فقط من


مهری کاشانی


• مرا بشنو از...
از فکر هایم
از دلم و از ترس ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۲۰ مرداد ۱٣۹۱ -  ۱۰ اوت ۲۰۱۲


 
 مرا بشنو از...
از فکر هایم
از دلم و از ترس

از سفرِ زندگی
به سوی مرگ
همین شبِ پیش
مثلِ هر شب
در کنار گل های ریزِ ریز

و
خارهایی که باز قد کشیده اند
به روحِ پراکنده ی خاطره ها و
به هرا س فکر می کردم
مه شناوری .
همه چیز
جز مه را
پوشانده بود
و یاد ،

یادِ تو را ،
مه آلود کرده بود .