سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  


بیانیه ی همگرایی و برداشت های متفاوت از آن (زنان)

۱۴ خرداد ۱٣٨٨

چرا توجه به روش تفکری دوآلیسمی یا دوگانه انگاری، حساسیت به ساخت فرهنگی – اجتماعی سالارانه / پدرسالارانه می باشد؟ (دیدگاه)

۱۴ آذر ۱٣٨۷

نگاهی به روش تفکر دوگانه انگاری (دیدگاه)

٣۰ مهر ۱٣٨۷

نقد و بررسی کمپین یک میلیون امضاء (زنان)

٨ بهمن ۱٣٨۶

ساختار نظام حکومتی تاکنون
و اشکال دولت و فرم قدرت ِ درون آن ها
(دیدگاه)

۱۴ آبان ۱٣٨۵

 

گیتی سلامی


بازگشت به صفحه نخست