در آستانه هیجدهم تیر ماه


داریوش لعل ریاحی


• گرچه ما هستیم اما گو چرا
عاشقی پیدا نشد در شهرِ ما
عاشقی چون بابک و یعقوب لیث
نی زِ جنس ِ خادمان امر و قیس ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۹ تير ۱٣۹۵ -  ۲۹ ژوئن ۲۰۱۶


گرچه ما هستیم اما گو چرا

عاشقی پیدا نشد در شهرِ ما


عاشقی چون بابک و یعقوب لیث

نی زِ جنس ِ خادمان امر و قیس *


غم سرا شد این وطن کو شوق ِ هست

این چه هستی هست جز جانی به دست


هرکه آمد حرف ِ او تکرار بود

وعده هایش پوچ و بی مقدار بود


کو مصدق کو رضا شاه ِ بزر گ

تا رهاند این وطن از دست ِ گرگ


آی آدم ها که در این آرزو

سوی ِ ارباب ِ جهان دارید رو


او شما را اینچنین خواهد که هست

هم اسیر و هم ذلیل و زیر دست


نو جوانش پوچ و بی مقدار و خوار

بی امید و بی هدف ، بی اختیار


هر زمان خواهد که جنباند سری

روبرویش می گشاید او دریآن دری کز همدلی گردد جدا

یکه و تنها بپوید راه را


مثل ِ آن تحریم ، با دام ِ یقین

با شعار ِ حذف آن و حذُ ف ِ این


کاروان را آنچنان از هم گسست

تا نیاید باز دستی سوی ِ دست


* خادمان یکی از بت های زمان جاهلیت .


داریوش لعل ریاحی
هشتم تیر ۱۳۹۴
dlr۱۲۶۶@ hotmail.com