ما عاشقان


جهان آزاد


• ماعاشقان،
.ماندگارانیم
هیولایانی از تبار تاریخ
آدمیان رنج و بوسه ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۱٨ آبان ۱٣۹٣ -  ۹ نوامبر ۲۰۱۴


 
برای انسان خوب و شاعر گرانمایه جهانگیر صداقت فر

ماعاشقان،
.ماندگارانیم
هیولایانی از تبار تاریخ
آدمیان رنج و بوسه
                      وبازگشت!
یا فرشتگانی که چیستان عشق را
پاسخ،
در زیربال و پرها دارند.

مادرانمان
ققنوس وار
خودرا درآتش رنج
                        باز می آفرینند
تا جاودانگی انسان و عشق
پایدار بماند.
و نگاه پدرانمان را
دیوارسنگین محبس
شکنای آبگینه ای بیش نیست،
آبگونه!

برادرانمان
رازپرواز سیمرغ را
تا قاف آزادی
آموخته اند
وخواهرانمان
گیسوی رودخانه را
تا دریا
شبانه شانه می زنند
در سرزمین تموچین!
*
کیمیاگرانیم،
که اکسیر روشنایی را
در سنبوسه
به بزماورد فردا آوردیم!
ما عاشقانیم،
ماندگاران تاریخ.
دوزخ را،
هراس ازما
بی سببی نیست!


نوامبر ۲۰۱۴