"سرشاری" وُ "وزش واژه ها"
(دو شعر)


عسگر آهنین


• چه حال و هوایی دارم
سرشار گشته ام از شعرهای نوشکفته
که در سکوت و بی کلام
از دل مه می رویند
(از: سرشاری) ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۹ شهريور ۱٣۹۲ -  ٣۱ اوت ۲۰۱٣


 
 سرشاری

چه حال و هوایی دارم
سرشار گشته ام از شعرهای نوشکفته
که در سکوت و بی کلام
از دل مه می رویند
کافیست، لحظه ای، کنار خیالت بنشینم
تا نا سروده ترین عاشقانه هایم
در قالب کلام در آیند.
۲٨ اوت ۲۰۱٣


وزش واژه ها

نسیم صبحدم آخر تابستان
با واژگان پراکنده ی یک شعر ناسروده
خود را به پنجره می ساید

کافیست، پنجره ای را بگشایم
کاری به انتخاب و انسجام واژه ها نداشته باشم
ویراستار سایه نشین ام
در فرصت مناسب
خود، دسته گل تازه ای به سوی من دراز خواهد کرد.
۲۱ اوت ۲۰۱٣