بر سفره های چرمین


مهدی فلاحتی


• و اکنون نگاهی به خود می کنیم و نگاهی به شمشیر:
فرودآی! نفرینی! ای نفرت انگیز!
به ما بندگانِ خداوندِ تقدیر. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ٣ آذر ۱٣٨۵ -  ۲۴ نوامبر ۲۰۰۶


 
چنین دستِ جلاد
بالاسَر است
و شمشیرِ پایاندِهِ منتظر،
حضورش
             تقلای رنج است
نگهبانِ این لحظه های درازِ شکنجه ست.
 

 
زمانی که ما سفره ها را
                               یکایک
سحرگاه
           می گستراندیم ،
دراندیشه مان
هرگزاینسان که بینیم
                          این نطعِ خونین
مصوّر نبود.
 
و اکنون نگاهی به خود می کنیم و نگاهی به شمشیر:
فرودآی! نفرینی! ای نفرت انگیز!
به ما بندگانِ خداوندِ تقدیر.
 
 
                                         ۹ تیر۱۳۸۳