اعترافات عاشقی صادق برای دلبرک جفاکارش - سعید سلطانی طارمی

نظرات دیگران
  
    از : رفیق سید عباس ارمنی

عنوان : نظر
شعرت واقعیتی زشت بود
دقیق گفته بودی از آنچه عمق وحشت است
کابوسی با همه جزئیات
نقاشی دقیقی از فاجعه
ولی حیف
حیف از تو و حیف از شعر
حیف از بوم نقاشی و
حیف از رنگ
حیف از ما
که این فجایع را زندگی میکنیم
۵۴۱۶۱ - تاریخ انتشار : ۲۷ ارديبهشت ۱٣۹۲       

    از : میم حجری

عنوان : شعری از شرنگ و شوکران
شعری رئالیستی، افشاگر، زیبا
بلحاظ فرم و ساختار، بکر و بدیع
بلحاظ محتوا و معنا، موثر و بیدارنده و بی همتا
سرشته به طنزی تلخ، تلختر از زهرترین زهرها
فوق العاده زیبا
شاهکاری بی همتا
عمر شاعر درازتر از عمر نوح نبی باد
۵۴۰۱٣ - تاریخ انتشار : ۲٣ ارديبهشت ۱٣۹۲