وقتی تو نیستی


مهری کاشانی


• تو نمی خواندی نوشته های مرا
نمیخواندی که ...
من اما می نوشتم از دریا ، از دنیا ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۲۶ شهريور ۱٣۹۱ -  ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۲


 وقتی تو نیستی

باز هم از در یا بنویسم ؟

از شب های مهتابی

   وقتی دریا پخش می شود پهن می شود

وقتی آرام می گیرد

و همه ی دلش را به   ماه و به مهتاب می دهد

شب هائی که می گفتی ...

می گفتی دریا گوش خوابانده و

   و به ما گوش میدهد.تو نمی خواندی نوشته های مرا

نمیخواندی که ...

من اما می نوشتم از دریا ، از دنیا

نوشتنی بود.

   می نو شتم از تو که با دریا بگو و نگو داشتی

قهر و آشتی داشتی.

حالا که تو هستی را

انگار یک لیوان پر سر کشیده ئی

حالا که تو نیستی

از چی بنویسم

چیزی نمانده که ...