۵

همیشه همچون آن بسرای! (ادبیات)

۲۶ آذر ۱٣۹۵

"اندرز" و دو سروده ی دیگر (ادبیات)

۲۱ آذر ۱٣۹۵

شگفتا عشق، زیبا جان! کز آن پس کزغم ات رَستم، (ادبیات)

۱۶ آذر ۱٣۹۵

چکامه ی جهادیان (ادبیات)

۷ آذر ۱٣۹۵

مرگدینان (ادبیات)

۲۹ آبان ۱٣۹۵

چکامه ی پناهجویان (ادبیات)

۲۰ آبان ۱٣۹۵

چکامه ی کینِ ملّی (ادبیات)

۱۱ آبان ۱٣۹۵

چکامکِ کاشت و برداشت (ادبیات)

۶ آبان ۱٣۹۵

سوگسرودی برای حلب (ادبیات)

٣۰ مهر ۱٣۹۵

چکامه ی هست و ناهست (ادبیات)

۲۲ مهر ۱٣۹۵

چکامکِ «رهبر» (ادبیات)

۱۶ مهر ۱٣۹۵

دیدار با مرگ (ادبیات)

۱۰ مهر ۱٣۹۵

کشتار۶۷ به بانگ بلند (۳) (ادبیات)

٣۱ شهريور ۱٣۹۵

کشتار ۶۷ به بانگ بلند (۲) (ادبیات)

۱۹ شهريور ۱٣۹۵

کشتار ۶۷ به بانگ بلند (۱) (ادبیات)

۱٣ شهريور ۱٣۹۵

شکنجه (ادبیات)

۶ شهريور ۱٣۹۵

-توان آیا رهید از شیخ یا نه؟ (ادبیات)

۲۷ مرداد ۱٣۹۵

گفت او که دوست دارم ات و باورم نشد: (ادبیات)

۲۱ مرداد ۱٣۹۵

هر ره که می پویی، در آن، خود رهبرِ خود باش: (ادبیات)

۱٣ مرداد ۱٣۹۵

مِهترین انگیزه باشد دین جدال و جنگ را: (ادبیات)

۷ مرداد ۱٣۹۵

مرگ را همسایه ام، ای دوست! من تا زنده ام: (ادبیات)

۱ مرداد ۱٣۹۵

چکامه ی امید (ادبیات)

۴ تير ۱٣۹۵

-: "هر آن که را بدِ ما گفت، تا که خورد، زدیم: (ادبیات)

٣۰ خرداد ۱٣۹۵

چکامه ی شر (ادبیات)

۲۰ خرداد ۱٣۹۵

دردِ دل واری (ادبیات)

۱٣ خرداد ۱٣۹۵

نادانی ی بسیاران سدّ رهِ آزادی ست: (ادبیات)

۶ خرداد ۱٣۹۵

چیزی ز من مپرسید، تابِ سخن ندارم: (ادبیات)

٣ خرداد ۱٣۹۵

چو رهبرانِ عوام این خرد ستیزان اند، (ادبیات)

۲۲ ارديبهشت ۱٣۹۵

امشب دل ام، دل ام همه، دلدارِ من کجاست؟ (ادبیات)

۱٨ ارديبهشت ۱٣۹۵

تا که مردُم بسته ی زنجیرِ ناآگاهی اند، (ادبیات)

۱۲ ارديبهشت ۱٣۹۵

خود گرایی* در احساس (ادبیات)

۶ ارديبهشت ۱٣۹۵

از آهنگ و رنگ (ادبیات)

٣۱ فروردين ۱٣۹۵

پاسخی به یک پیغام (ادبیات)

۲۶ فروردين ۱٣۹۵

خورشیدوَش (ادبیات)

۲۰ فروردين ۱٣۹۵

از آن ترانه سرامان، ترانه ای مانده ست (ادبیات)

۱۶ فروردين ۱٣۹۵

در ستایش محمد رضا شجریان (ادبیات)

۷ فروردين ۱٣۹۵

اندوهِ نوروزی (ادبیات)

۲ فروردين ۱٣۹۵

با سعید جانِ یوسف (ادبیات)

۲٨ اسفند ۱٣۹۴

دو سروده (ادبیات)

۲۵ اسفند ۱٣۹۴

غزلواره (ادبیات)

۲۲ اسفند ۱٣۹۴

با آن نگاهِ تیزبین، خوش می کنی عریان مرا (ادبیات)

۱۵ اسفند ۱٣۹۴

تماشاباره ی اعدام (ادبیات)

۹ اسفند ۱٣۹۴

در ستایشِ هادی جانِ خُرسندی(۲) (ادبیات)

۴ اسفند ۱٣۹۴

ستم پذیری (ادبیات)

٣۰ بهمن ۱٣۹۴

چکامه ی شر (ادبیات)

۲۲ بهمن ۱٣۹۴

از بیم و امید (ادبیات)

۱٣ بهمن ۱٣۹۴

این کهن برهان (ادبیات)

۹ بهمن ۱٣۹۴

زهرِ مارِ اضطراب (ادبیات)

٣ بهمن ۱٣۹۴

غمِ سالِ نو (ادبیات)

٣۰ دی ۱٣۹۴

دو شعر از اسماعیل خویی (ادبیات)

۲۷ دی ۱٣۹۴

هر نو که آوریم به تکرار می رسد: (ادبیات)

۲٣ دی ۱٣۹۴

کو نازنین ام؟ آن غزلِ نابِ من کجاست؟ (ادبیات)

۱۷ دی ۱٣۹۴

بگو چه کار کنم من؟ بگو چه کار کنم (ادبیات)

۱٣ دی ۱٣۹۴

اندیشیدن به خلافتِ جهانی ی اسلام (ادبیات)

۱۰ دی ۱٣۹۴

معنای جهان؟ (ادبیات)

۷ دی ۱٣۹۴

داعشیان (ادبیات)

۲ دی ۱٣۹۴

چشم ام به راه مانده که جانانِ من کجاست؟ (ادبیات)

۲۷ آذر ۱٣۹۴

زید به خانه چو ماری و ما خبر داریم، (ادبیات)

۲۰ آذر ۱٣۹۴

سوکسرودی برای احسان و لی لی (ادبیات)

۱۴ آذر ۱٣۹۴

تصویرِ ساعدی (ادبیات)

۹ آذر ۱٣۹۴

غزلواره ی بدرود با رُکسانا (ادبیات)

٣ آذر ۱٣۹۴

دریغ (ادبیات)

۲٨ آبان ۱٣۹۴

چند رباعی (ادبیات)

۲٣ آبان ۱٣۹۴

وصفِ یک کابوس (ادبیات)

۱٨ آبان ۱٣۹۴

بودَنشُدن (ادبیات)

۱۱ آبان ۱٣۹۴

غزلواره (ادبیات)

۴ آبان ۱٣۹۴

"بهترین جهانِ ممکن"؟! (ادبیات)

۲۹ مهر ۱٣۹۴

دریای دُر زای من (ادبیات)

۲۷ مهر ۱٣۹۴

ای من! تو را، که پنجره ی دیده باز نیست، (ادبیات)

۲۰ مهر ۱٣۹۴

هلا، ای گُردِ نام آور،که مُلّا دارَدَت بندی! (ادبیات)

۱۴ مهر ۱٣۹۴

هلا، رفیق! (ادبیات)

۶ مهر ۱٣۹۴

با سیاوش جانِ شجریان (ادبیات)

٣۱ شهريور ۱٣۹۴

چکامه ی خواستن و توانستن (ادبیات)

۲۷ شهريور ۱٣۹۴

"بنی آدم اعضاء یک پیکرند"؟! (ادبیات)

۲۱ شهريور ۱٣۹۴

قصیده ی پایانِ کار (ادبیات)

۱۵ شهريور ۱٣۹۴

اُفتان ریزان (ادبیات)

۹ شهريور ۱٣۹۴

واق واق مکن! (ادبیات)

۴ شهريور ۱٣۹۴

ای بوده هم امانِ من وهم امینِ من! (ادبیات)

۲٨ مرداد ۱٣۹۴

شا باشِ بازگشتِ هادی جانِ خرسندی از بیمارستان (ادبیات)

۲۲ مرداد ۱٣۹۴

ویرایش (ادبیات)

۱٨ مرداد ۱٣۹۴

در این ناگهانه (ادبیات)

۱۴ مرداد ۱٣۹۴

نگرشی در " آخرین رویا" (ادبیات)

۹ مرداد ۱٣۹۴

غزل (ادبیات)

۹ مرداد ۱٣۹۴

در پاسخِ "عه!" (ادبیات)

۵ مرداد ۱٣۹۴

جنایت و مکافات (ادبیات)

۲٨ تير ۱٣۹۴

امامِ چهاردهم نیز جامِ زهر را نوشید!ها هها هاه! (سیاسی)

۲٣ تير ۱٣۹۴

دینی که، به راستی، نبردآیین است (ادبیات)

۲۱ تير ۱٣۹۴

من کی ام؟ (ادبیات)

۱۵ تير ۱٣۹۴

تویی، به جانِ تو-ای غم!- یگانه یار مرا: (ادبیات)

۹ تير ۱٣۹۴

خودسنجی (۳) (ادبیات)

۵ تير ۱٣۹۴

چکامه ای در نژاد گرایی (ادبیات)

۲۷ خرداد ۱٣۹۴

در ستایشِ هادی جانِ خرسندی (ادبیات)

۲٣ خرداد ۱٣۹۴

چکامه ی گُنجشک (ادبیات)

۱۹ خرداد ۱٣۹۴

در سوکِ رضا جانِ دانشور (ادبیات)

۱٣ خرداد ۱٣۹۴

چکامه ی خیزاب در مرداب (ادبیات)

۱۰ خرداد ۱٣۹۴

گر می توانستم (ادبیات)

۶ خرداد ۱٣۹۴

چکامه ی در آستانه ی پایان (ادبیات)

٣۰ ارديبهشت ۱٣۹۴

از غلطی مرگبار (ادبیات)

۲۱ ارديبهشت ۱٣۹۴

در ستایشِ بیژن جانِ جزنی (ادبیات)

۱۶ ارديبهشت ۱٣۹۴

با خون و با جنون اش (ادبیات)

۱٣ ارديبهشت ۱٣۹۴

به خود بنگر که زیبایی تو، لی لا! (ادبیات)

٨ ارديبهشت ۱٣۹۴

کابوس: روی دیگرِ رویا (ادبیات)

٣ ارديبهشت ۱٣۹۴

ای من! جهان به زشت و به زیبا عجین مبین! (ادبیات)

۲۶ فروردين ۱٣۹۴

چکامه ی سایه و آفتاب (ادبیات)

۲۱ فروردين ۱٣۹۴

البته که هر چه هست (ادبیات)

۲۰ فروردين ۱٣۹۴

پیامگزاری (ادبیات)

٨ فروردين ۱٣۹۴

چرخه (ادبیات)

۲٣ اسفند ۱٣۹٣

غزل (ادبیات)

۱٨ اسفند ۱٣۹٣

زن ریشه ی زندگی ست (ادبیات)

۱۷ اسفند ۱٣۹٣

"معلول"چه بسیار که"علّت"گشته ست (ادبیات)

۱۰ اسفند ۱٣۹٣

از اسلام مگو؟! (ادبیات)

۱ اسفند ۱٣۹٣

بدا به جامعه با کودکانِ کژپرورد! (ادبیات)

۱۵ بهمن ۱٣۹٣

نابهنگامی (۴)؟! (ادبیات)

۴ بهمن ۱٣۹٣

غزلواره (ادبیات)

۲۶ دی ۱٣۹٣

آیین برای فتحِ جهان (ادبیات)

۲۰ دی ۱٣۹٣

به دامان طبیعت (ادبیات)

۱٣ دی ۱٣۹٣

خدا که بود (ادبیات)

۶ دی ۱٣۹٣

همتیرگان (ادبیات)

۲۷ آذر ۱٣۹٣

در ستایش رضا براهنی (ادبیات)

۲۰ آذر ۱٣۹٣

غمگساری (ادبیات)

۱۲ آذر ۱٣۹٣

برویم (ادبیات)

۱۰ آذر ۱٣۹٣

دینکارگان (ادبیات)

۵ آذر ۱٣۹٣

روانگی در ناروانگی (ادبیات)

۲۷ آبان ۱٣۹٣

وگرنه، وای به ما! (ادبیات)

۲۱ آبان ۱٣۹٣

گفتم به دل که:-" در بگشا، محرم است این!" (ادبیات)

۱۴ آبان ۱٣۹٣

ناهمجهانی (ادبیات)

۹ آبان ۱٣۹٣

داعشی در ایران! (ادبیات)

٣ آبان ۱٣۹٣

غزل (ادبیات)

۲ آبان ۱٣۹٣

نهنگ در آبگیر (ادبیات)

۲۶ مهر ۱٣۹٣

آیینِ عزا (ادبیات)

۲۴ مهر ۱٣۹٣

کوبانی و داعش (ادبیات)

۱۹ مهر ۱٣۹٣

شیخ و درویشان (ادبیات)

۱۵ مهر ۱٣۹٣

شیخ و داعش (ادبیات)

۹ مهر ۱٣۹٣

مادر! بنوش خون روان و زلالِ من، (ادبیات)

۵ مهر ۱٣۹٣

چکامه ی ایمان وانسان (ادبیات)

۱ مهر ۱٣۹٣

یادداشتی برای جهانگیر جانِ صداقت فر (ادبیات)

۲۵ شهريور ۱٣۹٣

در ستایشِ امیر جانِ قاسمی زاده (ادبیات)

۱۵ شهريور ۱٣۹٣

چکامه ی اندیشیدن به اسلام (ادبیات)

۹ شهريور ۱٣۹٣

میهمانِ شعر (ادبیات)

۵ شهريور ۱٣۹٣

در سوکِ سیمین جانِ بهبهانی (ادبیات)

۱ شهريور ۱٣۹٣

در آستانِ هاری (ادبیات)

۲۱ مرداد ۱٣۹٣

غزّه (سه) (ادبیات)

۱۴ مرداد ۱٣۹٣

غزّه (دو) (ادبیات)

۹ مرداد ۱٣۹٣

خمیده قامت ات، ای سروِ پا به راه چرا؟! (ادبیات)

۵ مرداد ۱٣۹٣

غزّه (ادبیات)

۱ مرداد ۱٣۹٣

غزل تباهی (ادبیات)

۲٨ تير ۱٣۹٣

چنگ های خرچنگی (ادبیات)

۲۲ تير ۱٣۹٣

بوکو حرام (ادبیات)

۱۵ تير ۱٣۹٣

غزلواره (ادبیات)

۷ تير ۱٣۹٣

شعارِ بی ابهام (ادبیات)

۵ تير ۱٣۹٣

سوریه و داعِش (ادبیات)

٣۱ خرداد ۱٣۹٣

من، به هردم، با جهان، در زندگانی، دیگرم: (ادبیات)

۲٨ خرداد ۱٣۹٣

هوی در پاسخِ های! و هایی دیگر در پاسخِ هویی دیگر (ادبیات)

۲۱ خرداد ۱٣۹٣

از شمایان نیستم من، از جهانی دیگرم: (ادبیات)

۱۵ خرداد ۱٣۹٣

نگذاشت مرگ (ادبیات)

۹ خرداد ۱٣۹٣

مصادره ی انقلابی ی واژه ها (ادبیات)

۴ خرداد ۱٣۹٣

تا سیم دارد سازِ تو،بردارش و از سر بزن! (ادبیات)

۱ خرداد ۱٣۹٣

پاسرودی به "مولوی ی مثنوی"* (ادبیات)

۲۷ ارديبهشت ۱٣۹٣

مولوی ی مثنوی (ادبیات)

۱۹ ارديبهشت ۱٣۹٣

"در سوکِ محمد رضا جانِ لطفی" و "فرقی نکند" (ادبیات)

۱۵ ارديبهشت ۱٣۹٣

در خامُشای خاموشی (ادبیات)

۱٣ ارديبهشت ۱٣۹٣

جانِ خرّمِ نوروز (ادبیات)

۷ ارديبهشت ۱٣۹٣

چه حالی! (ادبیات)

۲ ارديبهشت ۱٣۹٣

چه نوروزِ خوبی! (ادبیات)

۲۶ فروردين ۱٣۹٣

شکنجه‌زارِ امید (ادبیات)

۲۰ فروردين ۱٣۹٣

یگانه نبودن (ادبیات)

۱۵ فروردين ۱٣۹٣

آینده در تصّورِ ما (ادبیات)

۹ فروردين ۱٣۹٣

در گستره ی زبان(۲) (ادبیات)

۲۶ اسفند ۱٣۹۲

به پیکرِ بشریت، خِرَد شو و سر باش؛ (ادبیات)

۲۴ اسفند ۱٣۹۲

من نوکرِ روس وچین ام آیا؟! (ادبیات)

۱۹ اسفند ۱٣۹۲

آمد پیامِ دوست که هنگامِ دیگری ست (ادبیات)

۱٣ اسفند ۱٣۹۲

با جوانانِ میهن ام، ایران (ادبیات)

۷ اسفند ۱٣۹۲

اندیشیدن به زبان(۱) (ادبیات)

۵ اسفند ۱٣۹۲

در سوکِ منصور جانِ کوشان (ادبیات)

۲۹ بهمن ۱٣۹۲

توانی کرد کاری کز فلاتی کوه برخیزد: (ادبیات)

۲۰ بهمن ۱٣۹۲

یادت چو می کنم، غم ام از یاد می رود (ادبیات)

۱۶ بهمن ۱٣۹۲

ما رستگار گردیم (ادبیات)

۱۴ بهمن ۱٣۹۲

چکامه ی سرگشتگی (ادبیات)

٣۰ دی ۱٣۹۲

ویژگی ی واژگانی ی "بچه های اعماق" (ادبیات)

۲٣ دی ۱٣۹۲

در ستایشِ شاهین جانِ نجفی (ادبیات)

۲٣ دی ۱٣۹۲

تلخی مکن، برادرِ من! یک شکر بخند! (ادبیات)

۲۲ دی ۱٣۹۲

در ستایشِ نسیم جانِ خاکسار (ادبیات)

۱۷ دی ۱٣۹۲

با مرگ (ادبیات)

٣۰ آذر ۱٣۹۲

بیا به خانه ی من یک شب، همین به سُنّتِ مهمانی: (ادبیات)

۲۰ آذر ۱٣۹۲

در ستایشِ "م. سحر" (ادبیات)

۱۴ آذر ۱٣۹۲

قصیده‌ی روحانیّه (ادبیات)

۱۰ آذر ۱٣۹۲

دورِ بی خون و شبیخون سپری خواهد شد: (ادبیات)

٣ آذر ۱٣۹۲

بدرود و دو سروده ی دیگر (ادبیات)

۲۰ خرداد ۱٣۹۲

در سوگ دکتر منوچهرجان ثابتیان، (ادبیات)

۲۷ ارديبهشت ۱٣۹۲

زندان کهریزک (ادبیات)

۱۷ ارديبهشت ۱٣۹۲

یادِ سهراب سپهری (ادبیات)

٣۰ فروردين ۱٣۹۲

چکامه ی نوروزی (ادبیات)

۲۷ فروردين ۱٣۹۲

فرهنگ جانِ من! (ادبیات)

۲۰ فروردين ۱٣۹۲

کردستان (ادبیات)

٣۰ بهمن ۱٣۹۱

باز هم در ستایشِ شهرام جانِ ناظری (ادبیات)

۲۵ بهمن ۱٣۹۱

امسال، با بهار نشاطِ بهار نیست (ادبیات)

٨ بهمن ۱٣۹۱

غزلقصیده ی احساس ناسرودنی ی عشق (ادبیات)

۲۹ دی ۱٣۹۱

کیهانخدا (ادبیات)

۲۲ دی ۱٣۹۱

در ستایشِ ه.ا. سایه (ادبیات)

۱۴ دی ۱٣۹۱

آواز قمری (ادبیات)

۱۲ دی ۱٣۹۱

تنهایی (ادبیات)

۲۲ آذر ۱٣۹۱

آزادی (ادبیات)

۱٣ آذر ۱٣۹۱

چندین که نفورم (ادبیات)

۴ آذر ۱٣۹۱

براندازان (ادبیات)

۲۹ آبان ۱٣۹۱

در براندازی (ادبیات)

۲۲ آبان ۱٣۹۱

کشتار ۶۷ به بانگ بلند(۱۲) (ادبیات)

۱۲ آبان ۱٣۹۱

پیشوازِ مرگ (ادبیات)

۶ آبان ۱٣۹۱

کشتار ۶۷ به بانگ بلند(۱۱) (ادبیات)

۴ آبان ۱٣۹۱

در ستایشِ ابراهیم جانِ گلستان (ادبیات)

۲۶ مهر ۱٣۹۱

نگریستن در کار کوروش بزرگ (ادبیات)

۲۱ مهر ۱٣۹۱

شمشیرِ اتم بگیرد در دست (ادبیات)

۱۵ مهر ۱٣۹۱

شگردی زیرکانه در فرهنگِ آخوندی (ادبیات)

۹ مهر ۱٣۹۱

کشتار ۶۷ به بانگ بلند (۱۰) (ادبیات)

۷ مهر ۱٣۹۱

کشتار ۶۷ به بانگ بلند (۹) (ادبیات)

۱ مهر ۱٣۹۱

کشتار ۶۷ به بانگ بلند (۸) (ادبیات)

۲۷ شهريور ۱٣۹۱

کشتار ۶۷ به بانگ بلند (۷) (ادبیات)

۲۱ شهريور ۱٣۹۱

کشتار ۶۷ به بانگ بلند (۶) (ادبیات)

۷ شهريور ۱٣۹۱

کشتار ۶۷ به بانگ بلند (۵) (ادبیات)

۲ شهريور ۱٣۹۱

کشتار ۶۷ به بانگ بلند (۴) (ادبیات)

۲۶ مرداد ۱٣۹۱

کشتار ۶۷ به بانگ بلند (۳) (ادبیات)

۲۰ مرداد ۱٣۹۱

نامِ عام آمدمان"روشنفکر"! (ادبیات)

۱۲ مرداد ۱٣۹۱

قصیده ی زنده در من، هومن آید در سخن (ادبیات)

۵ مرداد ۱٣۹۱

قصیده برای حجاب (۲) (ادبیات)

٣۰ تير ۱٣۹۱

کشتار ۶۷ به بانگ بلند (۲) (ادبیات)

۲۵ تير ۱٣۹۱

کشتار ۶۷ به بانگ بلند (۱) (ادبیات)

۱۹ تير ۱٣۹۱

در ستایشِ سیمین بانو بهبهانی (ادبیات)

۱۵ تير ۱٣۹۱

به دیدن ات چو می آیم ، چو باد چالاک ام (ادبیات)

۱۶ خرداد ۱٣۹۱

از تو منِ عاشق واین همه آزردگی؟! (ادبیات)

۱۱ خرداد ۱٣۹۱

روشن شدن (ادبیات)

۱۶ ارديبهشت ۱٣۹۱

مادر (ادبیات)

۱۱ ارديبهشت ۱٣۹۱

نامه ی سر گشاده به دکتر صدر الدین الهی (ادبیات)

۹ ارديبهشت ۱٣۹۱

کنار دریا در پگاه (ادبیات)

٣ ارديبهشت ۱٣۹۱

با دانشی زلال تر از آفتاب (ادبیات)

۲٨ فروردين ۱٣۹۱

آخوند و اسد (ادبیات)

۹ فروردين ۱٣۹۱

اینک آید از درم چاووشِ عشق (ادبیات)

۵ فروردين ۱٣۹۱

در ستایشِ چهره های هنری ی بهمن جان فرسی (ادبیات)

٣ فروردين ۱٣۹۱

نوروزی (ادبیات)

۲ فروردين ۱٣۹۱

قصیده در ستایش بهرام جان مشیری (ادبیات)

۲٨ بهمن ۱٣۹۰

تویی، تنها تو، ای از دیر بازم غمگسار، ای غم! (ادبیات)

۲۲ بهمن ۱٣۹۰

چنین یزدانی (ادبیات)

۱۶ بهمن ۱٣۹۰

در سوگ شهریار جان صالح (ادبیات)

۱۰ بهمن ۱٣۹۰

بیمارستان (ادبیات)

۵ بهمن ۱٣۹۰

چند رباعی از اسماعیل خوئی (ادبیات)

٣۰ دی ۱٣۹۰

شادم در این غروب که امروز هم گذشت: (ادبیات)

۲۲ دی ۱٣۹۰

هرکسی بر طینتِ خود می تند (ادبیات)

۱۱ دی ۱٣۹۰

قصیده برای ایران (ادبیات)

۶ دی ۱٣۹۰

نگاه کن، لی لا! (ادبیات)

۲۹ آذر ۱٣۹۰

قصیده برای حجاب (ادبیات)

۲۲ آذر ۱٣۹۰

من از آیندگان آیم، شمایان را سروش ام من: (ادبیات)

۴ آذر ۱٣۹۰

خدای من! چه ایرانی بگردد! و چند سروده ی دیگر (ادبیات)

۲۷ آبان ۱٣۹۰

سخن های نهانی و چند دوبیتی ی دیگر (ادبیات)

۲۲ آبان ۱٣۹۰

غزلِ قفس (دو) (ادبیات)

۱۶ آبان ۱٣۹۰

دو غزل (ادبیات)

۱۱ آبان ۱٣۹۰

در روزهای روشن، که دشت آفتابی ست (ادبیات)

۵ آبان ۱٣۹۰

در ستایشِ سیاوشِ شجریان (ادبیات)

۲۷ مهر ۱٣۹۰

یک روزِ بی دروغ (ادبیات)

۲۲ مهر ۱٣۹۰

درستایش ابراهیم جانِ گلستان (ادبیات)

۱۶ مهر ۱٣۹۰

اندوهسروده های بیمارستان (ادبیات)

۱۵ مهر ۱٣۹۰

در پیوندِ با کشتار۶۷ (ادبیات)

۹ مهر ۱٣۹۰

پیرانگی (ادبیات)

٣ مهر ۱٣۹۰

در برخورد با گفت و گوی مهدی اخوان ثالث (ادبیات)

۱۹ شهريور ۱٣۹۰

از بهر سبا (ادبیات)

۱٣ شهريور ۱٣۹۰

تمثیل (ادبیات)

۶ شهريور ۱٣۹۰

جانِ انسان ام (ادبیات)

۱ شهريور ۱٣۹۰

قصیده برای ایران (ادبیات)

۱٨ مرداد ۱٣۹۰

قصیده برای ایران (ادبیات)

۱٣ مرداد ۱٣۹۰

یادِ محمد مصدّق (ادبیات)

۷ مرداد ۱٣۹۰

هان، ای خدا! (ادبیات)

٣ مرداد ۱٣۹۰

قصیده ی آخوندیه (ادبیات)

۲٨ تير ۱٣۹۰

درستایشِ م .سرشک (ادبیات)

۲۰ تير ۱٣۹۰

ای گروهی ددِ عبا بر دوش! (ادبیات)

۱۵ تير ۱٣۹۰

چند رباعی (ادبیات)

۱۱ تير ۱٣۹۰

زن (ادبیات)

٣ تير ۱٣۹۰

ایرانِ ما! (ادبیات)

۲۹ خرداد ۱٣۹۰

در ستایشِ رها جانِ اعتمادی (ادبیات)

۲۴ خرداد ۱٣۹۰

جهان در صدای تو آبی ست (ادبیات)

۱٨ خرداد ۱٣۹۰

ولایت شهشیخ (ادبیات)

۱۶ خرداد ۱٣۹۰

آن آبِ رفته باز نیاید به جوی تو! (ادبیات)

۹ خرداد ۱٣۹۰

انقلابِ نامرادِ ما (ادبیات)

۶ خرداد ۱٣۹۰

اندیشه ای به حالِ خرابِ دل ام کنید (ادبیات)

٣۱ ارديبهشت ۱٣۹۰

چیست زمان در خیال؟ (ادبیات)

۲٣ ارديبهشت ۱٣۹۰

چشم به راهی (ادبیات)

۱٣ ارديبهشت ۱٣۹۰

دکتر بهمن مقصود لو (ادبیات)

٣ ارديبهشت ۱٣۹۰

آغازه ای فشرده به تاریخ انقلاب (ادبیات)

۱ ارديبهشت ۱٣۹۰

چند ترانه (ادبیات)

۱۲ فروردين ۱٣۹۰

ما را ز باده دُرد که درجامِ توست بس؛ (ادبیات)

۶ فروردين ۱٣۹۰

چند ترانه برای چند نوازنده (ادبیات)

۲۵ اسفند ۱٣٨۹

آزادی (ادبیات)

۱۵ اسفند ۱٣٨۹

امامِ دوّمِ طاعون* (ادبیات)

۹ اسفند ۱٣٨۹

غزلواره ی اخگرِ دلیر (ادبیات)

٣ اسفند ۱٣٨۹

گناه ِ ما (ادبیات)

۲٨ بهمن ۱٣٨۹

آموختن از مرگ (ادبیات)

۲۲ بهمن ۱٣٨۹

پری رویی که مهری خانمِ کاشانی در جانِ خویش دارد (ادبیات)

۲۰ بهمن ۱٣٨۹

غزلواره ی اخگرِ دلیر (ادبیات)

۵ بهمن ۱٣٨۹

آبیاری که من ام (ادبیات)

۲۴ دی ۱٣٨۹

غزل (ادبیات)

۱٨ دی ۱٣٨۹

کنار دریا در پگاه (ادبیات)

۷ دی ۱٣٨۹

ماهی و ماهِ پُر (ادبیات)

۲۶ آذر ۱٣٨۹

امّا این دیگر چگونه مرگی بود؟! (ادبیات)

۱۵ آذر ۱٣٨۹

یاد ِشاد ِمحمّد مختاری (ادبیات)

۱۴ آذر ۱٣٨۹

سبولی! (ادبیات)

۷ آذر ۱٣٨۹

یاد هومن (ادبیات)

۲ آذر ۱٣٨۹

اقرار می کنم (ادبیات)

۲۷ آبان ۱٣٨۹

جان و جهانِ شعر (ادبیات)

۲۱ آبان ۱٣٨۹

همبستگی (ادبیات)

۱۶ آبان ۱٣٨۹

رهبر نظر به کارِ هنر دارد! (ادبیات)

۱۰ آبان ۱٣٨۹

کرخدا (ادبیات)

٣ آبان ۱٣٨۹

اندیشیدن به اعدام (ادبیات)

۱۷ مهر ۱٣٨۹

خدایا! باز در جان ام چه شور و اضطراب است این؟! (ادبیات)

۱۰ مهر ۱٣٨۹

ستار جانِ لقایی (ادبیات)

۲ مهر ۱٣٨۹

همبستگی (ادبیات)

۲ مهر ۱٣٨۹

"نشان از دو سو دارد این نیک پی" (ادبیات)

۲۶ شهريور ۱٣٨۹

چرا می سرایم (ادبیات)

۲٣ شهريور ۱٣٨۹

غزل (ادبیات)

۱۷ شهريور ۱٣٨۹

تارتن (ادبیات)

۱۲ شهريور ۱٣٨۹

بنوازی م به لبخندی، اگر بنگری ام (ادبیات)

۴ شهريور ۱٣٨۹

بچّه ی بد (ادبیات)

۲۷ مرداد ۱٣٨۹

دین لرزه و زمین لرزه (ادبیات)

۲۵ مرداد ۱٣٨۹

در ستایش محمد نوری (ادبیات)

۱۱ مرداد ۱٣٨۹

چکامه ی نگارینِ بد خوی من (ادبیات)

۴ مرداد ۱٣٨۹

غزلواره ی بی عشق ماندن جان و جهان (ادبیات)

۲۱ تير ۱٣٨۹

ویران شدن (ادبیات)

۱۵ تير ۱٣٨۹

گرامی پهلوانا! (ادبیات)

۵ تير ۱٣٨۹

یکی بگذر- ای کرخدا !- بر اوین (ادبیات)

۱ تير ۱٣٨۹

شکار (ادبیات)

۱٨ خرداد ۱٣٨۹

غزلقصیده ی افسانه ی آغازه و پایانه ی "رویا" ی دیرین ام (ادبیات)

۱۰ خرداد ۱٣٨۹

کُشتار ۶۷، به بانگِ بلند (سیاسی)

٣ خرداد ۱٣٨۹

سخنانِ اسماعیل خویی (ادبیات)

۲۹ ارديبهشت ۱٣٨۹

تلخای خوب چشم به راهی (ادبیات)

۲٨ ارديبهشت ۱٣٨۹

از شعر گفتن سروده از اسماعیل خوئی با صدای خودش (موسیقی)

۱۹ ارديبهشت ۱٣٨۹

با این همه اعدام و یک رباعی ی دیگر (ادبیات)

۱۹ ارديبهشت ۱٣٨۹

دو رباعی (ادبیات)

۱۲ ارديبهشت ۱٣٨۹

دل‌سپرد‌گی (ادبیات)

٨ ارديبهشت ۱٣٨۹

مگر که بگذری از روی کُشته ام (ادبیات)

٣ ارديبهشت ۱٣٨۹

از آز و نیاز (ادبیات)

۲۹ فروردين ۱٣٨۹

برآیند (ادبیات)

۲۵ فروردين ۱٣٨۹

ای که از یارانِ هم‌دل چشم‌ داری همدمی! (ادبیات)

۱۴ فروردين ۱٣٨۹

پل (ادبیات)

٨ فروردين ۱٣٨۹

زنان ِ ایران ، بر پا دارندگانِ آیین ِ نوروزی (زنان)

۱ فروردين ۱٣٨۹

غزلواره‌ی "زهره"‌ی من، نامِ بی حقیقت ناهید (ادبیات)

۲۷ اسفند ۱٣٨٨

غزل ( خواهم به دل...) (ادبیات)

۲۲ اسفند ۱٣٨٨

آشتی و چند ترانه ی دیگر (ادبیات)

۱۵ اسفند ۱٣٨٨

چه برفی! (ادبیات)

۱۱ اسفند ۱٣٨٨

چند رباعی از اسماعیل خوئی (ادبیات)

۶ اسفند ۱٣٨٨

دو سروده برای خسرو گلسرخی (ادبیات)

۱ اسفند ۱٣٨٨

امامِ دوّمِ طاعون* (ادبیات)

٣۰ بهمن ۱٣٨٨

از آز و نیاز (ادبیات)

۲٣ بهمن ۱٣٨٨

"پیشواز بهمن" و "خامنه ای! حیا کن! کشورمو رها کن!" (ادبیات)

۱۷ بهمن ۱٣٨٨

باز هم "تز ِ استحاله"؟! (ادبیات)

۱٣ بهمن ۱٣٨٨

از "جمهوری ی اسلامی" تا "جمهوری ی ایرانی" (دیدگاه)

۱٣ بهمن ۱٣٨٨

جلّاد در بیداد گستری (ادبیات)

۱۱ بهمن ۱٣٨٨

وقتی که بچه بودم، شعر اسماعیل خویی، ترانه خوان: فرهاد (موسیقی)

۹ بهمن ۱٣٨٨

غزلقصیده‌ی دیدن در آفتاب (ادبیات)

۷ بهمن ۱٣٨٨

غزل (ادبیات)

۲ بهمن ۱٣٨٨

از "جمهوری ی اسلامی" تا "جمهوری ی ایرانی" (دیدگاه)

٣۰ دی ۱٣٨٨

اعلام حمایت اسماعیل خوئی (زنان)

٣۰ دی ۱٣٨٨

رجز خوانی ی حزب الله و پاسخ مردم (ادبیات)

۲٨ دی ۱٣٨٨

کشتن (ادبیات)

۲۱ دی ۱٣٨٨

در جنگلی که نیست (ادبیات)

۱۵ دی ۱٣٨٨

شاعرِ زیبایِ من! (ادبیات)

۱۰ دی ۱٣٨٨

آخوندیه (ادبیات)

۱۰ دی ۱٣٨٨

ای شعرِ ناگفته! (ادبیات)

۵ دی ۱٣٨٨

غزل ( خواهم به دل...) (ادبیات)

٣۰ آذر ۱٣٨٨

نگو! (ادبیات)

۲۴ آذر ۱٣٨٨

غزل (ادبیات)

۱۹ آذر ۱٣٨٨

سرودِ پرچم (ادبیات)

۱۲ آذر ۱٣٨٨

ای مسلمین! بدانید. (ادبیات)

۵ آذر ۱٣٨٨

آلونک (ادبیات)

۲۵ آبان ۱٣٨٨

غزلقصیده ی آغازه و پایانه ی افسانه باهم (ادبیات)

۱۴ آبان ۱٣٨٨

"جمهوری اسلامی ی مصنوعی"! (ادبیات)

۱٣ آبان ۱٣٨٨

فرمانفرمایی ی آخوندی و هیروشیمای جهان (ادبیات)

۶ آبان ۱٣٨٨

بی پناهی (ادبیات)

۴ آبان ۱٣٨٨

جناج بندی! (ادبیات)

۲۹ مهر ۱٣٨٨

من گنگ رویا دیده ام (ادبیات)

۲۴ مهر ۱٣٨٨

کوتاهِ سخن (ادبیات)

۱۹ مهر ۱٣٨٨

در این نبرد (ادبیات)

۱۴ مهر ۱٣٨٨

گروها گروه از دین خدا بیرون می روند! (ادبیات)

۱۰ مهر ۱٣٨٨

هنگامه ی واپسین (ادبیات)

۶ مهر ۱٣٨٨

درسوکِ پرویز مشکاتیان (ادبیات)

۱ مهر ۱٣٨٨

غزلِ بودن (ادبیات)

٣۱ شهريور ۱٣٨٨

فرمانفرمایی‌ی آخوندی و هیروشیمای جهان (سیاسی)

۲۶ شهريور ۱٣٨٨

شما کاکنون جهانخوارید! (ادبیات)

۲۶ شهريور ۱٣٨٨

تلویزیونِ آخوندی (ادبیات)

۲۲ شهريور ۱٣٨٨

قصیده ای برای حزب الله (ادبیات)

۱۴ شهريور ۱٣٨٨

قصیده برای آقای موسوی (ادبیات)

۹ شهريور ۱٣٨٨

آغازه بر چکامه ی رستاخیز (ادبیات)

۴ شهريور ۱٣٨٨

آزادی (ادبیات)

٣۱ مرداد ۱٣٨٨

بهشتِ برین (ادبیات)

۲۷ اسفند ۱٣٨۷

اژدهـا مَـردا! (ادبیات)

۹ بهمن ۱٣٨۷

تا هیچزار گمشدن از خود (ادبیات)

۲۶ شهريور ۱٣٨۷

من گنگ رویا دیده ام (ادبیات)

۷ شهريور ۱٣٨۷

سروش اهرمنا! (ادبیات)

۱ شهريور ۱٣٨۷

رخسار ِ آیدا در آینه ی جاودانگی (ادبیات)

۲۵ تير ۱٣٨۷

هفتاد سالگی (ادبیات)

۱۹ تير ۱٣٨۷

دانشجو، ای یل خردمند! (ادبیات)

۱۷ تير ۱٣٨۷

باخویش، باخدا (ادبیات)

۱٣ تير ۱٣٨۷

گربه خانم (ادبیات)

٨ تير ۱٣٨۷

از آئین گفت و گو (مساله ملی)

۴ تير ۱٣٨۷

تاریخچه انقلاب و چند رباعی دیگر (ادبیات)

۴ تير ۱٣٨۷

غزلواره ی دیدار ناگهانی (ادبیات)

٣۰ خرداد ۱٣٨۷

پیامی از اسماعیل خویی به بهروز وثوقی (ادبیات)

۲٨ خرداد ۱٣٨۷

زادروز سبا خانم (ادبیات)

۲۵ خرداد ۱٣٨۷

نیز بگذرد (ادبیات)

۲۱ خرداد ۱٣٨۷

غزل (ادبیات)

۱۶ خرداد ۱٣٨۷

غزل (ادبیات)

٨ خرداد ۱٣٨۷

غزل (ادبیات)

۲۵ ارديبهشت ۱٣٨۷

غزلقصیده ی بی بهرگی زعشق (ادبیات)

۱٨ ارديبهشت ۱٣٨۷

خدا جنم (ادبیات)

۱٣ ارديبهشت ۱٣٨۷

خسک (ادبیات)

٨ ارديبهشت ۱٣٨۷

قهقاه ناشنیدنی مرگ در تپندگی ی تک نُت سکوت (ادبیات)

۲۷ فروردين ۱٣٨۷

امام چاردهم، رهبِرِ مسلمانان (ادبیات)

۱۹ فروردين ۱٣٨۷

بیداد کنید (ادبیات)

۱۴ فروردين ۱٣٨۷

یک نامه و با ما چه می کنی، شهرام جان؟! (ادبیات)

٣ فروردين ۱٣٨۷

قانون تکامل و جدایی طلبی (ادبیات)

۲۷ اسفند ۱٣٨۶

آغازه ای فشرده به تاریخ انقلاب (ادبیات)

۲۲ اسفند ۱٣٨۶

پاسخ به هیچ کس (ادبیات)

۱۰ اسفند ۱٣٨۶

توضیح اسماعیل خوئی (ادبیات)

۷ اسفند ۱٣٨۶

بامدادی (ادبیات)

۵ اسفند ۱٣٨۶

شیخ ِِ خود خدا شه بین (ادبیات)

۲٣ بهمن ۱٣٨۶

الا ای ساده مردم! (ادبیات)

۱۲ بهمن ۱٣٨۶

دو شعر از اسماعیل خوئی (ادبیات)

۲۷ دی ۱٣٨۶

غزل و غزلواره ای از اسماعیل خویی (ادبیات)

۱۰ دی ۱٣٨۶

تا هیچزار گمشدن از خود (ادبیات)

۵ دی ۱٣٨۶

"روشنفکر دینی": "سه گوشه‌ی چهار پهلو"؟! (دیدگاه)

۲۱ آبان ۱٣٨۶

این زمان این منم (ادبیات)

۲۷ مهر ۱٣٨۶

بامدادی و بیداد کنید (ادبیات)

۱۱ مهر ۱٣٨۶

واپسین حلقه (ادبیات)

٣ مهر ۱٣٨۶

چارسر ز اژدهای حزب خدا و چند سروده ی دیگر (ادبیات)

۱٣ شهريور ۱٣٨۶

ولایت شهشیخ و... (ادبیات)

۲ شهريور ۱٣٨۶

شعری بخوان برایم (ادبیات)

۱۹ ارديبهشت ۱٣٨۶

از میهن آنچه در چمدان دارم، شعر و صدای اسماعیل خوئی (موسیقی)

۲۲ مرداد ۱٣٨۵

این چهچهه از کجاست؟ شعر و صدای اسماعیل خوئی (موسیقی)

۲۲ مرداد ۱٣٨۵

نوروزانه، شعر و صدای اسماعیل خوئی (موسیقی)

۲۲ مرداد ۱٣٨۵

این ننگ برای ادبِ ایران بس (ادبیات)

۱۲ آبان ۱٣٨۴

پاسدار احمدی نژاد (ادبیات)

۱۱ آبان ۱٣٨۴

یادداشتی بر "آزمون برگزیدگی" (ادبیات)

۱۰ بهمن ۱٣٨۲

باید کمی بخوابم (ادبیات)

٨ دی ۱٣٨۲

بنگریدم: این منم! (ادبیات)

٣ دی ۱٣٨۲

وطن کجاست؟ (ادبیات)

۲۹ مهر ۱٣٨۱

 

اسماعیل خویی


بازگشت به صفحه نخست