تنها باد ...


مهری کاشانی


• می دانم باد وخبر همسفرند،
شانه به شانه ،
دور می زنند دنیارا، ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۲۹ خرداد ۱٣۹۱ -  ۱٨ ژوئن ۲۰۱۲


 بادها حرف می زنند
فریاد می کشند ،
قیامت می کنند تا،
دلشان را خالی کنند.
می دانم باد وخبر همسفرند،
شانه به شانه ،
دور می زنند دنیارا،
کشف این دستگاهای غریب ،
از در بدری باد و ترسناکی اخبار ست .
میدانم .
روزی از این بلند گو ها ،
تنها باد،
خبر خواهد خواند .