رو بتاب از مسیر ِ سموم


جهانگیر صداقت فر


• رهایش کن
تا دوباره پرده‌یی از تلخ
                        بر جان و جهانت نگسترده ‌ست. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۱۲ مرداد ۱٣۹۲ -  ٣ اوت ۲۰۱٣


 
 رهایش کن

تا دوباره پرده‌یی از تلخ

                        بر جان و جهانت نگسترده ‌ست.

تا ر‌ه نیافته گدازه‌ی بغض

                         به مجرای گلوگاه عصب

و درد

      تا بر هستی‌ ِ خسته ات پنجه نیفکنده دوباره،

                                                 رهایش کن.این زخم بی‌ مرهم ز دیر باز

به کنج کومه‌ی دل‌ نهان بوده ‌ست؛

هیچ تنابنده

            در این گذار ِ بلا خیز

                                 لحظه‌یی نیاسوده ‌ست .راز ها‌یی فرو نهفته مانده از آغاز

                                     در اندودی از غلظتِ دود :

حیرتِ رخدادِ حادثه ها‌یی

                         برزخ گون و

                                       خانه برانداز.

بر شگفتای ِ چرای ِ بنیان شکن مپیچ،

                                        رهایش کن.در این مجالکِ باقی‌

برای حل معما بسی‌ دیر است،

رو بتاب از مسیر ِ سمومی که در انفاس ِ نسیم

                                              نفسٔ گیر است .

مگذار بر انگیزدت باز ؛

شورابه‌ی اشکی حتا

                   به بدرقه‌ی طریق ِ سراب ا‌ش هدر مکن؛

بی‌ تابی را بر متاب -

                        بگذار و بگذر،

                                        مرد !

رهایش کن.

                                                 **********

جهانگیر صداقت فر

لوس آنجلس - ۲۰ جولای ۲۰۱۳