یک عاشقانه ی شیرین!


خسرو باقرپور


• از غوغای جهان رو بر می گردانم
و روبرویِ سکوتِ تو می ایستم
صدایِ جهان؛ سردِ سنگی ی مرگ است ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۲ آبان ۱٣۹۴ -  ۲۴ اکتبر ۲۰۱۵ 
 از غوغای جهان رو بر می گردانم
و روبرویِ سکوتِ تو می ایستم
صدایِ جهان؛ سردِ سنگی ی مرگ است
و شَرجی ی خاموشِ تو؛
نرمی ی روانِ آب.
ای چشمه ی زنده ی آوازِ آب ها!
از چشمِ من بجوش.

باران از سکوتِ نازکِ من؛
بر دشت می چکد
و زنبور در خیالِ تو؛
از شکوهِ شکوفه ی نارنج می مکد؛
زهر از گوشه ی لب های تو؛
هرچند...
رنگِ نابِ عسل دارد
اما...
ای زبانِ روشنِ شیرین!
نیشم مزن!

اِسِن پاییز ۱٣۹۴