زبان مرگی


مهری کاشانی


• می ترسم از این که
پیش از آن که حرف هایم را بنویسم
حرف های بسیار لازم را
... ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ٣۱ ارديبهشت ۱٣۹۱ -  ۲۰ می ۲۰۱۲


 
 می ترسم از این که
پیش از آن که حرف هایم را بنویسم
حرف های بسیار لازم را
موجِ رضم به رضا ئک
روح زخمی ام را
با دوای عادت شفا دهد
از گذشت بنویسم و
از پندهای مرده ی دیگر،
که باز جان گرفته در من
می ترسم از این چرخه و
چوب لای چرخش می گذارم.

۲۰۰۹، لندن