مرگ جنگل سرخ


دکترعارف پژمان


• شعار بستن سنگ و گشودن سگ هار،
شعار مندرسی است.
پلنگ زخمی از آن سوی آب، می آید
و بس دقیق، نگاهش نشانه، می گیرد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ٨ مرداد ۱٣٨۵ -  ٣۰ ژوئيه ۲۰۰۶


 
اگر پرنده بمیرد به پشت جنگل سرخ
ز کوله بار زنی، کودکی ربوده شود،
و زهر اسلحه، آلاید، آب و آبادی.
ترا بشارت باد!
چرا که مغربیان بهتر از تو می دانند،
صلاح کار ترا!
ترا بشارت باد:
دماکراسی نو!
برو بمیر به درگاه حاکمان جدید،
مدیحه گوی و بخواب!
اگر زسفره، تصاویر آب و نان، گم شد .
تو دیگر آزادی!
تو یکسر آزادی!
++++
شعار بستن سنگ و گشودن سگ هار،
شعار مندرسی است.
پلنگ زخمی ازان سوی آب، می آید
وبس دقیق ، نگاهش نشانه، می گیرد
اتاق خواب ترا.
بخوان ترانه مرگ.
نه مرگ شاخه زرد،
مرگ جنگل سرخ.
ز مرگ خود چه هراسی ، نهال شرقی من،
تو زنده خواهی ماند،
تو دیر خواهی زیست!
کدام سبزه نرست؟
کدام جنگل مرد؟