براستی که اینها "عاقل" اند! - ایرج فرزاد

هنوز در مورد این نوشته نظری نوشته نشده است.