آواره با ماه


مهدی فلاحتی


• چه می خواهد این ماهِ آواره از من ؟
که اکنون فرازِ جهانم
و مهتاب
          از جانِ من می تراود . ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۲٨ مرداد ۱٣٨۵ -  ۱۹ اوت ۲۰۰۶


 
چه می خواهد این ماهِ آواره  از من ؟
که اکنون  فرازِ جهانم
و مهتاب
           از جانِ من می تراود .
 
من انگار
            عمریست
                         با ماه
یکجان و همسرنوشتم
ازآن شب
             که بر گونه ی ماه
رویایِ خود را نوشتم
- همان شب که شعرِ نخستین
نخستین کلامش درآمد
و آوارگی هام
درسرزمینهایِ ازهم جدامانده یکسر سرآمد .
 
من اکنون فرازِ جهانم
                            و مهتاب
از جانِ من می تراود
براقلیمهایی که هریک
                             یکی پاره ی تن .
چه می خواهد این ماهِ آواره ازمن ؟ /