پس پرده


مهری کاشانی


• باید می دیدی
رنگ ها چگونه وا میروند
وترس های کوچک و
بی دست و پا
جان می گیرند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۲٨ تير ۱٣۹۱ -  ۱٨ ژوئيه ۲۰۱۲


 
 خورشید مثل چراغ گرد سوزی بالا کشیده
دود زد و سوخت
و ماه پیرهن رازبافته اش را
از تن بیرون کرد. لخت   .
مرده ای رنگ باخته در آسمان
و باراند نور مرده اش را
   بردرختان باغ

باید می دیدی
رنگ ها چگونه وا میروند
وترس های کوچک و
بی دست و پا
جان می گیرند
بزرگ می شوند و
در سلول های ریز تو
تخم های درشت میگذارند
باید می دیدی که چگونه
بندگی خدائی می کند
وتو خدا خدا می کنی و
طلب می کنی
اطاعتی را که می گریختی ازآن