سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

چپ تخیلی در سرزمین عجایب

نظرات دیگران
اگر یکی از مطالبی که در این صفحه درج شده به نظر شما نوعی سوءاستفاده (تبلیغاتی یا هر نوع دیگر) از سیستم نظردهی سایت می‌باشد یا آن را توهینی آشکار به یک فرد، گروه، سازمان یا ... می‌دانید لطفا این مسئله را از طریق ایمیل abuse@akhbar-rooz.com و با ذکر شماره‌ای که در زیر مطلب (قبل از تاریخ انتشار) درج شده به ما اطلاع دهید. از همکاری شما متشکریم.
  
    از : کیا

عنوان : ایده لنین کاریست بین عمل و تئوری!
اینکه تئوری لنین در آزمایش اتفاق افتاد و اینکه اتحاد شوری در عمل موفق نشد دو موضوع متفاوت هستند.
تئوری و عمل لنین موفق بود ولی ،پس از ایشان درست عمل نشد ویا امپریالیسم شیوه هایی را بکار گرفت که سران اتحاد شوری در مقابل آن توانایی ،و هوشیاری کافی را نشان ندادند باید مورد بررسی علمی قرار بگیرد.
۹۰۹۲۶ - تاریخ انتشار : ۱ شهريور ۱٣۹٨       

    از : دیلمان

عنوان : ریشه تناقض
شاید این ریشه تناقض در لنین باشد که برای طبقه کارگر در شرایطی که هنوز سرمایه داری در سپیده دم رشد خود بوده  وظیفه انهدام سرمایه را تعین کرد وبان عمل میکند هر چند که انرا در لفافه امر  هژمونی طبقه کارگر در مبارزه با تزاریسم می پیچد ایا منظور لنین  اینست که چون بورژوازی عاجز از در هم شکستن تزاریسم و اصلاحات دموکراتیک چون تقسیم زمین وپایان جنگ است پس بلشویک ها میبایست  بنیابت از  بورژوا زی اصلاحات را بثمر رساندند اما پس ار انهدام تزاریسم   ایا راه رشد سرمایه داری را نیز همچون یک حزب بورزوازی بسر انجام رسانده  همانند  امروزه چین ویا حکومت را بسرمایه داران که اینک شرایط لازم را برای انکشاف نیروی مولده ان  فر اهم شده تحویل دهند اما میدانیم که بلشویک های سر مست از قدرت در جامعه ای کمتر رشد یافته چگونه بورژوازی را قلع وقمع کرده و بزعم  خودروبا پرش مدعی   سوسیالیسم و کمونیسم میشوند حالا اقای اطهاری نیز در این مخمصه گیر کرده که از یکطرف میخواهد بلنین وفادار مانده و از طرف دیگر با نقل قول های چپ وراست از لنین همچون  اینکه طبقه کارگر سودی که از رشد سرمایه میبرد از  عدم رشد ان نمیبرد ویا تازمانی که تا سرمایه نیروی مولده راپیش میبرد واژگونی ان امکان پذیر نیست در مقابل نفی پرش از یک سیستم عقب مانده نیمه سرمایه دار بسوسیالیسم سرگردان میماند  در واقع  لنین  میخواسته با سرهم بندی گذر سرمایه به  امپریالیسم بمثابه گندیدگی سرمایه انهم در شاید این ریشه تناقض در لنین باشد که برای طبقه کارگر در شرایطی که هنوز سرمایه داری در سپیده دم رشد خود بوده  وظیفه انهدام سرمایه را تعین کرد وبان عمل میکند هر چند که انرا در لفافه امر  هژمونی طبقه کارگر در مبارزه با تزاریسم می پیچد ایا منظور لنین  اینست که چون بورژوازی عاجز از در هم شکستن تزاریسم و اصلاحات دموکراتیک چون تقسیم زمین وپایان جنگ است پس بلشویک ها میبایست  بنیابت از  بورژوا زی اصلاحات را بثمر رساندند اما پس ار انهدام تزاریسم   ایا راه رشد سرمایه داری را نیز همچون یک حزب بورزوازی بسر انجام رسانده  همانند  امروزه چین ویا حکومت را بسرمایه داران که اینک شرایط لازم را برای انکشاف نیروی مولده ان  فر اهم شده تحویل دهند اما میدانیم که بلشویک های سر مست از قدرت در جامعه ای کمتر رشد یافته چگونه بورژوازی را قلع وقمع کرده و بزعم  خودروبا پرش مدعی   سوسیالیسم و کمونیسم میشوند حالا اقای اطهاری نیز در این مخمصه گیر کرده که از یکطرف میخواهد بلنین وفادار مانده و از طرف دیگر با نقل قول های چپ وراست از لنین همچون  اینکه طبقه کارگر سودی که از رشد سرمایه میبرد از  عدم رشد ان نمیبرد ویا تازمانی که تا سرمایه نیروی مولده راپیش میبرد واژگونی ان امکان پذیر نیست در مقابل نفی پرش از یک سیستم عقب مانده نیمه سرمایه دار بسوسیالیسم سرگردان میماند  در واقع  لنین  میخواسته با سرهم بندی گذر سرمایه به  امپریالیسم بمثابه گندیدگی سرمایه انهم در اوایل قرن بیستم بضرورت انقلاب سوسیالیستی در غرب و حلقه ضعیف ان در روسیه بقماری تئوریک دست زده که  بیشماری از جانهای عاشق را براهی رمانتیک ولی انحراف از قانون تکامل کشاند  ودوباره در روسیه وبسیاری دیگر از کشور ها حرکت از نقطه صفر شروع میشود چه اشکالی دارد که اقای اطهاری و امثال او که اکنون فرضیه پرش را نفی میکنند تجربه لنین را که موجب این همه زیکزاک وانحراف  در تحول جوامع گشته را نیز نفی نمایند قرن بیستم بضرورت انقلاب سوسیالیستی در غرب و حلقه ضعیف ان در روسیه بقماری تئوریک دست زده که  بیشماری از جانهای عاشق را براهی رمانتیک ولی انحراف از قانون تکامل کشاند  ودوباره در روسیه وبسیاری دیگر از کشور ها حرکت از نقطه صفر شروع میشود چه اشکالی دارد که اقای اطهاری و امثال او که اکنون فرضیه پرش را نفی میکنند تجربه لنین را که موجب این همه زیکزاک وانحراف  در تحول جوامع گشته را نیز نفی نمایند
۹۰۹۰۶ - تاریخ انتشار : ٣۱ مرداد ۱٣۹٨       

  

 
چاپ کن

نظرات (۲)

نظر شما

اصل مطلب

   
بازگشت به صفحه نخست