گزاشی درباره آخرین وضعیت محمود صالحی


• محمود صالحی در زندان دچار حمله قلبی شده و همچنان در بیمارستان بستری است و دکتر معالج وی گفته است او باید هر چه زودتر به یکی از شهرهای تهران یا تبریز منتقل شود ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۱۶ آبان ۱٣۹۶ -  ۷ نوامبر ۲۰۱۷محمود صالحی تا به امروز۱۶آبان ماه کماکان در بیمارستان بستری است.
دکتر معالج وی درباره آخرین وضعیت او گفته است: وی باید هر چه زودتر به یکی از شهرهای تهران یا تبریز منتقل شود تا بدلیل ضعیف شدن پومپاژ قلبش برایش باطری بگذارند.
همچنین پزشکی قانونی تایید کرده و بطور کتبی اعلام داشته که حبس برای وی خطرناک است ونباید در زندان بماند.

بنابر گزارش «اخبار کارگری» در روز شانزده آبان، محمود صالحی روی تخت بیمارستان تحت نظرسه مامور دولتی قراردارد و پای او را هم به تخت بسته اند.
نیمه شب جمعه دوازدهم آبان ماه، ساعت یک و نیم محمود صالحی از درد سینه وحالت تهوع و تنگی نفس بیدار میشود. یکی از زندانیان متوجه حال او م یشود و وی را به درمانگاه زندان منتقل می کنند. سپس وی را بدلیل وخامت حالش به بیمارستان خمینی سقز برده و دربخش سی سی یو بستری می کنند.
دکترها درباره وضعیت پیش آمده برای محود صالحی در زندان گفتند: وی دچارحمله قلبی شده است.
محمود صالحی تا به امروز ۱۶ آبان ماه کماکان در بیمارستان بستری است.

مقامات قضایی هیچ جوابی به خانواده محمود صالحی نمی دهند و این امرموجب نگرانی بیش از پیش خانواده این فعال کارگری شده است.