کو قبر مادرم؟


مهری کاشانی


• گفتم یا خدا، کو؟
کو قبر مادرم ؟
شیر آبی بود نزدیکش و
راه ساده ئی ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۲۲ ارديبهشت ۱٣۹۱ -  ۱۱ می ۲۰۱۲


 انگار جمع شده

کوچک شده این سنگ

دنیا را غبار گرفته

سال های زیادی نزدیک به سی سال

زیر غبار رفته انگار

وقتی پایم به بهشت زهرا رسید

    گفتم یا خدا، کو؟

کو قبر مادرم ؟

شیر آبی بود نزدیکش و

راه ساده ئی

حالا باید گورهزاران جوان را پا زد

می خواستم با مادر م حرف بزنم

نتوانستم

فاتحه بخوانم

نخواندم

گفتم باید سنگ را عوض کرد

نکردمراه، دیگر سا د ه نیست

   گذ شتن از روی گوراینهمه جوان   

ساده نیست   

مادرم

تنها مانده بی اسم مانده

وحشت کرده

در کنار این لشگر نوجوان خاموش

زیر یک سنگ بی نوشته   

سکوت کرده سنگ نو نمی خواهد

به فاتحه گوش نمی دهد

قهرکرده

صدایش می زنم

جوابم را نمی دهد