سنجشِ شخصیتِ واژه


جهانگیر صداقت فر


• "سنگین"
خجسته کلامی‌ ‌ست برسخته
خود اگر ثقلی نباشد به دوشِ مردمِ خسته، ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۱۱ مرداد ۱٣۹٣ -  ۲ اوت ۲۰۱۴


 
 "سنگین"
خجسته کلامی‌ ‌ست برسخته
خود اگر ثقلی نباشد به دوشِ مردمِ خسته،
یا دُرُشتیِ دردی در قلوبِ شکسته؛
و نباشد اگر هم
میزانِ غرّش شیون
در آوارِ جان‌های بستوه
یا حدتِ آهی ورم کرده در حجمِ حنجرِ اندوه ...

نه-
"سنگین"،
خود لفظی سزاوارِ وقار نیست
وقتی‌ که سنجه‌ی حسرت است
هنوز و هماره بدین سان
گران نشسته به سینه‌ی انسان .
**********
جهانگیر صداقت فر
تیبوران- ۲۸ جولای ۲۰۱۴