سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  


آقای خاتمی شعار توخالی" گفت و گوی تمدنها" درآمریکا گوشهای شنوا ندارد (سیاسی)

۱۴ شهريور ۱٣٨۵

 

آ. سلطان زاده


بازگشت به صفحه نخست