اندوه


مرضیه شاه بزاز


• در آستین شب می گریم
و سر انگشتان نرم تاریکی
مرا به خوابی ژرف در تو فرو می برند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۴ آبان ۱٣۹۴ -  ۲۶ اکتبر ۲۰۱۵
 در آستین شب می گریم
و سر انگشتان نرم تاریکی
مرا به خوابی ژرف در تو فرو می برند
ماهیان در برکه ی یخ بیصدا می میرند
و در سفیدی برف
روباه سرخ سرزنده
به اغما می رود
و باز پیش پایت
شمشیرهای زنگزده بر خاک می افتند
زیرا
که دختر دُردانه ی توفانی
و در سکوتی سمج،
با دامن پُرچینِ بلندِ مه
خوش نشسته ای بر خیالم،
ماندگار.
خواب یا بیدار
ای اندوه جاودانی
رهایت اگر،
دمی رهایم نمی کنی.

آتلانتا اکتبر ۲۰۱۵
divanpress.com