سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

انجمن جمهوری خواهان ایران - پاریس: دراعتراض به دستگیری خواستاران استعفای علی خامنه ایاخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۲۱ مرداد ۱٣۹٨ -  ۱۲ اوت ۲۰۱۹


* در اعتراض به دستگیری خواستاران استعفای علی خامنه ای وگذروعبورکامل ازنظام فقاهتی حاکم به نظامی دموکراتیک

هموطنان عزیز!
بالاخره همانطورکه قابل پیش بینی بود تیغ سرکوب مزدوران امنیتی رژیم جمهوری اسلامی بسمت تهیه کنندگان بیانیه سیاسی چهارده نفره وحامیان آنها نشانه رفت وبیش از شانزده تن ازآنان به تاریخ یکشنبه بیست مرداد دستگیروبه زندان افکنده شدند.اتهامات واهی اعلام شده علیه این شهروندان شجاع نشان ازاحتمال گسترش این دستگیری ها وراه افتادن موج تازه ای ازسرکوب دارد.ازسوی دیگرهمزمان با این دستگیری هاست که دادگاه های فرمایشی رژیم برای به محاکمه کشیدن بازداشت شدگان پرونده نیشکرهفت تپه تشکیل شده است واعمال فشاربه زندانیان سیاسی وخانواده های آنان بیشترشده است.
حقیقت این است که نظام قرون وسطائی وسراسرفاسد دینی حاکم که درپاسخگوئی به ابتدائی ترین نیازهای جامعه هشتادمیلیونی ایران درمانده است ودرسطح ملی،منطقه ای وجهانی درانزوای کامل بسر می برد هراسان ازامواج عظیم وروبه گسترش نارضایتی،این بارنیزهمچون تمامی عمرننگینش چاره کاررا درتکیه برسرکوب وبازداشت آزادیخواهان جستجو کرده است.گویا که بادستگیری فعالین سیاسی ومدنی،صورت مسئله نیزحذف گشته ومطالبات برحق مردم به فراموشی سپرده می شوند!.اما مسئولان فاسد رژیم غافل ازآنند که شرایط سیاسی-اقتصادی وروانی جامعه متفاوت ازگذشته شده است ودیوارترس وارعاب رو به ریزش گذاشته است.روانشناسی اقشارمیلیونی جامعه به سرعت روبه تغییر دارد وآشکارا راس هرم نظام رابمثابه مسبب بروز موقعییت فاجعه بارکنونی نشانه می گیرد.درچنین اوضاعیست که خواست ملموس استعفای علی خامنه ای وتغییرقانون اساسی،بخصوص با توجه به طرح علنی آن توسط جمعی ازدردمندان ساکن ایران،بسرعت درسطح جامعه بازتاب یافته است ودر پی این دستگیری ها می تواند گسترش بازهم بیشتری بیابد.
انجمن جمهوری خواهان ایران- پاریس ضمن محکوم کردن رفتارسرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی دربازداشت امضاکنندگان بیانیه چهارده نفرودیگرفعالین سیاسی ومدنی، وظیفه خویش می داند که درهمراهی با اپوزیسیون دموکرات وترقیخواه ایران برای آزادی بازداشتی های اخیروآزادی همه زندانیان سیاسی ایران و رساترساختن فریاد حق طلبانه آنان تلاش ورزد.

انجمن جمهوری خواهان ایران-پاریس   
دوشنبه ۲۱ مرداد ۱٣۹٨_ ۱۲ اوت ۲۰۱۹


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست