در مسیرِ جبرِ تکامل


جهانگیر صداقت فر


• گو کُندپوی جبرِ تکامل شتاب کند -
که ما جان به در بردگان ز محبسِ مکاران
جمله در آستانِ ابد منتظر ایستاده ایم - ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۱۱ شهريور ۱٣۹٣ -  ۲ سپتامبر ۲۰۱۴
 زیرا که بذرِ جهل تا هنوز

در دشتِ اندیشه‌های بشر به ریشه نشسته ‌ست

و وفورِ شکوفه‌های سیاه

پرباری باغ را

             رندانه

                      اشارتی ‌ست .

[ به گواهی تاریخ

سفاهتِ انسان ز دیر با ز

باغدارانِ جهان را بشارتی ‌ست ! ]

***

گو کُندپوی جبرِ تکامل شتاب کند -

که ما جان به در بردگان ز محبسِ مکاران

جمله در آستانِ ابد منتظر ایستاده ایم -

تا جهشی مگر

             در حفره‌ی مغزِ خلایق

چاره جو شود

             آغازین خطای خلقت را .

                                     **********

جهانگیر صداقت فر