سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
 
جستجو در جستجو در سایت اخبار روز    (طرز استفاده)
نام های نویسندگان :
عنوان ها :
متن مطالب :
بخش :
تاريخ انتشار:  از   تا 
     
محمدرفیع محمودیان

     مبارزه در خیابان، حضور در جهان
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۴ مهر ۱۴۰۱ (۶ اکتبر ۲۰۲۲)
     پایان سیاست طبقاتی، آغاز عصر سیاست نمایشی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۶ شهريور ۱٣۹٨ (۲٨ اوت ۲۰۱۹)
     جنگ نمایشی
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۵ خرداد ۱٣۹٨ (۲۶ می ۲۰۱۹)
     نظریه نمایشی انقلاب پنجاه و هفت
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲٣ بهمن ۱٣۹۷ (۱۲ فوريه ۲۰۱۹)
     انتخابات سوئد؛ انتخاباتی در غیاب سیاست نمایشی
جهان - مقالات و خبرها -  تاریخ انتشار : ۲٣ شهريور ۱٣۹۷ (۱۴ سپتامبر ۲۰۱٨)
     دولت صحنه گردان: دولت در ایران از چشم انداز فوکو
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣۹۷ (۲۱ اوت ۲۰۱٨)
     مارکس و رهایی: مارکس در دویست سالگی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۴ ارديبهشت ۱٣۹۷ (۴ می ۲۰۱٨)
     دختران خیابان انقلاب در کار نمایش
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱٣۹۶ (۱٣ فوريه ۲۰۱٨)
     تناقض رهایی و سازماندهی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۶ آبان ۱٣۹۶ (۷ نوامبر ۲۰۱۷)
     مبارزه در عرصه انتخابات
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱٣۹۶ (۱۰ ژوئن ۲۰۱۷)
     انقلاب: پویائی در کشاکش گرایش های گوناگون
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۶ اسفند ۱٣۹۵ (۱۶ مارس ۲۰۱۷)
     ازدحام در تماشای رخداد پلاسکو
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۰ بهمن ۱٣۹۵ (۲۹ ژانويه ۲۰۱۷)
     پیروزی سیاست نمایشی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱٣۹۵ (۱۲ نوامبر ۲۰۱۶)
     آیا روز جمعه سیزده نوامبر حادثه ای در پاریس رخ داد؟
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱ آذر ۱٣۹۴ (۲۲ نوامبر ۲۰۱۵)
     ترور و پناهجوئی: در بررسی سیاست حسی-نمایشی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱٣۹۴ (۶ نوامبر ۲۰۱۵)
     دولت در بحران
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۶ فروردين ۱٣۹۴ (۵ آوريل ۲۰۱۵)
     یک انتخابات و این همه بازنده: نتیجه ی انتخابات
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۹ شهريور ۱٣۹٣ (۲۰ سپتامبر ۲۰۱۴)
     دگردیسی دموکراسی نمایندگی - نمونه سوئد (۳)
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۹ شهريور ۱٣۹٣ (۱۰ سپتامبر ۲۰۱۴)
     دگردیسی دموکراسی نمایندگی - نمونه سوئد (۲)
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۴ شهريور ۱٣۹٣ (۲۶ اوت ۲۰۱۴)
     دگردیسی دموکراسی نمایندگی - نمونه سوئد (۱)
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۷ مرداد ۱٣۹٣ (۱٨ اوت ۲۰۱۴)
     نقش سیاست نمایشی در انقلاب ۵۷
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱٣۹۲ (۵ فوريه ۲۰۱۴)
     سیاست تعلیق: درباره ی انتخابات ریاست جمهوری ایران
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲٨ خرداد ۱٣۹۲ (۱٨ ژوئن ۲۰۱٣)
     دموکراسی در آمریکا
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱٨ آبان ۱٣۹۱ (٨ نوامبر ۲۰۱۲)
     جهانی جدید، ارزش-آرمانهائی جدید (۵)
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۷ مرداد ۱٣۹۱ (۱۷ اوت ۲۰۱۲)
     جهانی جدید، ارزش-آرمانهائی جدید (۴)
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۰ تير ۱٣۹۱ (۱۰ ژوئيه ۲۰۱۲)
     سرزندگی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱٨ خرداد ۱٣۹۱ (۷ ژوئن ۲۰۱۲)
     فروپاشی مفهومی آزادی، برابری همبستگی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۶ خرداد ۱٣۹۱ (۲۶ می ۲۰۱۲)
     جهانی جدید، ارزش-آرمانهائی جدید
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۰ ارديبهشت ۱٣۹۱ (۹ می ۲۰۱۲)
     عرصه ی متفاوت سرزندگی: نمایشِ خود
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۰ بهمن ۱٣۹۰ (٣۰ ژانويه ۲۰۱۲)
     عرصه های سرزندگی در جهان مدرن
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۶ دی ۱٣۹۰ (۱۶ ژانويه ۲۰۱۲)
     سرمایه داری و چالشگرانش:
در انسداد یا در اوج سرزندگی (۲)

دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱٣ دی ۱٣۹۰ (٣ ژانويه ۲۰۱۲)
     سرمایه داری و چالشگرانش:
در انسداد یا در اوج سرزندگی (۱)

دیدگاه -  تاریخ انتشار : ٣۰ آذر ۱٣۹۰ (۲۱ دسامبر ۲۰۱۱)
     چشم‌انداز بسته: چپ سوسیالیستی در جهان معاصر (۴)
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۹ شهريور ۱٣۹۰ (٣۱ اوت ۲۰۱۱)
     چشم‌انداز بسته: چپ سوسیالیستی در جهان معاصر (۳)
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ٣۱ مرداد ۱٣۹۰ (۲۲ اوت ۲۰۱۱)
     چشم‌انداز بسته: چپ سوسیالیستی در جهان معاصر (۲)
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۹ مرداد ۱٣۹۰ (۱۰ اوت ۲۰۱۱)
     چشم‌انداز بسته: چپ سوسیالیستی در جهان معاصر
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱٣۹۰ (۲ اوت ۲۰۱۱)
     سیاست اعتصاب غذا
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱ تير ۱٣۹۰ (۲۲ ژوئن ۲۰۱۱)
     میدان بسان صحنه ی کنش سیاسی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۹ فروردين ۱٣۹۰ (۱٨ آوريل ۲۰۱۱)
     گزافه گویی
اجتماعی -  تاریخ انتشار : ٣ اسفند ۱٣٨۹ (۲۲ فوريه ۲۰۱۱)
     چرا مردم پس از خیزش و انقلاب بخانه باز می‌گردند؟
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن ۱٣٨۹ (٨ فوريه ۲۰۱۱)
     ما و شبکه‌های اجتماعی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱٣٨۹ (۱۰ ژانويه ۲۰۱۱)
     خشونت نمایشی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱ دی ۱٣٨۹ (۲۲ دسامبر ۲۰۱۰)
     ارزشهای ایرانی: در کشاکش مدرنیته و اسلام
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۵ آذر ۱٣٨۹ (۲۶ نوامبر ۲۰۱۰)
     سیاست و اخلاق
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۶ شهريور ۱٣٨۹ (۷ سپتامبر ۲۰۱۰)
     از سیاست نمایشی تا دموکراسی نمایشی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱٣٨۹ (۵ اوت ۲۰۱۰)
     خواسته‌های رادیکال جنبش سبز
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱٣٨٨ (۱۲ ژانويه ۲۰۱۰)
     در دفاع از دروغ، تقلب و خشونت
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۷ آذر ۱٣٨٨ (٨ دسامبر ۲۰۰۹)
     رویگردانی از حق و حقیقت در جنبش سبز
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۵ مهر ۱٣٨٨ (۷ اکتبر ۲۰۰۹)
     دروغ سیاستمداران: جذابیت دروغ
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱٨ شهريور ۱٣٨٨ (۹ سپتامبر ۲۰۰۹)
     شکنجه، اعتراف و حقیقت
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱٨ مرداد ۱٣٨٨ (۹ اوت ۲۰۰۹)
     نقش نیروی طبقه ی متوسط در اعتراضات اخیر
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۹ مرداد ۱٣٨٨ (٣۱ ژوئيه ۲۰۰۹)
     دوربین موبایل به جای صندوق رأی
از دموکراسی نمایندگی به دموکراسی نمایشی

دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۷ تير ۱٣٨٨ (۱٨ ژوئيه ۲۰۰۹)
     اوباماست؛ او با ما نیست
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱٣٨۷ (۱۰ نوامبر ۲۰۰٨)
     مهار سرمایه در صحنه‌های نمایش
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۶ آبان ۱٣٨۷ (۲۷ اکتبر ۲۰۰٨)
     سوسیالیسم حسی - نمایشی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ٣ مهر ۱٣٨۷ (۲۴ سپتامبر ۲۰۰٨)
     لیبرالیسم در جهان امروز: محدودیتها، ارزشها و امکانها
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱ شهريور ۱٣٨۶ (۲٣ اوت ۲۰۰۷)


فهرست نام نویسندگان
آ  ا  ب  پ 
ت  ث  ج  چ 
ح  خ  د  ذ 
ر  ز  ژ  س 
ش  ص  ض  ط 
ظ  ع  غ  ف 
ق  ک  گ  ل 
م  ن  و  ه 
ی  غیرفارسی

اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۰