یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

حنای رنگ باخته دروغ و اعتقادات مذهبی زلال ملت


محمدرضا شکوهی فرداخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۱ اسفند ۱٣٨٨ -  ۲۰ فوريه ۲۰۱۰


رهبرجمهوری اسلامی، طی بازدید از قسمتهای مختلف پروژه ناوشکن جماران، اعلام کرد: ما معتقد به استفاده از سلاح هسته ای نیستیم چه که با اعتقادات و باورهای ما سنخیتی ندارد.
ایشان همچون همیشه دیواری کوتاه تر از اعتقادات و باور های مذهبی نیافته اند تا با توسل بدان، ذات سخن شیوا کنند.
اما مدعای پایبندی بر اصول اعتقادی از جانب شخص و جریانی که فعل هشت ماهه گذشته اش در تقابل با شعور ملت، منهای افعال ماضی، صحت و سقم و سلامت کلام ایشان را نفی می کند، مرا وا می دارد تا مختصرا نکته ای را به ایشان و انصارشان که البته مدیدیست ناطق چنین مدعایی هستند، گوشزد نمایم.
در حقیقت برانگیزاننده این حقیر برای گوشزد کردن این نکات، خلط عامدانه ای بود که بنظرم ایشان در مورد استفاده از واژه اعتقادات مرتکب شدند و منافقانه، در پوسته اعتقادات مذهبی زلال ملت، دروغ و تزویر و سوء نیات خود را نمایش دادند.
من اعتقادات مذهبی جامعه را که ایشان از آن سخن می گویند، هم عرض بنیانی که از آن برخواسته اید و باوری که ایشان با تمسک و توسل بدان، بر ارکان قدرت و استیلا تکیه زده اید و به تاختن سرگرمید، نمی پندارم.
اگر از زبان اعتقادات حقیقی ملتی حقیقی سخن رانده اند، نخست، باید بدانند تاکنون، التزامی از سوی ایشان در اذکار و افعالشان به این اعتقادات بر ملت مثبوت نگشته است و بنابراین سخن، مسموع نیست، ببندند و ملت و باورهایش را وجه نشر دروغ های خود قرار ندهند.
.
ثانیا، اگر مراد از کاربرد این واژه، همان مشی و مکتب و چارچوب اعتقادی خودشان است در این صورت حجتیست بر کذب بودن ادعاهایشان، چرا که باورهای مسمومی که ایشان برای معرفیش از کلمه اعتقادات استفاده می کند، دقیقا نه تنها روی اودن به تولید و استفاده از چنین سلاح هایی را برای حفظ تارک ولایتشان مباح می شمارد بل در توصیه و تکلیف قائل شدن بر آن شدیدا موکدست.
بنابراین، بهتر ست از اعتقادات خود سخن بگوئید نه اعتقادات مذهبی جامعه،
اصول و باور و مرام دینی جامعه ایرانی اگر نگوئیم کاملا روشن است ، چهارچوبش مشخص است و قوائدش متضمن اصالت عدم تطبیق با روی آوری به چنین فعلی با هر هدفی که ممکن است در بطن خود مستتر و یا آشکار داشته باشد.
براین اساس، این سخن که باور مذهبی عام در ایران، بلا کل معارض است با تهیه و تولید و استفاده از چنین سلاح هایی، نمی تواند محلی از ایراد داشته باشد.
باید بدانید،تفاوت بل تعارضی شدید وجود دارد، میان اعتقاد و باور مذهبی قشر مذهبی جامعه ایرانی که هم چنان بخش غالب را تشکیل میدهد، (هر چند کیفیت علقه و گرایش مذهبی شان نه کاملا یکسان است و نه کاملا متباین ) و اعتقادات ظاهرا مذهبی شما که ریشه در برداشت های ریاکارانه، دگماتیک و قدرتخواستار دارد.
اگر بپذیریم که ماهیت مذهب در ایران و جایگاهش ، نسبتی مستقیم و اصیل با فرهنگ ایرانی دارد و از اینرو تشیع به عنوان نماد باوری سیال و منعطف، به گواه تاریخ، بستری مناسب تر از این جامعه برای بسط و نشر نیافت، خواهیم پذیرفت که فرهنگ تساهل و تسامح در باطن فرهنگ مذهبی ایرانیان ریشه ای عمیق دارد و همین مولفه مثبت است که این جامعه مذهبی را طی قرون متمادی دچار طاعونی بنام نفرت و عداوت دینی و مسلکی متداول در تاریخ نساخت، مالا درک این حقیقت که افتراقی عمیق میان انچه فی الواقع تحت عنوان باور مذهبی در بطن فرهنگ اقشار مختلف اجتماعی شناخته می شود، و مسلک و معیاری که معرف اعتقادات و باورهای شماست، چندان دشوار نمی نماید.
اعتقادات شما، آئینه تمام نمای نفرتست و ارضای ان و عشق وصل و تاختن اسب قدرت و استدلال نیل و حفظ آن در این اعتقادات، عرصه را برای استعمال هیچ ابزاری تنگ نمی کند.
تحصیل یقین بر اینکه اعتقادات مطروحه از سوی شما، تعارضی ماهیتی با اعتقادات مذهبی جامعه و متشرعینی که غالب ایرانیان همچنان مذهب را از کلاس انان مشق می کنند، دارد و در یک ظرف نمی گنجد، سهل است.
ایرانیان باورمند و معتقد به جمع تضاد و مباح شماردن دروغ، برای حفظ اعتقادات، نبوده اند. مذهب ایرانی و مذهبی ایرانی، در هیچ مقطعی حتی تیره ترین مقاطع تاریخی، معتقد به مباح دانستن اعمال هتک و قتل و تجاوز به فرزندانش در ازای حفظ حکومتی که ریسمان را به آسمان متصل می کند تا خود را نماینده پروردگار معرفی نماید، نبوده و نیست و نخواهد بود،اما شما بوده اید.
مذهب ایرانی و مذهبی ایرانی، استعداد آمیزش با مشی سبعانه ای را که هشت ماهست بی محابا و بی شرمانه دستش تا مرفق به خون زن و مرد و پیر و جوان ایرانی آلوده است و مساجد را به تجاوز خانه تبدیل کرده، صدا ها را به محبس فرستاده و شریفترین خادمان ملت را به تیغ بازجویان از خدا بی خبر سپرده و و کلاس های درس و دانشگاه را به اوین و اوین ها منتقل ساخته و نماینده اش در ژنو ادعای رعایت کامل و احسن حقوق بشر در ایران از سوی حکومت بر لب جاری می سازد و بوی مهوع دروغ و تزویر را بیش از هر زمان به مشام شنونده و بیننده می رساند، نداشته و ندارد. اما اعتقادات شما؟
مذهب ایرانی و دیندار ایرانی هیچگاه نمی پذیرفته و نمی پذیرد که برای نیل و حفظ یک چارچوب سرتا بپا منقصی، می توان دروغ را در پوسته جعل شرعی جامه راستی پوشاند و به خورد ملت داد و بعد از گذر از شرایط حاق و خاص زبان به حاشا سپرد، که تقیه کردن عین اسلامست.، اما شما؟
مذهب ایرانی و مذهبی ایرانی هیچگاه نمی پذیرفته که به جرم حق گفتن می توان یک فقیه عالیقدر را به طعم سیلی نوازش کرد و دیگری را بیست سال در خانه اش حبس کرد و بعد هم با وقاحت و دروغ شعار راستی سر داد. اما شما؟
مذهب ایرانی و دیندار ایرانی هیچگاه سر مرافقت و دوستی با باور کثیفی که بیت المال را به یغما می برد و صبح و شب ریاکارنه، شمشیر دروغین خباثت را جای ذولفقار عدالت علی جا می زند، نداشته و ندارند. اما شما؟

جمله آنکه:
گندابه دروغ و ریای شما آنقدر عمق و بسط یافته، که دیگر نمی توانید با استفاده از واژگان و مفاهیمی چون اعتقادات مذهبی، از تعمیق و تبسیطش جلوگیری کنید.
تمام شد.

برای نا آگاهان نیز چندان دشوار نخواهد بود اگر برای اثبات حقیقت، نظر را مرجوع بدارند به مستندات تاریخی که هر کدام می تواند شناسه هایی مدغن بر کذب سخن و موضع شما باشد و انقدر شیواست که نیازی به اشاره و کد دهی هم ندارد.
جمله آنکه:
می دانیم، که دروغ، بدون اندک تردیدی و نشانه ای بر رد، از افعال قبیحه ایست که نص قرآن مجید و کلام نبی و اهل بیت و روایات، آن را بی هیچ تعارفی مذموم می شمارد. تکرار می کنم، بی هیچ تعارف و بی هیچ تبصره ای، اما اعتقادات شما شآن والائی برای دروغ قائلست. بنگرید مصادیق تاریخی را.
اعتقادات کذایی شما سرشار از دروغ است، سرشار از شارلاتانیسم است. حالا با توسل به ماشین جور و ضرب و تزویر و تفسیر ریاکارنه مذهب به مطلوب خودتان، به خیال خود سوارید، اما یا نمی دانید یا نمی خواهید بدانید، این حنا مدتهاست رنگ باخته است. حال شما انتظار دارید دنیا همچنان عالم بر کالبد دروغ آگینتان نباشد و حرفتان را باو ر کند؟
اعتقادات مذهبی ما با دروغ سر هم آغوشی ندارد، شما اما بافتتان از دروغ است.
پس زین پس خواهشا دروغ را از زبان اعتقادات کذائی خودتان بیان کنید و پشت دیوار اعتقادات راستین و زلال ملت موضع نگیرید.
بله اعتقادات ما تولید و تهیه و استفاده از سلاح هسته ای را نمی پذیرد، در عین حال سلطه استبداد را نیز بر خود حرام می شمارد و از یوغ آن رستن را تکلیف.
در عین حال ملیت و غرور و وطن را و حفظشان را از اوجب واجبات معرفی کند.
و باز هم:
در عین حال ما همچنانکه با مشی شما در تقابل با جامعه جهانی پیرامون این برنامه معارضیم با هر روشی که مقصود خود را در تجاوز به خاک پاک ایران بیابد، اکنون مخالفیم و در آینده اگر خدای ناکرده شاهد هتک تمامیت ارضی ایرانمان باشیم، دشمن.
اینرا در پایان اضافه کردم باشد که فردا سربازان نه چندان گمنامتان در کیهان و رجاء پرچم واوطن ها دستشان نگیرند که اگر بحث وطن باشد، آنانکه به عشق ایران سینه در قبال گلوله سپر می کنند و خواهند کرد، جوانان سبز اندیش ایران زمین هستند که اکنون در مقابل جور شما صف کشیده اند و کوتاه هم نخواهند آمد.

mrshokouhifard@gmail.com


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست