مرثیه
در سوگ جواد خردمند


سعید سلطانی طارمی


• برای او به خاطر این گریه نمی‌کنم
که اولین مردی بود که گندم کاشت
و اولین گندمی بود که جوانه زد
و اولین دهانی که خندید
و عاشقانه بوسید. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۹ شهريور ۱٣۹۴ -  ٣۱ اوت ۲۰۱۵


 برای او به خاطر این گریه نمی‌کنم
که اولین مردی بود که گندم کاشت
و اولین گندمی بود که جوانه زد
و اولین دهانی که خندید
و عاشقانه بوسید.

برای او به خاطر این گریه نمی‌کنم
که اولین سری بود که شکست
اولین خونی بود که بر زمین ریخت
و اولین جنازه‌ای که به خاک سپرده شد.

برای او به خاطر این گریه نمی‌کنم
که با واژه‌ها به سفر می‌رفت
و از خاک و باران خودش را می‌پرسید
و شعرهایش را بر بیلچه و فرمان می‌نوشت
و با دیدن برابری
          تغییر
       و آزادی
      نفسش می‌گرفت

برای او به خاطر هیچ چیز گریه نمی‌کنم
هیچ چیز
جز پرسش‌های کوچک و اشتباهای بزرگش.
                                          
                                              ۷/۶/۹۴