دریا


مهری کاشانی


• به آب می زنم
از راه های پیچیده ی زندگی،
از گمراهه ی عشق ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۹ مرداد ۱٣۹۱ -  ٣۰ ژوئيه ۲۰۱۲


 
 


بوی مرگ و قصه ی سفر نهنگ زخمی
به ساحلِ به دریا می کشانَدَم
هق هق موج ها
سرمای آب
همهمه ای نامفهوم از حضورِ آبزیان و
مِهی نازک و کمرنگ که
انبوه می شود.
   آهنگِ بی نشاطی
از بلند گوی کافه ی ساحلی

از عشق می سُراید.

به آب می زنم
از راه های پیچیده ی زندگی،
از گمراهه ی عشق

و راه بندانِ بی عشقی.

زمستان ۱٣۹۰