سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

جهانی جدید، ارزش-آرمانهائی جدید
۱- کاهش اعتبار سه ارزش آزادی، برابری و همبستگی


محمدرفیع محمودیان


• این مقاله با طرح نظریه ی فروپاشی ِ اهمیت و اعتبار آزادی، برابری و همبستگی به سان ارزش-آرمان آغاز میشود و سپس معرفی سه ارزش-آرمان جدید سرزندگی، پویندگی و دلبستگی را در دستور کار خود قرار میدهد. مقاله در پنج بخش تنظیم شده است. بخش یک و دو به فروپاشی ارزش-آرمانهای کلاسیک دوران مدرن میپردازد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۲۰ ارديبهشت ۱٣۹۱ -  ۹ می ۲۰۱۲


سه مفهوم آزادی، برابری و همبستگی جایگاهی بس مهم در تفکر و زندگی مدرن داشته ‌اند. از دوران روشنگری تا به کنون آزادی انسان، برابری انسانها و همبستگی جامعه نه فقط ویژگی های بنیادین وجود انسان که آرمانهائی والا شمرده شده اند. این سه را میتوان ارزش-آرمانهای اصلی دوران مدرن بشمار آورد. امروز اما آن سه را دیگر نمیتوان دارای اهمیت گذشته دانست. این مقاله با طرح نظریه ی فروپاشی ِ اهمیت و اعتبار آزادی، برابری و همبستگی به سان ارزش-آرمان آغاز میشود و سپس معرفی سه ارزش-آرمان جدید سرزندگی، پویندگی و دلبستگی را در دستور کار خود قرار میدهد. مقاله در پنج بخش تنظیم شده است. بخش یک و دو به فروپاشی ارزش-آرمانهای کلاسیک دوران مدرن میپردازد، بخش سوم به معرفی سرزندگی اختصاص یافته، بخش چهارم پویندگی و دلبستگی را مورد بررسی قرار میدهد و بخش پنجم به معرفی واگرائی به سان بدیل انقلاب و راهکردی برای ایجاد حوزه های نوین کنش و زندگی اجتماعی و تجربه ی سرزندگی، پویندگی و دلبستگی خواهد پرداخت.               

١

ارزش-آرمانهای اصلی دوران مدرن اهمیت و اعتبار پیشین خود را از دست داده اند. پویندگی فوق‌العاده ی مناسبات اجتماعی، ارزش-آرمانهائی که مدرنیته در اصل بر بنیاد آنها استوار بوده را واسازی کرده، به حاشیه ی زندگی اجتماعی رانده است. سه ارزش-آرمان آزادی، برابری و همبستگی (یا برادری در زبان جنسیتی دوران آغازین مدرنیته) دست کم از زمان انقلاب فرانسه تا به کنون نه فقط آرمانهائی مهم برای همه بوده ‌اند بلکه ویژگیهای بنیادین واقعیت هستی اجتماعی دانسته شده ‌اند. امروز ولی دیگر نمیتوان دفاعی موجه از آنها داشت. باور به این ارزش-آرمانها هم باوری فلسفی بود، هم باوری از آن کنشگران حرفه ای سیاسی و اجتماعی و هم باوری توده ای. فیلسوفان اصلی دوران مدرن انسانها را آزاد و برابر و جامعه را برخاسته از همبستگی آنها دانسته و خواهان بازسازی نهادهای اجتماعی در جهت هر چه شکوفاتر ساختن آزادی، برابری و همبستگی بودند. کنشگران سیاسی و اجتماعی و توده ی مردم نیز، چه به سان رأی ‌دهنده و چه به سان شهروند، چنین باوری داشتند. کم و بیش همه نیز درک مشخصی از این سه ارزش-آرمان داشتند. آزادی در جمعبندی مشهور آیزیا برلین آزادی منفی یا مثبت معنا‌ میداد، برابری در دو وجه حقوقی و اقتصادی-اجتماعی موضوعیت داشت و همبستگی ادغام شهروندان در ساختار سیاسی یا اجتماعی جامعه بود. هر کس یا هر گروه بر مبنای گرایش سیاسی خود وجهی را مهم میپنداشت. بر مبنای گرایش سیاسی، اصلاحات یا انقلاب نیز راهکار متحقق ساختن آنها بشمار میآمد.
امروز در دورانی بی آرمان و بدون باور به ارزشهائی معین به سر نمیبریم. انسانها هنوز به اصولی معین باور دارند و برای تحقق آرمانهائی معین کوشش و مبارزه میکنند. ولی دیگر کمتر کسی دسترسی به ارزشها-آرمانهائی جهانشمول و برخوردار از معنائی مشخص دارد. انسانها اینک باید خود به گونه ای فردی یا در همراهی با گروه هائی معین به دریافت معینی از ارزشها-آرمانهای مهم برای فرد و جامعه برسند. ارزش-آرمانها نقش مهمی در زندگی انسانها دارند و بدون باور آنها زندگی اجتماعی کم و بیش غیر ممکن است. آنها برای انسانها مشخص میسازند که چه اصولی مهم هستند، به انتظار چه وضعیت متفاوتی میتوان وضعیت موجود را تحمل کرد و برای تحقق چه وضعیتی دست به تلاش و مبارزه زد. ارزش-آرمانها از یکسو ارزشهائی هستند که در جامعه مهم بشمار میآیند و از سوی دیگر آرمانهائی هستند که ریشه در وجود انسان و زندگی اجتماعی او دارند ولی انسان نمیتواند آنرا در آن حد و ابعادی که میخواهد در دسترس داشته باشد. ارزشها اصول، گرایشها یا رویکردهائی هستند که انسانها برای آن اهمیت و احترام قائل هستند. یک ارزش اما به ضرورت یک آرمان نیست. راستگوئی بطور معمول یک ارزش بشمار میآید ولی کمتر کسی بدان بسان یک آرمان مینگرد. آرمان آن خواست و وضعیتی است که انسانها خواهان برآورده یا متحقق شدن آن هستند. آرمان اشاره به آینده یا وضعیتی نا موجود دارد. در مقایسه، ارزش-آرمان، آن اصل، گرایش یا رویکرد ارجمندی است که هر چند نزد انسانها وجود دارد اما برای شکوفا شدن آن باید به آینده یا وضعیتی متفاوت چشم داشت.
سه ارزش-آرمان اصلی دوران مدرن هنوز تا حد معینی مهم هستند. از نئولیبرالها تا مارکسیستها، از محافظه کاران تا رادیکالها و از لیبرالها تا سوسیال دموکراتها، همه، بر اهمیت آزادی، برابری و همبستگی پای می فشارند. بزرگنرین فیلسوفان سیاسی عصر نیز هنوز با این سه مفهوم کار میکنند. نظریه های فیلسوفانی مانند راولز، هابرماس و چارلز تیلور بر بنیاد اهمیت آنها (گاه هر سه و گاه یکی از آنها) بنیان گذاشته شده است. گرایشهای سیاسی و اجتماعی مطرح نیز کم و بیش بر مبنای نگرش و داوری آنها در مورد اهمیت این سه ارزش-آرمان از یکدیگر تمایز پیدا میکنند. معمولاً گفته میشود که لیبرالها آزادی را مهمتر از برابری میدانند، سوسیالیستها و سوسیال دموکراتها برابری و همبستگی را مهمتر از آزادی میشمارند و محافظه کاران برای همبستگی بر مبنای وفاداری به سنتهای فرهنگی اهمیتی خاص قائل هستند. این باور نیز وجود دارد که هر نیروی سیاسی درک خاص خود را از این سه ارزش-آرمان دارد. بطور نمونه لیبرالها درک خاص خود را از آزادی بر مبنای آزادی از انقیاد و سلطه ی نیروی مقتدر سیاسی و اجتماعی دارند و سوسیال دموکراتها آزادی را بیشتر بسان توانمندی میبینند.

کاهش اعتبار

به هر رو، سه مفهوم آزادی، برابری و همبستگی امروز معنائی پیدا کرده اند که دیگر بدانها اهمیت و اعتبار ارزش-آرمانهای یک عصر نمیبخشد. آنها به سطح آزادی فردی یا آزادی انتخاب در زمینه ی هویت شخصی و زندگی مصرفی؛ برابری حقوقی وسیاسی؛ و همبستگی ملی فروکاسته شده اند. بازار، قانون و دولت ملی اینک چارچوب اصلی طرح و موضعیت یافتن آنها شده اند. آزادی اینک بیشتر در گستره ی زندگی فردی (به سان آزادی فرزند در خانواده، آزادی انتخاب شیوه ی زندگی و آزادی انتخاب حرفه) دارای موضوعیت است. در قلمرو زندگی سیاسی نیز آزادی بیشتر به صورت آزادی بیان و باور به ایدئولوژی دلخواه خود درک میشود. در این مورد نیز آزادی امری فردی است. آزادی بیان بیشتر اشاره به آزادی فرد در جامعه و در قبال باورهای پذیرفته شده دارد. برابری امروز بیشتر به صورت برابری حقوقی در برخورداری از فرصتها و برابری سیاسی در امر مشارکت در فرایند تصمیم‌گیریها فهمیده میشود. مهمترین نمودهای برابری امروز برابری جنسی(بین زنان و مردان)، برابری گرایش جنسی، برابری کلیه ی انسانها در مقابل قانون و برابری در زمینه ی برخورداری از حقوق شهروندی هستند. در تمامی این زمینه ها، مهم برابری قانونی در برخورداری از فرصتهای همانند است. همبستگی به نوبت خود امروز به معنای ادغام در جامعه ی ملی، در بدنه ی دولت ملی، تعبیر می شود. که پذیرفته شدن همگان بسان شهروند و تمام حقوق مترتب بر آن به سان نمود تعمیق و گسترش همبستگی دانسته میشود. از آنجا که بسیاری خود را بمعنای کامل کلمه شهروند جامعه اجساس میکنند، همبستگی امر یا هدفی ویژه ی گروه های حاشیه ای شمرده میشود.   
تغییر درک از سه ارزش-آرمان دوران مدرن تا حدی به خاطر درکی جدید از مهمترین مسائل زندگی اجتماعی است. ولی آنچه که در این مورد نقش مهمتری ایفا میکند آن است که احساس میشود دیگر آزادی، برابری و همبستگی به معنای کلاسیک (یا مدرن) آن قابل تحقق نیستند و اساساً نظم حاکم اجازه ی تحقق آنها را نمیدهد. تحقق آزادی بمعنای خود سامانی و آزادی از مداخله ی دیگران امری یکسره نا ممکن جلوه میکند. نهادهای قدرتمند سیاسی و اجتماعی، از مدرسه و بیمارستان گرفته تا کارخانه و اداره، افراد را در راستای هدفی معین تربیت میکنند و منطق بازار، تولید و نظم بر اراده همه حاکم شده است. هیچکس دیگر در تنهائی و استقلال از نهادهای قدرتمند اجتماعی و سیاسی تصمیم نمیگیرد و دست به کنش نمیزند. برابری در دسترسی به منابع اجتماعی و اقتصادی در جهانی که نابرابریهایش بگونه ای روزافزون افزایش می یابند سخت دور از دسترس و خام مینماید. با بازتر شدن هر چه بیشتر حوزه های فعالیت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، برخی افراد اینک میتوانند به اتکاء توانمندیها، مهارت و رویکردهای خود (یا آنچه جامعه شناس فرانسوی بوردیو هابیتوس یا عادت‌واره مینامد) بیشترین میزان سرمایه ی اقتصادی و فرهنگی را نزد خود ذخیره کنند. همبستگی هم سرنوشتی مشابه یافته است. جامعه به چنان نهاد بزرگ، پیچیده و تودرتوئی تبدیل شده است که کمتر کسی خود را عضو آن و همبسته با دیگر اعضایش احساس میکند. انسانها بیشتر به انزوای زندگی شخصی و کار خاص خود رانده شده اند و حتی در سطح خُرد باید با سرسختی ارتباط خود را با اعضای خانواده و دوستان خود حفظ کنند.
تندترین نقدی که متوجه این سه ارزش-آرمانی شده از سوی مارکس ارائه شده است؛ کسی که بگونه ای عجیب گاه یکی از مدافعین اصلی آنها معرفی شده است. (1) مارکس برای آزادی ارزش خاصی قائل نبود. در دیدگاه او آزادی در جامعه ی بورژوائی امری بی معنا است چون بر اساس اجبار کارگران به فروش نیروی کار خود و استثمار نیروی کار بنیاد گذاشته شده است. آنگاه نیز که سرمایه داری جای خود را به سوسیالیسم و کمونیسم میدهد دیگر آزادی اهمیتی نخواهد داشت. در جامعه ی کمونیستی همه آزاد از جبر جامعه و ضرورتهای اقتصادی خواهند بود. ولی چون دیگر ضرورت اقتصادی و اجتماعی از زندگی انسانها رخت بر بسته است، آزادی پدیده ای مهم نیست. مهم آنک شکوفائی فردیت است. بهمان سان به باور مارکس به برابری نیز میتوان نقدی جدی داشت. در جامعه ی بورژوائی برابری قابل تحقق نیست. اساس اقتصاد سرمایه داری بر مبنای استثمار، سلطه و رقابت گداشته شده است. مارکس به برابری حقوقی و سیاسی نیز همچون ارزشها با آرمانهای معتبر نمینگریست، چرا که آنها به باور او جعلی (در واقعیت) بیش نبودند، جعلی که بکار فریب توده ها و ادغام آنها در کارکرد نظم موجود میآید. مارکس بر آن بود که در جامعه ی سوسیالیستی برابری اهمیت پیدا میکند ولی حتی آنجا برابری را به معنای واقعی کلمه نمیتوان برقرار ساخت. دستمزد یا درآمد برابر برای انسانهائی که نیازها و توان‌های نابرابر دارند نابرابری بوجود میآورد. در جامعه ی کمونیستی نیز شرایطی که برابری را مهم میسازد یکسره نابود میشود. در این جامعه با رخت بربستن ضرورت، هر کس بر مبنای نیاز خود از مجموعه امکانات اجتماعی استفاده میکند و به اندازه ی توانمندی خود بدان میافزاید. اینجا دیگر برابری موضوعیت ندارد. همبستگی نیز به همان سرنوشت آزادی و برابری دچار میآید. در جامعه ی بورژوائی همبستگی وجود ندارد. قوام جامعه نه از احساسات و عواطف افراد به یکدیگر که از بهپیوستگی اقتصادی کنشگران و حاکمیت دستگاه دولتی بورژوائی بر کشور-جامعه نشأت میگیرد. جامعه ی بورژوائی انسانها را به رقابت با یکدیگر و انزجار از یکدیگر میکشاند. در جامعه ی کمونیستی نیز همبستگی به معنای امروزین کلمه معنای خود را از دست میدهد. با از بین رفتن تقسیم کار اجتماعی (که به باور دورکهایم بنیاد همبستگی اجتماعی را شکل میدهد) و از بین رفتن تقسیم‌بندیهای مدرن جغرافیائی-سیاسی همبستگی اجتماعی معنای دیگری خواهد یافت. انسان با همه ی دیگر انسانهای جهان خود را همبسته خواهد یافت ولی این معنای خاصی نخواهد داشت. مهم برای انسان آنگاه دلبستگی به دیگرانی خواهد بود که آنها را شایسته ی مهر و عشق خود میدانند.
نقد مارکس هنوز موضوعیت و طراوت خود را حفظ کرده است. آزادی، برابری و همبستگی در جامعه ای از اهیمت برخوردار هستند که در آن اجبار و ضرورت بر زندگی انسان حکم فرما است، کمبود منابع و امکانات وجود دارد، انسانها از فرصت بهره مندی از امکانات برابر برخوردار نیستند و مجبور هستند بطور مداوم به رقابت و ستیز با یکدیگر بپردازند. ولی در چارچوب ساختاری جامعه ی مدرن دست یافتن به آزادی، برابری و همبستگی نا ممکن می نماید. آنگاه نیز که این ساختار تغییر کند و موانع، ضرورتها و رقابتها ورافتند دیگر آن آرمانها موضوعیت و اهمیت خود را از دست خواهند داد. آزادی، برابری و همبستگی فقط بگاهی اهمیت پیدا میکند که اراده ی انسان با مانع اجبار روبرو میشود، کمبود امکانات را احساس و تجربه میکند و مجبور به رقابت ناخواسته با دیگران میشود. ولی نه موانع، نه کمبودها و نه رقابتها، هیچکدام، قابل حذف نیستند. انسانها فقط میتوانند خیال و آرزوی حذف آنها را داشته باشند. ولی آنها چون ساختاری قدرتمند را مقابل خود مییابند به آزادی، برابری و همبستگی در چارچوب آن راضی میشوند و بدینوسیله خواستها و آرمانهای خود را از معنا و بنیاد (رادیکالیسم) تهی میسازند.
شاید درست به همین دلیل، در دوران معاصر از آزادی، برابری و همبستگی احتمالاً بیش از هر گاه دیگر سخن گفته میشود. همه آرزو و حسرت آزادی دارند، برابری حقوقی و سیاسی دوای اکثر دردهای اجتماعی و اقتصادی شمرده میشوند و همه از دولت و نهادهای مدنی گرفته تا افکار عمومی خواهان آن هستند که همبستگی اجتماعی همه را در برگیرد. نه فقط ستمدیدگان، به حاشیه رانده شدگان و شکست خوردگان که حتی گروه های موفق و قدرتمند اجتماعی نیز خواهان بدست آوردن یا افزایش میزان آزادی، برابری خود با دیگران و ادغام در بدنه ی جامعه هستند. حتی گروه ها و گرایشهای رادیکال نیز دیگر میل یا شاید جرأت تکرار یا بازپرداخت نقدهای مارکس را ندارند. با اینهمه مشخص است که آزادی، برابری و همبستگی دیگر آرمانهائی رادیکال بشمار نمیآیند و به ارزشهائی متعارف و روزمره تبدیل شده اند. سه نیروی قدرتمند جهان معاصر، بازار، دولت و رسانه های همگانی، آنها را همچون کالا، حق و ارزشِ در دسترس همگان قرار گرفته به نمایش میگذارند. آزادی را نه رهائی از ضرورتهای بنیادین زندگی اجتماعی، کار و مصرف کالائی، که رهائی از سلطه ی بی چون و چرای برخی هنجارهای اجتماعی و آزدای از اقتدار زیاده از حد نهادهائی همچون دولت و خانوده معرفی کرده اند. برابری نه بمعنای همسانی همگان در برخورداری از امکانات اقتصادی و اجتماعی که به معنای برابری حقوقی همه در قبال کارکرد نهادهای اقتصادی و سیاسی و برابری سیاسی برای مشارکت در کارکرد دموکراسی موجود، دموکراسی پارلمانی، قلمداد شده است. همبستگی نیز نه به صورت دلبستگی انسانها به یکدیگر در عرصه های زیست اجتماعی خود که به صورت ادغام تمامی شهروندان در ساختار‌های حاکم بر جامعه بنمایش گذاشته شده است. در کمتر موردی این سه ارزش-آرمان بصورت ارزشهائی ترافرازنده و نه وابسته به نظم موجود یا آرمانی برای رهائی انسان در ورای زندگی اجتماعی موجود معرفی میشود.


1 - دو محققی که بیش از دیگران به این نکته توجه نشان داده اند وود و تاکر هستند. آنها ولی بیشتر به پدیده‍ی عدالت توزیعی و دیدگاه مارکس درباره‍ی برابری توجه کرده اند. نگاه کنید به:
Robert Tucker, 1969, The Marxian Revolutionary Idea, Norton, New York; Robert Tucker, 2000, Philosophy and Myth in Karl Marx, Tranaction, New Brunwick; Allen Woods, 1972, ”The Marxian Critique of Justice”, Philosophy & Public Affairs, Vol. 1, No. 3: 244-282.
نوشته های اصلی خود مارکس در این باره کاپیتال جلد اول و نقد برنامه‍ی گوتا هستند.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست