پرسش


مهدی فلاحتی


• چنین چون خواب
                       خاموشیم
و چون روزانِ بی حاصل
فراموشیم . ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ٨ مهر ۱٣٨۵ -  ٣۰ سپتامبر ۲۰۰۶


 
falahatimi@yahoo.com     
چنین چون خواب
                       خاموشیم
و چون روزانِ بی حاصل
فراموشیم .
چه هستیم اینچنین افتاده از پا
                                     کیستیم ؟
 
: ابرِ تنهایی
که می گردد فرازِ نعشِ این دریا و آن دریا ؛
نه می بارد
               نه می غرّد
- حضورِ آشنایِ حسرتی بیهوده، تنها بر لبانش آه ... -
 
: پیک و پیغامی
                     که  بی مقصد،
همیشه سرنوشتش راه .
 
چه هستیم اینچنین ؟
                        چون خواب
خاموشیم
و چون روزانِ بی حاصل
فراموشیم .
 
 
 
 
                                   ۲۹ شهریور ۱۳۸۴