یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

مقاومت کوبانی
صف مبارزه و همبستگی را متحد کرد


حسن رحمان پناه


• تجربه کوبانی نشان داد اگر سرمایه داری، مزدوران و جریانات وابسته به آن جهانی هستند، از همدیگر تغذیه و نیرو می گیرند، جبهه انسانیت، جبهه مبارزه آزادیخواهی، جبهه تغییر جهان سرمایهداری نیز نمی تواند محدود و محلی باشد، بلکه جهانی و انترناسیونالیستی است ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۱۹ مهر ۱٣۹٣ -  ۱۱ اکتبر ۲۰۱۴


مبارزه و مقاومت کوبانی ٣ هفته را پشت سر گذاشت. در طول این سه هفته جنایتکارترین نیروی مجهز و ساخته و پرداخته قدرتهای امپریالیستی غرب ، سازمانهای جاسوسی و مخوف آنان از قبیل (سیا ) آمریکا ، (میت) ترکیه و با اتکا به پول های بادآورده متحدینشان از قبیل عربستان سعودی، قطر و امارات متحده، به جان مردم کوبانی افتادند. تروریستهای داعش، ارتش مجهز و تا دندان مسلح عراق را که توسط فرماندهان و ژنرالهای آمریکایی آموزش دیده و بیش از صد هزار تن از آنان و دیگر نیروهای امنیتی، دومین شهر بزرگ عراق (موصل) را محافظت میکردند در عرض چند ساعت درهم شکسته یا تسلیم شدند و تکریت را تصرف و به سوی بغداد در پیشروی بودند. این جانیان میدان جنگ در عراق را وسیع کرده و در راه خدمت به اهداف منطقهای اربابانشان بویژه ترکیه، به مناطقی از کردستان تحت حاکمیت "حزب دمکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان عراق " یورش برده و کشتار وحشیانه ایزدیهای تحت کنترل حزب دمکرات کردستان عراق در منطقه "شنگال" را بدون کمترین مقاومت نیروهای این حزب راه انداختند. تروریستها ، کودکان، پیرمردان و پیرزنان را قتل عام و زنان و دختران جوان را مطابق شریعت اسلام، اسیر، جاریه و در بازار بردگان فروختند. این جنایتکاران تاریخ بشریت، کوبانی را نیز این چنین پرداختند و مطابق میل و اراده حاکمان ترکیه فرمان ماشین جنگی کشتار و سرکوب را به سوی این شهر چرخاندند. سیاه پوشان خونخوار داعش قصد تکرار تراژدی "شنگال" در کوبانی را داشتند. اما کوبانی نه تنها تسلیم نشد، بلکه مقاومت کرد و نمونهای به دست داد که جنبش آزادیخواهانه و انقلابی جهانی میتواند و باید از آن بیاموزد.
_ تاریخ بشریت مملو از مبارزه ، مقاومت و فداکاری در برابر طبقات استثمارگر و نیروهای فاشیست و ضد مردمی است. مقامت قهرمانانه "استالینگراد" و شکست فاشیسم در این شهر که سرآغاز شکست رژیم نازی هیتلر و پایان جنگ جهانی دوم شد، شکست مفتضحانه فرانسه و سپس آمریکا در برابر آراده مقاوم و پایدار مردم ویتنام، مقاومت ٢٤ روزه سنندج در برابر سپاهیان جهل و خرافه جمهوری اسلامی که کلید بهشت در گردن داشتند، مبارزه و مقاومت مردم زجرکشیده فلسطین در برابر رژیم فاشیست اسرائیل که دست پرورده آمریکا است و دهها مورد و نمونه دیگر، صفحات زرین تاریخ رزم و مقاومت بشریت تسلیم ناپذیر را شکل داده است. کوبانی نمونه برجستهای از مبارزه تودهای اما در شرایط و تاریخ دیگر است. نیروهای درگیر، سلاح و امکانات نظامی و جنگی، متحدین و مخالفین منطقهای و جهانی آنان از نوع دیگر و امکانات اطلاع رسانی و بسیج نیرو برای دو جبهه انقلاب و ضدانقلاب در شرایط و موقعیت دیگر است. در جهان بعد از پایان جنگ سرد که فاتحان، فاتحه تاریخ و از دور خارج شدن موتور محرکه آن "مبارزه طبقاتی" را جار زدند، کوبانی بار دیگر قطار از ریل خارج شده تاریخ وارونه را به ریل اصلی بازگرداند و بار دیگر نشان داد که تاریخ پایان نیافته و سرنوشت و مقدرات زندگی بشریت، نه در سالن دیپلماتها و سیاستمداران و نه در دست نهادهای ثروت و خونخوار ضد بشر از نوع بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و پارلمان اروپا و دیگر مراکز سیاسی، نظامی و مالی سرمایه ، بلکه در میدانهای مبارزه و در تسلیم ناپذیری انسانهای اگاه و سازمانیافته مشخص میگردد.
_ در کنار مقاومت قهرمانانه کوبانی در دفاع از آزادی و انسانیت، در دفاع از برابری زن و مرد، در دفاع از حق انسان بر اراده و تعیین سرنوشت خویش و در ضدیت با کثیف ترین جریان ارتجاعی و ضدمردمی در جهان امروز، در ضدیت با بیرحم ترین گروه تروریست و مزدور منطقهای و جهانی، صف انسانیت، صف آزادیخواهی، صف دوستداران زندگی آزاد و صف ضدیت با ارتجاع مذهبی که لیبرالهای پست مدرن و خوش قلب آنان را "اسلام سیاسی" نام نهادهاند تا مذهب را از زیر تیغ نقد رادیکال و انقلابی محفوظ دارند، نقاط مختلف جهان از اروپا، کانادا، استرالیا، ترکیه، ایران، عراق، و منطقه خودگردان کردستان عراق، به خیابان سرازیر شده و سد مقابل فاشیست ترین جریان قرن ٢١ را با دست های خالی، مشت های گره کرده و اراده واحد و تصمیم جمعی و همبسته شکل دادند. روح همبستگی ایجاد شده کنونی از نهالی تغذیه میکند که در مقاومت زنان و مردان رزمنده کوبانی روئیده است. در این میان حکومت فاشیست و نئوعثمانی حزب "عدالت و توسعه" ترکیه، این مدافع اصلی داعش در آتشی که بر آفروخته، دارد می سوزد.
_ تجربه کوبانی نشان داد اگر سرمایه داری، مزدوران و جریانات وابسته به آن جهانی هستند، از همدیگر تغذیه و نیرو می گیرند، به کمک هم می شتابند، مدرن ترین سلاحهای کشتار جمعی و سلاخی انسان و نابودی طبیعت را امتحان و آزمایش میکنند، جبهه انسانیت، جبهه مبارزه آزادیخواهی، جبهه تغییر جهان سرمایهداری، نمی تواند محدود و محلی باشد، بلکه جهانی و انترناسیونالیستی است. صف عظیم حمایت از کوبانی اگر چه هنوز محدود است، اما صف جبهه جهانی انقلاب و پشتیبانی از جنبش حق طلبانه، مبارزه و مقاومتی عادلانه است که قدرتهای امپریالیست و دولت های سرکوبگر متحد آنان را نیز به وحشت انداخته و آنان را ناچار کرده در خاموش نمودن آتش مبارزه مردم کوبانی جانب احتیاط را رعایت کنند.
_ برای مردم زجرکشیده و سرکوب شده کرد نیز در بخش های مختلف کردستان، کوبانی درس و تجربه آموزندهای است. اگر این بار مبارزه حق طلبانه مردم کرد در کردستان سوریه دستمایه معامله و زد و بند قرار نگرفت، اگر جنبش، حرکت و رنج چندین ده ساله این مردم ارزان فروش نشد و به آن پایان داده نشد، به دلیل اتکا به خود، سازماندهی از پایین "کانتون ها"، دخالت توده وسیع مردم در حاکمیت و قدرت سیاسی، رعایت حقوق اقلیت های غیرکرد در این کانتون ها و به رسمیت شناخته شدن برابری حقوقی زن و مرد در این ارگانهای مردمی بوده است. همین واقعیات باعث شد که مردم جانانه از دست آوردهای مبارزه و زحمات خود به شکل سازمانیافته دفاع کنند.
_ مبارزه مملو از فداکاری و جانبازی کوبانی، سنگری در تقویت مبارزه علیه بالادستی جریان ارتجاعی و مذهبی داعش و اسلام تندرو و حامیان جهانی و منطقهای آن است. اگرچه از مبارزه و مقاومت امروز کوبانی، اقدامی بلاواسطه سوسیالیستی استنتاج نمی شود اما در خدمت به این امر و شرکت و دفاع از آن وظیفه هر انسان انقلابی و رزمنده کمونیست است. در مسیر مبارزه روزانه و رودررو است که طبقه کارگر، حزب طبقاتی، نهادهای مبارزاتی و سیاسی خود را خواهد ساخت و از افق، سیاست، تشکیلات و سموم افکار ناسیونالیستی و بورژوای فاصله خواهد گرفت. سوسیالیسم محصول مبارزه طبقه کارگر اگاه و سازمانیافته در تشکل های حزبی و تودهای و در مبارزه متحدانه برای سازماندهی جهانی دیگر، جهان لغو مناسبات طبقاتی، لغو کارمزدی و پایان استثمار اکثریت جامعه توسط اقلیت حاکم است. اما سوسیالیسم مسیری مستقیم و سرراست نیست، بلکه از پیچ و خم های دشوار، از گذرگاههای صعب العبور و تند پیچ های تاریخ عبور خواهد کرد و طبقه کارگر اگاه و متشکل در سر بزنگاه، که همان نقطه ضعف بورژوازی است، کار را با آن یکسره و با حمایت منطقهای و جهانی متحدینش پایههای انقلاب را تحکیم و آنرا ادامه خواهد داد.
_ زنان کوبانی با مسلح شدن و قرار گرفتن در سنگر مقدم مبارزه، با شرکت در نهادهای قدرت سیاسی و با رزم انقلابی در مقابل جانیان ضدزن داعش، نشان دادند نه تنها اسیر، برده، جاریه و ابزار خوشگذرانی رهبران و والیان داعش و دیگر مذهبیون کودن و ضدبشر نخواهند شد و بهشت خیالی آنان در این جهان را نمی ارایند، بلکه بساط مردسالاری و زن ستیزی را به سخره گرفته، آنرا تحقیر و خوار شمردند و بار دیگر نشان دادند که زن نه تنها برده نیست، بلکه از ستونهای اصلی انقلاب، مقاومت، تعرض و رهایی بشریت از بردگی، مردسالاری و خرافات دینی است .
کوبانی با مقاومت سرافرازانهاش درسهای فراوان و گرانبهائی تقدیم بشریت کرد و صف مبارزه و مقاومت را متحد و همبسته نمود.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۲)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست