یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

آقای رنه


علی اصغر راشدان


• - بفرما، اینم سه تاساندویچ سالامی ناب، آقای رنه.
- بالحن خیرات کننده ها نگو بفرما، تو خیلی بیشتر از اینا بدهکاری.
- برداشت شما اونجوریه، من هنوزم خیلی از شما ممنونم، آقای رنه.
- بایدم ممنونم باشی، کم نامه نوشتم؟ تموم مدارکتو واسه اداره مهاجرت ترجمه نکردم؟ هراشکالی تو اداره ای داشتی و تموم درخواستاتو ننوشتم؟ هر نامه یا فرمی از اداره مهاجرت یا ادارات دیگه اومد، نخوندم و توضیحات کافی ندادم؟ گرفتاری شما ها خیابون خوابم کرد. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۲۵ آبان ۱٣۹۶ -  ۱۶ نوامبر ۲۰۱۷


 
- بفرما، اینم سه تاساندویچ سالامی ناب،آقای رنه.
- بالحن خیرات کننده هانگو بفرما، تو خیلی بیشتر ازاینابدهکاری.
- برداشت شما اونجوریه، من هنوزم خیلی ازشما ممنونم، آقای رنه.
- بایدم ممنونم باشی، کم نامه نوشتم؟ تموم مدارکتوواسه اداره مهاجرت ترجمه نکردم؟ هراشکالی تواداره ای داشتی وتموم درخواستاتوننوشتم؟ هرنامه یافرمی ازاداره مهاجرت یاادارات دیگه اومد، نخوندم وتوضیحات کافی نداد م؟ گرفتاری شما هاخیابون خوابم کرد.
- تموم کارائی که گفتی، کردی وقبولم دارم، هرکدومشم می گفتی فلان مبلغ میشه و میدادم. حالاواسه چی سه تا ساندویچ خواستی، آقای رنه ؟
- صبحونه نخورده م، الانم دوساعت ازظهرگذشته و نهارنخورده م، یکیشم مال شامم.
- حرفی نیست، فرمایش دیگه ای نداری، آقای رنه؟
- آهم ندارم که باناله سودا کنم، باید پنجاه چوقم بهم بدی واسه روزای بعدم.
- میشه بگی واسه چی رو این باید تاکید می کنی؟ من پول هرکاری روواسه م می کردی، داده م.
- دادی؟ چی جوری دادی؟ یه کلاسور کامل مدارکتو واسه وکیلت ترجمه کردم ونامه های لازمو نوشتم، قراربود پونصد چوق بدی، چندرغازچندرغازدادی، سرآخرم اونقده عزو جزکردی و ندارم بازی درآوردی وامروز وفرداکردی که ازخیرش گذشتم. الان معطل موندم، ته بلو یو، کناردریاچه چادرنشین شدم، بایداونائی روکه ملاخورکردی، بهم بدی.
- توروزنامه عکستودیدم وگله وشکایتاتو خوندم، اومدم اینجاببینم چی جوری شدکه چادرنشین روچمنای کنارخیابون ودریاچه شدی؟
- دوماه کرایه خونه مونداشته م بدم، یه چمدون اسبابمو ریختن کنارپیاده رو. هرچیم نامه می نویسم ومی گم بابا من دو دوره وکیل مجلس بوده م، کسرشان ممکلته وکلیش خیابون خواب باشه. دوسه ماه هواگرم بود وتو نستم روچمنا توچادر زندگی کنم، داره سردمیشه، چار روز دیگه تو سرمای ده درجه زیرصفر، چی جوری میتونم تواین چادریه نفره باسگم زندگی کنم!شماکه اینهمه دم ازحمایت از حیونامیزنین، لااقل فکری به حال سگ زبو ن بسته م بکنین!حق وحقوقمو بدین، یه چاردیواری بهم بدین که تو سرمای سگ کش زمستونی سقط نشم، کو گوش شنوا.
- حرف وحسابشون چیه آقای رنه؟واسه چی تموم حق وحقوقتو قطع کردن ؟
- هیچی، می گن تو به عوض درستی تو انجام وظایف امروزیت، توفکر فرداهای خودت بودی. ازمجلس انداختنم بیرون وتموم حق وحقوقمو قطع کردن. الانم باماهی صدوپنجاه چوق مستمری سگم، خودمو زنده نگامیدارم.
- تومملکت مایه وکیل مجلس قصرداره، چن تا ماشین آخرین مدل ضدگلوله تحت اختیارشه، هرجا می خواد تشیف ببره، مدتا پیش پاک سازی میشه، یه اکیپ کامل گاردوبپای شخصی پوش عینک دودی زده داره که پرنده وخزنده وچرنده هاروهم تومسیرو اطراف قصرش باذره بین زیرنظر می گیرن وکنترل می کنن. دورو اطراف مجلس مثل قلعه مادرفولادزره دیو، بانگهباناو شخصی پوشا بیست وچارساعته محافظت میشه.
- مملکت شماکارش درسته! دوهزاروپونصدسال واندی سابقه تاریخی داره، بااین جاها مقایسه ش می کنی؟دورواطراف مجلسش پرنده پر نمیزنه. وکلاش مثل همه مردم ساده یه کیف ویاکوله پشتی باخودشون دارن، باترم واتوبوس ودوچرخه وقاطی مردم عادی رفت وآمدمی کنن، کسی نمیدونه وکیل مجلسن، تو مجلس رومسایل مملکت وگرفت وگیراش دایم باهم بگومگو وجدال دارن. ساعت نهار که میشه مثل همه مردم ودانشجوها، میان بیرون از رستوران یه چیزی میخرن، کنارهمین بلویو قاطی مردم رو نیمکت یاجدول می شینن وساندیچ شونو گاز میزنن.
- وکیل مجلس نماینده مردمه و تومردم وبااونا بودنش خیلیم بدنیست، آقای رنه که!
- وکیل مجلس ایران کارش درسته، آدمیزادباید کمی دوراندیش باشه، این فرصتا همیشگی نیست، باید حداکثراستفاده روازش کرد. آتیه بچه ها،نوه و نبیره هارو ساخت .
- شمام خواستی دوراندیشی کنی، دستت روشدوبه گفته خودت انداختنت بیرون و شدی خیابون خواب، آقای رنه.
اینا عقل معاش ندارن، دوراندیشی واین حرفاحالیشون نیست. شما شعر خیامومی خونین، اینا باهاش زندگی می کنن. هرچی گیرمیارن همون روز عشق شومیرسن. کیف بزرگشون اینه که عصرا، بعدازکارشون، توسینه کش آفتاب کنارمیزای جلو پیاده رو، گیلاس شراب شونومزمزه کنن وباهم گل بگن وگل بشنفن، گاهیم قهقهه بزنن. فردائی تو ملاجشون نیست اصلا.
- اونام اگه دور اندیشی کنن وبه فکرآتیه باشن، مثل شما خیابون خواب میشن، آقای رنه که!
تو مجلسم شیشدونگ حواسشون مثلابه انجام وظایف محوله است، حالیشون نیست، بایدبرن ایران، پیش وکلای مجلس ودولت مردای شمایه دوره چن ماهه تعلیمات ببینن، بعدبیان وکیل مجلس شن.
- تازه خبرنداری، رئیس جمهورماازاون هواپیماهای شخصی داره که توش مثل هتله وتختخواب داره، یه عده سگای هارداره که بوی آدمای مشکوک رو ازچن کیلو متری تشخیص میدن ومورا ازماست بیرون می کشن، واسه اونام توهواپیماهه تختخواب خصوصی داره. واسه علیامخدره حاجیه خانوم، عمه قزیا وخاله خانوم باجیاکه نگو، تو هواپیماهه مهمونخونه اختصاصی داره. هرجاوکشورم که بخوادتشیف ببره، یه لشکرچاقو کش وبپای شخصی پوش وعمله واکره داره، اونام ازمیون قصاباانتخاب میشن، آدموتویه چش هم زدن، بایه کاردبه اسم مکافات، مثل گوسفندسرمی برن.
- به این می گن مملکت بادوهزاروپونصدواندی سال سابقه. رئیس جمهورش واسه خودش عظمتی داره، کارش درسته.
- مگه رئیس جمهورشما غیرازاینه، آقای رنه؟
- رئیس جمهورماحالیش نیست، شان و مقام ریاست جمهوری رورعایت نمی کنه، نه گاردی داره، نه بپای شخصی وغیرشخصی داره، مثل یه آدم عادی تومردم رفت وآمد می کنه، گاهی خریدشم خودش می کنه. زمستونی سیل اومدوخونه های چن تاده پائین کوههای آلپوبرد. رئیس جمهورمملکت همینجوری صاف وساده رفت تومردم. وسط کوروکچلای دهات شلوارشو بالازد، بیلوورداشت وشرو ع کردبه سیل بندساختن! نه این که بخوادتظاهرکنه، واقعابامردم عملگی می کرد. سیل بندمی ساخت، تاکمرش توسیل وآب وگل فرورفته بود. شبا از غذاهای کمکی می خورد، باهاشون زندگی می کردو توچادرای موقتشون می خوابید. اینم شدرئیس جمهورمملکت؟ منم خواستم مثل وکلای مجلس شمادوراندیشی کنم، غافل ازاینکه اینااین مقولات حالیشون نیست. دستمو گرفتن وانداختنم از مجلس بیرون. اینم شد مجلس مردمی؟تاجیم نشدی، اون پنجا چوقو بده که یکی دو روز دیگه م اداره شم .....


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست