آقای خاتمی شعار توخالی" گفت و گوی تمدنها" درآمریکا گوشهای شنوا ندارد - آ. سلطان زاده

هنوز در مورد این نوشته نظری نوشته نشده است.