سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  


زن (ادبیات)

۱۶ اسفند ۱٣۹۷

برخیز! (ادبیات)

۱٣ دی ۱٣۹۶

روپل استریت (ادبیات)

۲۴ آذر ۱٣۹۶

مادر (ادبیات)

۲۹ شهريور ۱٣۹۶

یک سفره آزادی (ادبیات)

٣۰ اسفند ۱٣۹۵

فروغ (ادبیات)

۲ اسفند ۱٣۹۵

سالی که رفت (ادبیات)

۱۴ دی ۱٣۹۵

با جامه ای پریده رنگ (ادبیات)

۲۶ آذر ۱٣۹۵

ترامپ را با آغوش باز پذیرفتند زیرا امید دیگری نداشتند * (سیاسی)

۱۰ آذر ۱٣۹۵

و گلویی که نگوید آری ... (ادبیات)

٣ آذر ۱٣۹۵

نئولیبرالیسم: داستان ژرفی که در پس پیروزی ترامپ پنهان است (سیاسی)

۱ آذر ۱٣۹۵

 

شیرین رضویان


بازگشت به صفحه نخست