قدمی نزدیکتر به تیررس - ایرج فرزاد

نظرات دیگران
  
    از : امیر ایرانی

عنوان : شناخت پی گیری های تاریخی و عبور از موانع
نوشتار نویس ارجمند می خواهد چنین نشود:« تعبیر خود وتمرین با مقولات اجتماعی وفلسفی وتاریخی را با آنه مونتاژ کرد» . این خواسته واین سخن بسیار نکو وگوشزد بسیار بجاست و جالبیست. اما وقتی به سمت تحلیل مسائل کشور می رود بگونه ای دیدگاه و برداشتهایی را از یک تئوری اجتماعی می خواهد فرموله کند که این می شود رفتاری تناقض گونه که دیگران را از آن منع کرده است. روند مبارزاتی کشور را معمولاً براساس پی گیری های تاریخی آن پی می گیرند و هوشمندانه از ایستا آفرینان آن عبور می کنند.
۷۲٣۰۴ - تاریخ انتشار : ۴ بهمن ۱٣۹۴