کنار تواَم


مهدی فلاحتی


• کنارِ تواَم
ای تو جوشانترین چشمه ی مِهر، انبوهِ کین!
کنارِ تواَم
ای تو آرامش، ای آفریننده ی لحظه های تنش آفرین! ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۶ مرداد ۱٣٨۵ -  ۲٨ ژوئيه ۲۰۰۶


 
falahatimi@yahoo.com
هنوز این جهان
                    در تبِ مرگ
می پژمُرَد
و هرگوشه 
               بی اعتمادی به فرداش ،
هرلحظه اش جنگ
می گسترَد
و بیشینه تر ازهمه چیز
نفرین و کین زاده  می پروَرَد
 
و من با تو در گوشه ی اعتمادی
که درجانِ بیدار و در خوابهایم نهادی ؛
و هم گاه
           با خودکُشی هات،
بهتی که از اینهمه نفرت، اینگونه از پا فِکندن
بشر از ازل داشت ،
در چشمهایم نهادی .
 
کنارِ تواَم
ای تو جوشانترین چشمه ی مِهر، انبوهِ کین!
کنارِ تواَم
ای تو آرامش، ای آفریننده ی لحظه های تنش آفرین!
تو اِی جانِ انسانِ امروز و هر روز،
- از ابتدایِ بشر تا هنوز! /