شهرِ من


مهری کاشانی


• این جا ،
در جایی که نقش   روی دیوار ها
چهره ی مرگ را نمایش می دهند
زیر سایه ی ترس آدم خوار
زندگی هست، ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۶ آبان ۱٣۹۱ -  ۲۷ اکتبر ۲۰۱۲


 آه

خدایا

اینجا در هر سینه ای قلبی گرم می طپد .

اینجا   تن آدم ها از خون داغ   انسانی گرم ست   

این جا گیاه و آدم و جانور باهم گفتگو دارند

این جا ،

در جایی که نقش   روی دیوار ها

چهره ی مرگ را نمایش می دهند

زیر سایه ی ترس آدم خوار

زندگی هست،

جاری ست

حتا

درهجوم نقش های جادو

هر نرم سبزه ای حکایت جنگل دارد

و هر چشمی نگاه می کند .