در پیچِ افق


مرضیه شاه بزاز


• شعله که لرزان شد
رو به دریا نهادند
تا با شیره ی جانِ نهنگان
فانوسی بیفروزند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ٨ اسفند ۱٣۹۲ -  ۲۷ فوريه ۲۰۱۴


شعله که لرزان شد
رو به دریا نهادند
تا با شیره ی جانِ نهنگان
فانوسی بیفروزند
اما من نگاهم بر افقی دیگر
بیقرار،
از نیمه راه باز گشتم
و از اتاقی به اتاقی، همه خالی،
دیوارها یکسره سرد و تاریک
چلچراغی می جُستم

اگر دریا رفتگان،
فردا
کوره ی خورشید را بیفروزند
تا قطره قطره مِهِ دریا را بسوزاند
اما چلچراغ من
بلوری در بلوری، سرد
در سینه ها،
گرمی آوازِ شادِ ملاحان
برنیانگیزد
چه باید کرد؟

آتلانتا ۲۷ فوریه ۲۰۱۴
divanpress.com