حقیقت ساده است - ایرج فرزاد

نظرات دیگران
  
    از : امیر ایرانی

عنوان : حقیقت ساده است اما واقعیات چیزهای دیگری می گویند
باتوجه به نوشتارهای ارائه شده ازطرف جناب فرزاد،میتوان گفت:ایشان بابرداشتی از ادبیات مبارزاتی چپ،نظراتی را مطرح می کند که دراین نظرات یاد آور می شود؛می توان، با بهره گیری از محرکین و پیشروندگانی که هاله ای تقدس گونه، از قهرمانی و قهرمان بازی ، آنان را فرا گرفته ، عبور از شرایط حاکم را برای خود ،فراهم کرد.و استفاده از این نوع ابزارها ،در شرایط مبارزاتی می تواند قابل توجیه باشد .ودر مواقعی فقط به عبور باید اندیشید ،نتیجه هر چه می خواهد باشد ، ترس ازنتیجه نباید مانع استفاده از ابزار برای عبور شود و با آوردن "افسانه ال سید " این پیام را هم می دهد که حتی از اجسادِ آن قهرمان و یا قهرمانانِ ساخته شده می توان برای عبور استفاده کرد.::: پرسشهایی در اینجا مطرح می شود:۱)آیا تفکرات ارائه شده توسط افرادی مانند جناب فرزاد قابل دفاع هستند؟۲)آیا این نوع تفکرات کمکی به روند مبارزاتی یک ملت می کند؟۳)آیا این نوع تفکرات، تفکراتی ویرانگر و منحرف نیستند؟ ارائه پاسخ های مختلف و حتی پرسشهای دیگر ،در عملکردِ فعالین سیاسی و اجتماعی بی تأثیر نخواهد بود،وباید گفت: درس آموز برای حرکات بعدی تحول خواهی جامعه !.
۶٨٣۴٣ - تاریخ انتشار : ۲۰ ارديبهشت ۱٣۹۴       

    از : فرهاد عاصمی

عنوان : حقیت ساده و مشخص است
در تائید ارزیابی ایرج فرزاد از نوشتار حمید آقایی می توان اضافه کرد که حمید آقایی در نوشتار خود استدلالی برای گویا نادرست بودن فداکاری و آرمانگرایی ارایه نمی دهد. او فداکاری و آرمانگرایی را از این رو به ذم خود نادرست ارزیابی می کند، زیرا آنچه که او "گرایشات سیاسی- ایدئولوژیک" می نامد، با "ضربات هولناکی [سرکوب] و بنیانگزاران آنها یا اعدام شدند و یا به قتل رسیدند"! به سخنی دیگر، نظریه پرداز، قهرمانی و آرمانگرایی را از موضع تائید شرایط سبعانه حاکم و نه از موضع نفی این شرایط استبدادی، نفی کرده و به اصطلاح آن را نادرست ارزیابی می کند. این موضع پوزیتیویستی، از طریق در برابر هم قرار دادن اشکال ضرور مبارزه، به مطلق سازی یک شکل می پردازد: "برخورد متین و صبورانه"!
مبارزه معلمان و پرستاران که زیر فشار اقتصادی قرار دارند و علیه شرایط سخت کاری شعار می دهند، و یا کارگران که در مبارزات اعتصابی خود خواستار دریافت دستمزد عقب افتاده هستند، مبارزه ای "متین و صبورانه" است! اما با زندان و حکم شلاق روبروست! این ارتجاع حاکم است که پیش از انقلاب و اکنون مبارزه "متین و صبورانه" را به چالش و خون می کشد. هدف حمید آقایی در نفی مبارزه قهرمانانه و آرمانگرا، تائید حاکمیت استبداد و حفظ شرایط تداوم آن است. از این رو او به نفی "حقیقت" نبرد طبقاتی و اشکال آن در جامعه می پردازد!
۶٨٣۰۷ - تاریخ انتشار : ۱۹ ارديبهشت ۱٣۹۴       

    از : امیر ایرانی

عنوان : آرمانشهر-نوستالژی - رومانتیسم
نکاتی که درنوشتار جناب حمید آقائی ارجمند دررابطه با: آرمانشهر ونوستالژی و رومانتیسم و برخورد نوستالژیک ویا رمانتیک باشرایط ،مطرح شده ، قابل تأمل است. اگر با نگرشی دیگر به مسائل بنگریم و دوره های مختلف زیست جمعی مردمان یک کشور را مورد توجه قرار دهیم ،به گواه تاریخ در می یابیم که آن ملت درهرشرایطی برای بهتر کردن زیست جمعیِ خویش، تلاشهایی داشته ،وتلاشها در دوره ای پر رنگ ودر دوره ای دیگر کم رنگتر.چیزی که در این روند زیست جمعی نمی توان نا دیده گرفت !آنهم وجود تلاشِ تلاشگرانیست که بوده وخواهد بود!. اما بحثی که در بین بسیارانی از اندیشمندان ویا فعالین سیاسی و اجتماعی مطرح است اینست که: اگر افرادی و یا گروهی ،رهبری و رهبریت آن اقدامات تلاشگرانه را برای بهبود شرایط زیستی ، بعهده بگیرند و آنان آرمانشهرِدور دستی را درخیال بپرورانند وآن را به دیگران وعده دهند و انتظار این را داشته باشند که دیگران پیرو و انقیاد یافتهء آنان شوند!آن رهبران و رهبریت ها را باید چه نامید؟ آیا آنان تلاشگرانی بی سرانجام نامیده می شوند؟آیا آنان هدر دهندهء توان وانرژی مبارزاتی جامعه باید نامیده شوند؟آیا آنان را باید شیادانی دانست که انسانها را ابزاری برای اهداف خویش می پندارند؟ وآیا های دیگرو...... جناب ایرج فرزاد ارجمند ، نکته ای را در رابطه با مبارزهء"اسپارتاکوس" آورده اند. باید گفت: آن اقدام را رهایی از شرایط زیست همان دوره باید دید!آن مبارزان با تفکر رهایی خویش اقداماتی در زمان خویش انجام داده اند نمی توان از اقدامات آنان، ایدهء آرمانشهری را مبلغ بود ! و چنانچه نسل بعدی برای بهتر شدن شرایط زیست جمعیش ، اقداماتی را انجام دهد و به مبارزات آن گذشتگان توجه کرده اند و یا می کنند این توجه ناشی از حس نوستالژی نیست بلکه استفاده از تجربیات گذشتگان است که در حافظه تاریخی بایگانی است!. باشد!اندیشمندان و فعالین سیاسی و اجتماعی ما در برخورد با مسائل سیاسی و اجتماعی و تحمل آنان و قضاوت در مورد دیگران، خود را از تقسیم بندی های راست روانه و چپ روانه خلاصی دهند!.
۶٨۲٨۲ - تاریخ انتشار : ۱٨ ارديبهشت ۱٣۹۴