سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
 
جستجو در جستجو در سایت اخبار روز    (طرز استفاده)
نام های نویسندگان :
عنوان ها :
متن مطالب :
بخش :
تاريخ انتشار:  از   تا 
     
ژیلا مساعد

     خطاب به رهبر جاهلان، قاتلان و دزدان! – ژیلا مساعد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱۴۰۱ (۱۵ نوامبر ۲۰۲۲)
     مرثیه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣۹۷ (۲۶ اکتبر ۲۰۱٨)
     به جلّادان موئمن به دروغ
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٣ شهريور ۱٣۹۷ (۱۴ سپتامبر ۲۰۱٨)
     آن چه هم اکنون اتفاق می افتد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۵ شهريور ۱٣۹۷ (۶ سپتامبر ۲۰۱٨)
     مانیفست کودکی ۱۲ ساله
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۷ مرداد ۱٣۹۷ (۲۹ ژوئيه ۲۰۱٨)
     به جهت بستن در گورستان به روی دوست داران شاملو
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣ مرداد ۱٣۹۷ (۲۵ ژوئيه ۲۰۱٨)
     چرا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٣ خرداد ۱٣۹۷ (٣ ژوئن ۲۰۱٨)
     دادنامه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۹ فروردين ۱٣۹۷ (۱٨ آوريل ۲۰۱٨)
     باد مفّرح
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۷ اسفند ۱٣۹۶ (۲۶ فوريه ۲۰۱٨)
     اروپا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱٣۹۶ (۱٣ فوريه ۲۰۱٨)
     به مردگان آن سال
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲ بهمن ۱٣۹۶ (۲۲ ژانويه ۲۰۱٨)
     چرا نمی توانیم انسان ها را در اندازه ی واقعی شان دوست بداریم؟
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ مرداد ۱٣۹۶ (۱۱ اوت ۲۰۱۷)
     آمدی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣ مرداد ۱٣۹۶ (۲۵ ژوئيه ۲۰۱۷)
     روی خار نشسته ام
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۷ بهمن ۱٣۹٣ (۱۶ فوريه ۲۰۱۵)
     تا ماه پستانش را از دهانِ چاه بیرون کشد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۵ ارديبهشت ۱٣۹٣ (۵ می ۲۰۱۴)
     بترس!
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ اسفند ۱٣۹۱ (۶ مارس ۲۰۱٣)
     بترس! سروده ای از ژیلا مساعد
موسیقی -  تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱٣۹۱ (۵ مارس ۲۰۱٣)
     بترس!
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ اسفند ۱٣۹۱ (۲۲ فوريه ۲۰۱٣)
     ما را قسمت کردی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۹ شهريور ۱٣۹۰ (٣۱ اوت ۲۰۱۱)
     می دانی...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ تير ۱٣۹۰ (۱۲ ژوئيه ۲۰۱۱)
     شاعر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۴ تير ۱٣۹۰ (۵ ژوئيه ۲۰۱۱)
     امشب
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۷ تير ۱٣۹۰ (۲٨ ژوئن ۲۰۱۱)
     پایان و ماه مغول
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ۱٣۹۰ (۱۴ ژوئن ۲۰۱۱)
     بترس!
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ تير ۱٣٨۹ (۱۶ ژوئيه ۲۰۱۰)
     به هستی ابدی شده ی آنان که به نام خدا اعدام شدند
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٣ ارديبهشت ۱٣٨۹ (۱٣ می ۲۰۱۰)
     یک دسته ی گل کو اگر آن باغ بدیدید؟!
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱٣٨٨ (۱۲ ژانويه ۲۰۱۰)
     به کشندگان دین و قاتلان خدا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٨ دی ۱٣٨٨ (٨ ژانويه ۲۰۱۰)
     خانه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۰ آبان ۱٣٨٨ (۲۱ نوامبر ۲۰۰۹)
     نامه سر گشاده به بسیجی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ تير ۱٣٨٨ (۲۵ ژوئن ۲۰۰۹)
     قاصدی بفرستید
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲ تير ۱٣٨٨ (۲٣ ژوئن ۲۰۰۹)
     قتلگاه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱٣٨۶ (۷ ژانويه ۲۰۰٨)
     پیام
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ شهريور ۱٣٨۶ (۷ سپتامبر ۲۰۰۷)
     عاجزان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٨ تير ۱٣٨۶ (۹ ژوئيه ۲۰۰۷)
     زن
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۹ اسفند ۱٣٨۵ (۱۰ مارس ۲۰۰۷)
     آن شب
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۰ آبان ۱٣٨۵ (۲۱ نوامبر ۲۰۰۶)
     نامه سرگشاده به داوران بی ترازو. به ملایان!
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۰ مرداد ۱٣٨۵ (۱ اوت ۲۰۰۶)
     بر می خیزم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٨ اسفند ۱٣٨۴ (۹ مارس ۲۰۰۶)
     دوازده هزار
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۹ دی ۱٣٨۴ (۱۹ ژانويه ۲۰۰۶)
     خطابه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱٣٨۴ (۱۰ دسامبر ۲۰۰۵)
       چرا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۷ آبان ۱٣٨۴ (٨ نوامبر ۲۰۰۵)
     به مردگان آن سال
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ مهر ۱٣٨۴ (۲۶ سپتامبر ۲۰۰۵)
     به خویش
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ شهريور ۱٣٨۴ (۱۲ سپتامبر ۲۰۰۵)
     آهای
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣ شهريور ۱٣٨۴ (۲۵ اوت ۲۰۰۵)
     از آسمان کوفته خواهد بارید
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣ مرداد ۱٣٨۴ (۲۵ ژوئيه ۲۰۰۵)
     انقلاب
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۰ تير ۱٣٨۴ (۲۱ ژوئيه ۲۰۰۵)
     مهمان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۷ تير ۱٣٨۴ (٨ ژوئيه ۲۰۰۵)
     پری زدگان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲ تير ۱٣٨۴ (۲٣ ژوئن ۲۰۰۵)
     پری زدگان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۰ خرداد ۱٣٨۴ (۲۰ ژوئن ۲۰۰۵)
     سنگ و توحید
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱٣٨۴ (۱۱ ژوئن ۲۰۰۵)
     خشم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣ خرداد ۱٣٨۴ (۲۴ می ۲۰۰۵)
     کاش
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۹ شهريور ۱٣٨٣ (۹ سپتامبر ۲۰۰۴)
     انقلاب
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۷ مرداد ۱٣٨٣ (۱۷ اوت ۲۰۰۴)
     معجزه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ مرداد ۱٣٨٣ (۲۷ ژوئيه ۲۰۰۴)
     زمین
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ فروردين ۱٣٨٣ (٨ آوريل ۲۰۰۴)
     آن چاه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ اسفند ۱٣٨۲ (۱۱ مارس ۲۰۰۴)
     میدانی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱ اسفند ۱٣٨۲ (۲۰ فوريه ۲۰۰۴)
     نامه سرگشاده به خامنه ای
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۷ بهمن ۱٣٨۲ (۱۶ فوريه ۲۰۰۴)
     بازگشت به ابتدا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٣ دی ۱٣٨۲ (٣ ژانويه ۲۰۰۴)
     مانیفست کودکی ۱۲ ساله
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ آذر ۱٣٨۲ (۱۱ دسامبر ۲۰۰٣)
     زمین
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ آذر ۱٣٨۲ (۲۵ نوامبر ۲۰۰٣)
     هراس خانه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٨ آبان ۱٣٨۲ (۹ نوامبر ۲۰۰٣)
     حقیقت
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٣ آبان ۱٣٨۲ (۴ نوامبر ۲۰۰٣)
     گرسنه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ مهر ۱٣٨۲ (۲۶ سپتامبر ۲۰۰٣)
     حقیقت
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱ تير ۱٣٨۲ (۲۲ ژوئن ۲۰۰٣)
     آزادی گاهی دشمن خویش می شود
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۶ خرداد ۱٣٨۲ (۱۶ ژوئن ۲۰۰٣)
     هیهات
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱٣٨۲ (۱۰ ژوئن ۲۰۰٣)
     تکامل
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۵ خرداد ۱٣٨۲ (۵ ژوئن ۲۰۰٣)
     و خیابان ها را به هم گره می زد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۹ فروردين ۱٣٨۲ (٨ آوريل ۲۰۰٣)


فهرست نام نویسندگان
آ  ا  ب  پ 
ت  ث  ج  چ 
ح  خ  د  ذ 
ر  ز  ژ  س 
ش  ص  ض  ط 
ظ  ع  غ  ف 
ق  ک  گ  ل 
م  ن  و  ه 
ی  غیرفارسی

اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۰