ماهی کوچک


مهری کاشانی


• یک ماهی

ریزِ ریزم
               و در تنگنا
گیر کرده ام در تنگنای تنم ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۵ آذر ۱٣۹۱ -  ۲۵ نوامبر ۲۰۱۲


 
 
یک ماهی

ریزِ ریزم
               و در تنگنا
گیر کرده ام در تنگنای تنم
نه موجی که از این جا برُبایدم
نه ماهی که بتابد از آن بالا
و نه توری ریز بافت

که
راه گریز نباشد .
از آن.