سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

انقلاب: پویائی در کشاکش گرایش های گوناگون - محمدرفیع محمودیان

نظرات دیگران
اگر یکی از مطالبی که در این صفحه درج شده به نظر شما نوعی سوءاستفاده (تبلیغاتی یا هر نوع دیگر) از سیستم نظردهی سایت می‌باشد یا آن را توهینی آشکار به یک فرد، گروه، سازمان یا ... می‌دانید لطفا این مسئله را از طریق ایمیل abuse@akhbar-rooz.com و با ذکر شماره‌ای که در زیر مطلب (قبل از تاریخ انتشار) درج شده به ما اطلاع دهید. از همکاری شما متشکریم.
  
    از : صبوری

عنوان : خطرانقلاب
آقای محمودیان متن بلندبالای شماراخواندیم.بسیارخب گیرم تمام مطالب شمادرست باشد، آن روش سیاسی ای که شماپیشنهادمی دهید(یعنی رفرمیسم)چه دستآوردی داشته؟بیاییدواقع بین باشیم.هردوروش موجودبرای تاثیرگذاری برروی تحولات اجتماعی حاوی نواقصی غیرقابل انکاراست.همانطور که رفرمیست ها وحتی سوسیال دموکرات ها سرانجام به راست غلطیدند وپایگاه اجتماعی خودراازدست دادند، به همان شکل انقلابیون دربرخی ازتجارب تاریخی خودشکست راپذیراشدند.آن مکانیسمی که شمابرای تمامی انقلاب هادرنظرگرفتیدبیشتربه روندانقلاب ایران شباهت داشت تاهمه انقلاب ها.ماانقلاب های موفقی نظیرانقلاب آمریکاویاهندوآفریقای جنوبی وحتی انقلاب چین راداریم که باعث پیشرفت جوامعشان شده اند.یعنی درکشوری مثل چین اگرانقلاب نمیشدقطعااین مسیرتاریخی(حتی باعدول ازشعارهای نخستین انقلاب)طی نمی شد.تازه انقلابات شکست خورده نیز سنگ بنای پیشرفت های بعدی جامعه خودراگذاشته اند.مهمترین اثرانقلابات شکست خورده رشدآگاهی جمعی وتوده ای شدن آگاهی سیاسی می باشد(فراموش نکنیم که سطح سوادسیاسی مردم درزمان شاه درچه حدی بود).ضمن آنکه روندتاریخی تحولات سیاسی اجتماعی درشرق وغرب دنیاکاملاباهم متفاوت بوده وخواهدبود.قطعاماهمان راهی راکه غرب برای دستیابی به دموکراسی وآزادی طی کرده طی نخواهیم کرد(همانطورکه صورتبندی های اقتصادی اجتماعی درشرق هیچ شباهتی باکشورهای غربی ندارد).پس باموعظه نمی توان جلوی سیل یاطوفان راگرفت وبعدنشست وساعت هاازمضرات انفجارات آتفشانی سخن راند.اکنون علم متوجه شده که تمام این پدیده های طبیعی برخلاف باورمردمان قدیم اموری متافیزیکی یاخشم طبیعت نبوده اندبلکه درپویائی کره زمین واین زیست بوم زیبانقش اساسی دارند.اکنون نیز نودونه درصدجماعت ازمکانیسم این پدیده های طبیعی بی اطلاعندومی توانند ازروی ناآگاهی ساعت هاازمضرات آنهابرای شماسخن بگویند.اما واقعیت کجاست؟دراینکه آتفشان ها باعث حرکت صفحات زمین می شوندواین حرکت هاخودباعث تغییرآب وهوادرسطح زمین میگرددونیزدراینکه آتشفشان ها خاک کهنه رابارور می کنند.پس پدیده های عظیم بدلیل عظمتشان برای نگاه های سطحی قابل درک نیستندوبطرز حیرت آوری به وقایعی وحشتناک و خسارتبار تشبیه می گردند.
درک این موضوع که اکنون گفتمان لیبرال و رفرمیستی به گفتمان غالب درسطح جهانی مبدل شده برای هیچکسی دشوار نیست.درواقع همانطورکه تاسی سال پیش گفتمان انقلابی مدبوده اکنون گفتمان اصلاح طلبی مد روزاست.چاپ مقالات متعدد برعلیه موضوعی که حداقل سی سال ازمدارتحولات اجتماعی خارج شده نیزتعجب آورنیست.آنچه تعجب آوراست این موضوع می باشدکه چطور پشتیبانان وضعیت موجود، پیش ازمعتقدین اندک شمارانقلاب، به خطروقوع آن پی برده اند؟
۷٨۶۰۰ - تاریخ انتشار : ٣۰ اسفند ۱٣۹۵       

  

 
چاپ کن

نظرات (۱)

نظر شما

اصل مطلب

   
بازگشت به صفحه نخست