کمیته حمایت از بیانیه ی تکمیلی: نگذاریم حیثیت انسانی و جان آزادیخواهان بازیچه تاریک اندیشان شود!اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۲٣ تير ۱٣۹٨ -  ۱۴ ژوئيه ۲۰۱۹


نگذاریم حیثیت انسانی و جان آزادیخواهان بازیچه تاریک اندیشان شود!

هم میهنان و مردم آزاده جهان
آگاهید که ۱۴ نفر بیانیه ای درایران منتشرکرده اند که درآن خواست هائی همچون نفی نظام ولایت فقیه و قانون اساسی رژیم جمهوری اسلامی مطرح شده است. اکنون زندگی وجان این ۱۴ کنشگرسیاسی و مدنی ، و خانواده هایشان در خطراست. رژیم جمهوری اسلامی دو تن از تدوین کنندگان این بیانیه آقایان محمد نوری‌زاد و محمد مهدوی فر را بازداشت و زندانی کرده است، و ٣ تن دیگر، آقایان رضا مهرگان، محمد حسین سپهری و جواد لعل محمدی مورد ضرب و شتم و یا تهدید ماموران امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفته اند. مقام های قضائی حکومت اسلامی اتهام بازداشت شدگان را توهین به رهبری حکومت اسلامی، سیدعلی خامنه ای، اعلام کرده اند.

مردم آزاده جهان
رژیم تاریک اندیش و سیاهکارِجمهوری اسلامی به جای جوابگویی و رسیدگی به خواست ها و مطالبه های قانونی و شهروندی مردم میهنمان نه فقط کنشگران سیاسی، که بسیاری ازفعالان مدنی وکوشندگان صنفی، ازجمله کارگران، معلمان، زنان، روزنامه نگاران ، نویسندگان و دانشجویان را از حقوق اجتماعی محروم و یا بازداشت، زندانی، شکنجه و به قتل رسانده است.
ما ضمن اعتراض به بازداشت آقای محمد نوری زاد و محمد مهدوی فر، و تهدید و ضرب و شتم تعدادی دیگر ازتدوین کنندگان این بیانیه، خواستارآزادی این دوکنشگر سیاسی و مدنی و رفع هر گونه تهدید و ارعاب، ایجاد محدودیت های اجتماعی و فشارهای روانی و جسمانی در مورد این ۱۴ تن و خانواده هایشان هستیم.
ما خواستار آزادی همه‍ی زندانیان سیاسی، مدنی، عقیدتی و همه کوشندگان اجتماعی و صنفی گروه های اجتماعی وصنف های مختلف درجامعه هستیم. ما ازهمه هم میهنان آزاده و ازمردم شرافتمند جهان، از همه نهادها، سازمان ها، حزب ها و شخصیت های آزادی خواه جهان می خواهیم به نام انسانیت و آزادی بپاخیزند و نگذارند رژیم انسانیت ستیز و ضد دمکراتیک جمهوری اسلامی بیش ازاین با حیثیت و جان آزادیخواهان و عدالت جویان سرزمین مان بازی کنند.

با احترام
کمیته حمایت از "بیانیه تکمیلی" ۱۴ نفر از کنشگران سیاسی و مدنی داخل کشور
حسن اعتمادی، بهروزستوده، مسعود نقره کار
۲٣ تیرماه ۱٣۹٨ - ۱۴ جولای ۲۰۱۹

***
رونوشت متن انگلیسی این اطلاعیه و "بیانیه تکمیلی" ۱۴ نفربه:
دبیراول سازمان ملل متحد
ریاست شورای حقوق بشرسازمان ملل
سازمان عفو بین الملل
شورای اتحادیه اروپا
کانون دفاع از حقوق بشردرایران
کانون مدافعان حقوق بشر
شبکه همبستگی برای حقوق بشر درایران