سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
 
جستجو در جستجو در سایت اخبار روز    (طرز استفاده)
نام های نویسندگان :
عنوان ها :
متن مطالب :
بخش :
تاريخ انتشار:  از   تا 
     
زیبا کرباسی

     ایران
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ مرداد ۱٣۹٨ (۲۶ ژوئيه ۲۰۱۹)
     بیست و دو شعر از نگار نادر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۹ تير ۱٣۹٨ (۲۰ ژوئيه ۲۰۱۹)
     عصر دمب قیطس
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲ تير ۱٣۹٨ (۲٣ ژوئن ۲۰۱۹)
     برای زنان هشت مارس
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٣ بهمن ۱٣۹۷ (۲ فوريه ۲۰۱۹)
     شش شعر از استلا روتنبرگ
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣۹۷ (۲۶ اکتبر ۲۰۱٨)
     فراز رفتن از جاودانگی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۷ ارديبهشت ۱٣۹۷ (۲۷ آوريل ۲۰۱٨)
     رد پای باران بر دست خط درشت نازنین نظام شهیدی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۷ اسفند ۱٣۹۶ (۲۶ فوريه ۲۰۱٨)
     توپم پر است
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣۹۶ (۲۰ ژانويه ۲۰۱٨)
     شعار
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ دی ۱٣۹۶ (۶ ژانويه ۲۰۱٨)
     هاف
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۷ آذر ۱٣۹۶ (۲٨ نوامبر ۲۰۱۷)
     سوگ شهلا شفیق
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱٣۹۶ (۱۱ نوامبر ۲۰۱۷)
     شعری از زیبا کرباسی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ مهر ۱٣۹۶ (۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷)
     پنج شعر از استلا روتنبرگ
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۱ ارديبهشت ۱٣۹۶ (۱ می ۲۰۱۷)
     نمی توانی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ فروردين ۱٣۹۶ (۱۰ آوريل ۲۰۱۷)
     اصل نارنجی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱٣۹۵ (۱۲ مارس ۲۰۱۷)
     زت زیاد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣۹۵ (۷ مارس ۲۰۱۷)
     بنجلات ۷
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲ اسفند ۱٣۹۵ (۲۰ فوريه ۲۰۱۷)
     نسخه ای در پنج نوبت
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣۹۵ (۱۹ ژانويه ۲۰۱۷)
     شعری از زیبا کرباسی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣۹۵ (٣۰ دسامبر ۲۰۱۶)
     شعری در سوگ هفتصد کودک
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱٣۹۵ (۱ دسامبر ۲۰۱۶)
     عافیت
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ مهر ۱٣۹۵ (۲۷ سپتامبر ۲۰۱۶)
     بنجلات
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ شهريور ۱٣۹۵ (۱۵ سپتامبر ۲۰۱۶)
     چند کلمه در باب جنایت
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ ارديبهشت ۱٣۹۵ (۱۱ می ۲۰۱۶)
     مرا با نام نقاشم صدا کنید
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۷ ارديبهشت ۱٣۹۵ (۲۶ آوريل ۲۰۱۶)
     سه آهواره
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٣ اسفند ۱٣۹۴ (٣ مارس ۲۰۱۶)
     مهستی گنجه ای
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱٣۹۴ (۷ ژانويه ۲۰۱۶)
     به هم ریخته مثل قیامت
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣۹۴ (٣۱ دسامبر ۲۰۱۵)
     شعری از زیبا کرباسی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٣ شهريور ۱٣۹۴ (۴ سپتامبر ۲۰۱۵)
     آن خروهک آن سنگ شجری
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ تير ۱٣۹۴ (۱۶ ژوئيه ۲۰۱۵)
     سه آهواره
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٨ آبان ۱٣۹٣ (۹ نوامبر ۲۰۱۴)
     سه آهواره
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۶ اسفند ۱٣۹۲ (۱۷ مارس ۲۰۱۴)
     چند آهواره از زیبا کرباسی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ مهر ۱٣۹۲ (٣۰ سپتامبر ۲۰۱٣)
     خون صورت من است
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ فروردين ۱٣۹۲ (۹ آوريل ۲۰۱٣)
     آکله
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱٣۹۱ (۱۲ دسامبر ۲۰۱۲)
     دو آهواره
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۹ آذر ۱٣۹۱ (۲۹ نوامبر ۲۰۱۲)
     ناخن نگاری ۱۵
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ مرداد ۱٣۹۱ (۲۵ ژوئيه ۲۰۱۲)
     و با همی شِتا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ ارديبهشت ۱٣۹۱ (۱۰ می ۲۰۱۲)
     بوی یاکریم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱ فروردين ۱٣۹۰ (۲۱ مارس ۲۰۱۱)
     اووووومم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣٨۹ (٨ مارس ۲۰۱۱)
     به حق جگر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ اسفند ۱٣٨۹ (۲٣ فوريه ۲۰۱۱)
     سه شعر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱٣٨۹ (۱۰ فوريه ۲۰۱۱)
     من و نام‌هایم هنوز
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱٣٨۹ (۲ ژانويه ۲۰۱۱)
     با محمد مختاری از نگاهِ مریم، سیاوش و سهراب، در سه روز ِ واقعه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۵ آذر ۱٣٨۹ (۶ دسامبر ۲۰۱۰)
     رقص قو
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱٣٨۹ (۱٣ نوامبر ۲۰۱۰)
     ریاضی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ آبان ۱٣٨۹ (۲٨ اکتبر ۲۰۱۰)
     لزگی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٣ شهريور ۱٣٨۹ (۱۴ سپتامبر ۲۰۱۰)
     ماری که نفسهایم بود
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ مرداد ۱٣٨۹ (۲۶ ژوئيه ۲۰۱۰)
     پشت بال فرشته
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۵ تير ۱٣٨۹ (۶ ژوئيه ۲۰۱۰)
     منظومه ویرانی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ تير ۱٣٨۹ (۲۷ ژوئن ۲۰۱۰)
     با هر پلکی که می زنم... طاووسی پر میگشاید
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ خرداد ۱٣٨۹ (۶ ژوئن ۲۰۱۰)
     دیوان زیر برف
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٨ ارديبهشت ۱٣٨۹ (۱٨ می ۲۰۱۰)
     کولاژ ۳
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ ارديبهشت ۱٣٨۹ (۶ می ۲۰۱۰)
     یک "آهواره" و گورلرزه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۴ فروردين ۱٣٨۹ (۱٣ آوريل ۲۰۱۰)
     کلاژ سیزده
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۷ اسفند ۱٣٨٨ (۱٨ مارس ۲۰۱۰)
     حیرانی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۵ اسفند ۱٣٨٨ (۲۴ فوريه ۲۰۱۰)
     از پهلوانان پولکی ام
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ بهمن ۱٣٨٨ (۱ فوريه ۲۰۱۰)
     سلول های مکتوب
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۹ دی ۱٣٨٨ (۹ ژانويه ۲۰۱۰)
     «تا کمر در باد ریخته ام»
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱٣٨۵ (۶ مارس ۲۰۰۷)


فهرست نام نویسندگان
آ  ا  ب  پ 
ت  ث  ج  چ 
ح  خ  د  ذ 
ر  ز  ژ  س 
ش  ص  ض  ط 
ظ  ع  غ  ف 
ق  ک  گ  ل 
م  ن  و  ه 
ی  غیرفارسی

اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۰