سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
 
جستجو در جستجو در سایت اخبار روز    (طرز استفاده)
نام های نویسندگان :
عنوان ها :
متن مطالب :
بخش :
تاريخ انتشار:  از   تا 
     
پیرایه یغمایی

     نوروز کهنسال کجا غیر شما بود؟
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱ فروردين ۱٣۹۰ (۲۱ مارس ۲۰۱۱)
     چتری دارم از باران ...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣ آبان ۱٣٨۹ (۲۵ اکتبر ۲۰۱۰)
     پاییزانه ها (سه رباعی)
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣ مهر ۱٣٨۹ (۲۵ سپتامبر ۲۰۱۰)
     روایت چهارم از هجده روایت ...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ شهريور ۱٣٨۹ (۱۶ سپتامبر ۲۰۱۰)
     اما خسته ...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ شهريور ۱٣٨۹ (۱۲ سپتامبر ۲۰۱۰)
     خون چو می جوشد، من اش از شعر رنگی می دهم ...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۵ شهريور ۱٣٨۹ (۶ سپتامبر ۲۰۱۰)
     هفتم شهریور
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۷ شهريور ۱٣٨۹ (۲۹ اوت ۲۰۱۰)
     عاشقانه امّا مُرد ...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱٣٨۹ (۱۶ اوت ۲۰۱۰)
     درد های تبعیدی ...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۵ مرداد ۱٣٨۹ (۲۷ ژوئيه ۲۰۱۰)
     نگاهی کوتاه به زندگی رابرت فراست
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۷ تير ۱٣٨۹ (٨ ژوئيه ۲۰۱۰)
     من عصای دست خود، سهراب را گم کرده ام ...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٨ خرداد ۱٣٨۹ (۱٨ ژوئن ۲۰۱۰)
     آری ...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۵ ارديبهشت ۱٣٨۹ (۲۵ آوريل ۲۰۱۰)
     اوّل سلام و دیگر اینکه .....
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۹ فروردين ۱٣٨۹ (۲۹ مارس ۲۰۱۰)
     یک زن به شکل اندوه ...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱٣٨٨ (۱٣ مارس ۲۰۱۰)
     حکایت عشق ...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣٨٨ (٨ مارس ۲۰۱۰)
     جامه ی خورشید
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۴ اسفند ۱٣٨٨ (۵ مارس ۲۰۱۰)
     در مرگ زیستن
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲ اسفند ۱٣٨٨ (۲۱ فوريه ۲۰۱۰)
     اینک تویی، آنجا ...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۷ بهمن ۱٣٨٨ (۶ فوريه ۲۰۱۰)
     آی تهرانی های عزیز:
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ خرداد ۱٣٨٨ (۲۵ می ۲۰۰۹)
     همه جا اردیبهشت است ...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۹ ارديبهشت ۱٣٨٨ (۱۹ می ۲۰۰۹)
     مشتاق علیشاه که بود؟
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ ارديبهشت ۱٣٨٨ (۱۵ می ۲۰۰۹)
     «رابرت فراست» و راهی که پیموده نشد ...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۰ ارديبهشت ۱٣٨٨ (٣۰ آوريل ۲۰۰۹)
     کلید …
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۶ فروردين ۱٣٨٨ (۱۵ آوريل ۲۰۰۹)
     غمت مبارک مان باد!
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۰ اسفند ۱٣٨۷ (۲۰ مارس ۲۰۰۹)
     دو پنجره ی کبود ...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣٨۷ (۱۵ مارس ۲۰۰۹)
     زن شرقی ام شاید، شاید آن حقیقت سبزم ...
زنان -  تاریخ انتشار : ۱۹ اسفند ۱٣٨۷ (۹ مارس ۲۰۰۹)
     جیمز جویس ِشاعر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۱ اسفند ۱٣٨۷ (۱ مارس ۲۰۰۹)
     پاسخ
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۷ بهمن ۱٣٨۷ (۱۵ فوريه ۲۰۰۹)
     «سده» و راز وارگی های آن ...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۰ بهمن ۱٣٨۷ (۲۹ ژانويه ۲۰۰۹)
     مرگ است آنکه زنده ست...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ دی ۱٣٨۷ (۵ ژانويه ۲۰۰۹)
     «خورنق» و روایت رنج انسان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲ دی ۱٣٨۷ (۲۲ دسامبر ۲۰۰٨)
     عطر سرخ فریاد ...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۹ تير ۱٣٨۷ (۹ ژوئيه ۲۰۰٨)
     یهودای زرد*
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۹ خرداد ۱٣٨۷ (٨ ژوئن ۲۰۰٨)
     تویی ...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۴ ارديبهشت ۱٣٨۷ (۱٣ می ۲۰۰٨)
     نامه‌ها هرگز دروغ نمی گویند
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٨ ارديبهشت ۱٣٨۷ (۷ می ۲۰۰٨)
     با چشم باز،
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱ ارديبهشت ۱٣٨۷ (۲۰ آوريل ۲۰۰٨)
     می آمدی، اما ...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ فروردين ۱٣٨۷ (۲۵ مارس ۲۰۰٨)
     سین هشتم ...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۹ اسفند ۱٣٨۶ (۱۹ مارس ۲۰۰٨)
     بر حریر شانه های باد ...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٣ اسفند ۱٣٨۶ (۱٣ مارس ۲۰۰٨)
     اینهمه لطف؟!
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٨ اسفند ۱٣٨۶ (٨ مارس ۲۰۰٨)
     آی تهرانی های عزیز،
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ اسفند ۱٣٨۶ (۲ مارس ۲۰۰٨)
     غزل سیاه ...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱ اسفند ۱٣٨۶ (۲۰ فوريه ۲۰۰٨)
     دالان موریانه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۴ بهمن ۱٣٨۶ (٣ فوريه ۲۰۰٨)
     همراز را گم کرده ام ...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٣ دی ۱٣٨۶ (۱٣ ژانويه ۲۰۰٨)
     مسیح در خانه‌ی لاوی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۹ دی ۱٣٨۶ (٣۰ دسامبر ۲۰۰۷)
     یا هفت و یا نُه ...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱ دی ۱٣٨۶ (۲۲ دسامبر ۲۰۰۷)
     جایگاه آسمان - ۲
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٣ آذر ۱٣٨۶ (۱۴ دسامبر ۲۰۰۷)
     تا دست که بگشاید؟...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ آبان ۱٣٨۶ (۷ نوامبر ۲۰۰۷)
     آبروی عشق ...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۹ آبان ۱٣٨۶ (٣۱ اکتبر ۲۰۰۷)
     جایگاه آسمان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۰ مهر ۱٣٨۶ (۲۲ اکتبر ۲۰۰۷)
     از جدایی ها ...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٣ مهر ۱٣٨۶ (۱۵ اکتبر ۲۰۰۷)
     می تابد آری ...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱ مهر ۱٣٨۶ (۲٣ سپتامبر ۲۰۰۷)
     جهان ملک خاتون
شاعری از قبیله ی جسارت

ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ شهريور ۱٣٨۶ (۱۶ سپتامبر ۲۰۰۷)
     زنجیر نور
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ شهريور ۱٣٨۶ (۷ سپتامبر ۲۰۰۷)
     ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ شهريور ۱٣٨۶ (٣۰ اوت ۲۰۰۷)
     آیا کدام راه؟ ...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱ شهريور ۱٣٨۶ (۲٣ اوت ۲۰۰۷)
     فصل پنجم...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ مرداد ۱٣٨۶ (۱۱ اوت ۲۰۰۷)
     البرز، آن بالا بلند عشق ...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱٣٨۶ (۵ اوت ۲۰۰۷)
     فاخته ...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۰ مرداد ۱٣٨۶ (۱ اوت ۲۰۰۷)
     مرگ...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۷ تير ۱٣٨۶ (۱٨ ژوئيه ۲۰۰۷)
     از اطلس سرخ پیرهن ساخته ای
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ تير ۱٣٨۶ (۱۲ ژوئيه ۲۰۰۷)
     از اطلس سرخ پیرهن ساخته ای ...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ تير ۱٣٨۶ (۷ ژوئيه ۲۰۰۷)
     بوسه های شیطانی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۷ تير ۱٣٨۶ (۲٨ ژوئن ۲۰۰۷)
     سرود برج دریایی - هلن آدام
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱ تير ۱٣٨۶ (۲۲ ژوئن ۲۰۰۷)
     او رفته است و ...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱٣٨۶ (۱۰ ژوئن ۲۰۰۷)
     سافو و شعر زنانه در ۲۶۰۰ سال پیش
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۴ خرداد ۱٣٨۶ (۴ ژوئن ۲۰۰۷)
     بیا که...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۱ ارديبهشت ۱٣٨۶ (۲۱ می ۲۰۰۷)
     ای داد و صد فریاد از این دل من ...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ ارديبهشت ۱٣٨۶ (۱۱ می ۲۰۰۷)
     نه برکه‌ام که بمیرم ...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ ارديبهشت ۱٣٨۶ (۶ می ۲۰۰۷)
     این «من» و آن «من» ِدیگر...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ ارديبهشت ۱٣٨۶ (۲۶ آوريل ۲۰۰۷)
     گیلگمش
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۷ فروردين ۱٣٨۶ (۱۶ آوريل ۲۰۰۷)
     چرا عدد سیزده؟
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ فروردين ۱٣٨۶ (۱ آوريل ۲۰۰۷)
     چهار سوار سبز ...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ فروردين ۱٣٨۶ (۲٨ مارس ۲۰۰۷)
     فلسفه‌ی آیین‌های نوروزی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲ فروردين ۱٣٨۶ (۲۲ مارس ۲۰۰۷)
     ایّام شمایید! ...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۹ اسفند ۱٣٨۵ (۲۰ مارس ۲۰۰۷)
     آی ... تهرانی های عزیز!
از نوروز در تهران قدیم چه می دانید؟...

ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۶ اسفند ۱٣٨۵ (۱۷ مارس ۲۰۰۷)
     نخستین شعر های نا نوشته ی زنان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣٨۵ (٨ مارس ۲۰۰۷)
     مرا به خاک سپردی...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۴ اسفند ۱٣٨۵ (۵ مارس ۲۰۰۷)
     گوستاو کوربه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ اسفند ۱٣٨۵ (۲۷ فوريه ۲۰۰۷)


فهرست نام نویسندگان
آ  ا  ب  پ 
ت  ث  ج  چ 
ح  خ  د  ذ 
ر  ز  ژ  س 
ش  ص  ض  ط 
ظ  ع  غ  ف 
ق  ک  گ  ل 
م  ن  و  ه 
ی  غیرفارسی

اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۰