افسوس


مهدی فلاحتی


• از پناهی به پناهی
شدن از چاله به چاهی ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۲۲ بهمن ۱٣٨۵ -  ۱۱ فوريه ۲۰۰۷


 
falahatimi@yahoo.com
از پناهی به پناهی
شدن از چاله به چاهی
 
 
سر به افسوس
                    تکان می دهد این بید
که آشفته سراپاست
 
 
از نگاهی به نگاهی
فقطم فرصتِ آهی
 
 
چون به هرسوی
                        نظر می بَرَم اشک است
که بر گونه ی انبوهِ سیه پوش
هویداست
 
 
 
                                      لندن – ۲۲ بهمن ۱۳۸۵