داداشی


مهری کاشانی


• باآب پاش ودستکش گِلی
باز می گردد
... ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۱۲ خرداد ۱٣۹۱ -  ۱ ژوئن ۲۰۱۲


 
 

باآب پاش ودستکش گِلی
باز می گردد
گِل گور او ماسیده
به کف کفش هاش و
برق شوق دلگیر در چشم هاش
که پر از گُل است .
اینهمه گُل روی هیچ گوری نیست

پیاز ها نکاشته سبز می شوند
و ...

نگفتم به او
باهم دیده بود یم.
معجزه ی طلسم حیاتش را،
باغبان باغِ نیم مرده ی ما بود
تا بود. .