منشور حقوق خانواده زندانی
برگردان: سهیلا وحدتی


• گروهی از اعضای خانواده های زندانیان و نمایندگان سازمان های مذهبی و غیرمذهبی که به خانواده های زندانیان کمک می کنند، از سراسر ایالات متحده امریکا در "کنفرانس ملی خانواده زندانی" گرد هم آمدند و پیش نویس «منشور حقوق خانواده زندانی» را تدوین کردند که در کنفرانس سال ۲۰۱۳ به شرح زیر به تصویب رسید ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۱٣ تير ۱٣۹٣ -  ۴ ژوئيه ۲۰۱۴


تقدیم به منصوره بهکیش

گروهی از اعضای خانواده های زندانیان و نمایندگان سازمان های مذهبی و غیرمذهبی که به خانواده های زندانیان کمک می کنند، از سراسر ایالات متحده امریکا در "کنفرانس ملی خانواده زندانی" گرد هم آمدند و پیش نویس «منشور حقوق خانواده زندانی» را تدوین کردند که در کنفرانس سال 2013 به شرح زیر به تصویب رسید:

خانواده زندانی* حق دارد که در همه گاه از رفتار محترمانه و ارجمند توسط هریک و همه نمایندگان سیستم زندان برخوردار شود.

خانواده زندانی حق دارد که توقع داشته باشد و اطمینان یابد که از عزیز او در زندان بیشترین مراقبت به عمل آمده و ادامه دارد تا محیط زندگی امن و سالمی را برای وی فراهم سازد که به پیشبرد موثر بازپروری، بازگشت به جامعه و برنامه ریزی برای عفو مشروط وی می انجامد.

خانواده زندانی حق دارد که به عنوان یک عامل موثر در روند بازپروری و بازگشت به جامعه و برنامه ریزی برای عفو مشروط عزیز زندانی اش با وی رفتار و همگرایی شود.

خانواده زندانی حق دارد که ثبات در اجرای قوانین، مقررات و سیاست ها در مورد عزیز زندانی اش وجود داشته باشد.

خانواده زندانی حق دارد که ثبات در اجرای قوانین، مقررات و/یا سیاست های مربوط به ملاقات و همه شیوه های ارتباط با عزیز زندانی اش وجود داشته باشد.

خانواده زندانی حق دارد که به هنگام، به روشنی، بی پرده و محترمانه از هرگونه تغییری در قوانین، مقررات و/یا سیاست های مربوط به ملاقات و همه شیوه های ارتباط با عزیز زندانی اش آگاه شود.

خانواده زندانی حق دارد که در 24 ساعت و به شیوه ای دلسوزانه از بیماری، جراحت و یا مرگ عزیز زندانی اش آگاه گردد.

خانواده زندانی حق دارد که در هنگام بستری شدن عزیز زندانی اش در بیمارستان از ملاقات های طولانی تری برخوردار شود.

خانواده زندانی حق دارد که در 24 ساعت از تغییر وضعیت نگهداری عزیز زندانی اش از نظر امنیتی و/یا انتقال او به زندان دیگری آگاه شود.

خانواده زندانی حق دارد که دلایل کتبی و برمبنای شواهد برای تغییر وضعیت نگهداری عزیز زندانی اش از نظر امنیتی، و یا رد شدن درخواست بخشودگی و/یا عفو مشروط وی را دریافت کند.

خانواده زندانی حق دارد که عزیز زندانی اش در جایی نگهداری شود که فاصله آن با محل زندگی دائم آنها به گونه ای باشد که در عمل امکان استفاده از ملاقات و/یا کمک به روند بازپروری و آماده سازی برای بازگشت به جامعه و برنامه ریزی برای عفو مشروط عزیز زندانی اش وجود داشته باشد.

خانواده زندانی حق دارد که اسم یا اسامی مشخص و شماره تلفن های تماس مستقیم با مسئولان زندان را برای پرسش در مورد عزیز زندانی اش داشته باشد.


* اصطلاح "خانواده زندانی" در اینجا شامل، ولی نه محدود به، خانواده دارای نسبت خونی یا به فرزندی پذیرفته شده، همسر، یار همخانه (domestic partner)، و/یا دوست مورد اعتمادی است که توسط فرد زندانی برگزیده می شود تا در هنگام زندانی شدن یا در طول دوران زندان وی به عنوان عامل تماس زندانی با خارج از زندان عمل نموده و اخبار مربوط به سلامت پزشکی و روانی، وضعیت نگهداری از نظر امنیتی و مکان فرد زندانی را به دیگران در خارج از زندان منتقل کند و/یا از طرف فرد زندانی ناتوان از عمل در شرایط بحرانی تصمیم گیری کند.

برگرفته از:
prisonersfamilyconference.org