خواب


سعید سلطانی طارمی


• دیشب همه خوابِ خواب بودید
نه پرسش و نه جواب بودید

ماه آمد و بوی و بوسه آورد
نقاشی روی آب بودید ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۲ آبان ۱٣۹۵ -  ۲٣ اکتبر ۲۰۱۶


 دیشب همه خوابِ خواب بودید
نه پرسش و نه جواب بودید

ماه آمد و بوی بوسه آورد
نقاشی روی آب بودید

ای هیچ کسان آرزومند!
وصل آمد و رفت، خواب بودید

این دوری کور نوشتان باد
تاریکی منجلاب بودید

این شهر پر از نشانه می شد
از نام اگر خراب بودید

ای نامدگان رفته! دیری
لُختی به تن حجاب بودید

زیباست گناه کاری ما
زانسان که شما صواب بودید

توابی تاک بی سبب نیست
غوره نشده شراب بودید

چون کشتی بادبان شکسته
در آب ولی سراب بودید

ما خون خدا، شما دهانی
ماتیک و لب و خضاب بودید

شب تا لب قصه وابجنبد
چون بخت به خواب خواب بودید